Αρχική Ετικέτες Κουτσούμπας Θεόδωρος

Ετικέτα: Κουτσούμπας Θεόδωρος

Η αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή στη σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Στις συμβάσεις αστικής ευθύνης, για την έγκυρη έγερση της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, για τις ζημίες τις οποίες τρίτος υπέστη, κρίσιμος είναι ο χρόνος της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, δηλαδή, ο χρόνος κατά τον οποίο γεννιέται η ευθύνη του για αποζημίωση και επιδίδεται η αγωγή είτε η εξώδικη όχληση από τον ζημιωθέντα τρίτο.

Έγκυρη καταγγελία της σύμβασης στην Ασφάλιση Προσώπων

Η συχνή αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα της έγκυρης καταγγελίας στην ασφάλιση προσώπων οφείλεται, αφενός, στις εξαιρετικά σημαντικές συνέπειές της για τον ασφαλισμένο, ο οποίος είναι δυνατόν να βρεθεί ανασφάλιστος, ενώ επί πολλά έτη έχει υπάρξει συνεπής στις από την ασφαλιστική σύμβαση υποχρεώσεις του, και, αφετέρου, στην ευρύτατη περιπτωσιολογία των πραγματικών περιστατικών καταγγελιών, η οποία περιπτωσιολογία, κάθε φορά, απαιτεί τη δικαστική κρίση για τη διαπίστωση του κύρους της κάθε καταγγελίας, σύμφωνα πάντα με τα: άρθρο 7, παρ. 7 και 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2496/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 167 ΑΚ και εν τέλει και του άρθρου 33 του Ν. 2496/1997.

Ασφαλιστήρια Ζωής Συνδεδεμένα με Επένδυση

Σύμφωνα και με το ΝΔ 400/1970, που καταργήθηκε με το άρθρο 278 παρ. 1 ν. 4364/2016, είχε ως γνωστόν επιτραπεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ασκούν, στο πλαίσιο της διάθεσης προϊόντων ζωής, επενδυτικές εργασίες σχηματίζοντας «εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια», μονάδες (Unit Linked), για διάθεση στους ασφαλισμένους.

Αναστολή των ατομικών διώξεων στο στάδιο της Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης

Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, χρονικό σημείο έναρξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις τρίτων κατά αυτής. Επί του ζητήματος αυτού, ενδιαφέρον έχει η απόφαση 36/2022 ΑΠ (δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), η οποία αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου «απαιτήσεις από ασφάλιση», σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, απόσπασμα της οποίας κατωτέρω:

Παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2496/1997 για τη Σύμβαση Ασφάλισης, όπως αυτός ισχύει σήμερα, «οι αξιώσεις που πηγάζουν από ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται, στις ασφαλίσεις ζημιών μετά από τέσσερα χρόνια και στις ασφαλίσεις προσώπων μετά από πέντε χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν».

Η υποκατάσταση των ασφαλιστικών φορέων στην αποζημίωση

Η αυξανόμενη κινητικότητα των οχημάτων και ειδικά αυτών που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει, σε περιπτώσεις εμπλοκής σε ατύχημα, πλήθος ειδικών ζητημάτων, τα οποία αναγκαστικά εμπλέκουν και τη συνδρομή κανόνων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, αλλά και διακρατικών συμβάσεων. Για τον λόγο αυτόν, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τον χειρισμό τους, για την αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων και απαιτήσεων από τον νόμο και τις συμβάσεις ασφάλισης.

Ο αποζημιωτικός χαρακτήρας της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Eίναι σημαντικότατο από άποψη ουσίας και συνακόλουθα ένα από τα απαραίτητα στοιχεία προσυμβατικής ενημέρωσης του λήπτη, η κατανόηση ότι μόνη η δηλωθείσα από τον λήπτη της ασφάλισης αξία του ασφαλιζόμενου πράγματος δεν διασφαλίζει την καταβολή από τον ασφαλιστή της δηλωθείσας αξίας, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημιών ιδιωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ, το Δημόσιο οφείλει αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των Οργάνων του που ασκούν Δημόσια εξουσία, υπό τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις

Η διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής του ασφαλιστή από αποζημίωση

Ο Ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση, με στόχο την παροχή προστασίας του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου κ.λπ., εντός των πλαισίων των «ημιαναγκαστικού» χαρακτήρα διατάξεών του, δεν επιτρέπει την ελεύθερη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης, με εξαίρεση μόνο τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του νόμου περιπτώσεις, καθώς και όπου η διάταξη αυτή παραπέμπει σε άλλη διάταξη του ίδιου νόμου, η οποία εμμέσως εντάσσεται στη γενική επιφύλαξη του άρθρου 33, υπό την έννοια ότι, ναι μεν δεν κατονομάζεται ρητά στην εν λόγω διάταξη, καλύπτεται, όμως, από την περιεχόμενη σ’ αυτή γενική επιφύλαξη.

H Υπερασφάλιση στην Ασφαλιστική Σύμβαση

Ο δημόσιας τάξης αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της υπερασφάλισης, ακόμη και μετά από αντίθετη συμφωνία.

Ασφάλιση Σύνθετων Οχημάτων

H χρήση σύνθετων οχημάτων ως εργαλείων εκτέλεσης εργασιών, αγροτικών και άλλων, αποτελεί από άποψη ασφαλιστικού ενδιαφέροντος μία ιδιαίτερη περίπτωση, με σημαντικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχημάτων και ζημίας τρίτων.

H υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης για προληπτικά μέτρα

Η μη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων, αν οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, γεννά αξίωση του ασφαλιστή για αποζημίωση.
ασφάλιση

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως εμπορική δραστηριότητα

Mε τον Ν. 3869/2010 παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία, λόγω πραγματικής αδυναμίας και όχι από δόλο, έχουν παύσει της πληρωμές προς τους πιστωτές τους, να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια ζητώντας τη ρύθμιση των χρεών τους ή και την απαλλαγή τους από αυτά, εφόσον πληρούνται οι από τον νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η ισχύς των αδειών οδήγησης τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Η οδήγηση, στη χώρα μας, γίνεται από οδηγούς που κατέχουν την ελληνική άδεια ικανότητας οδήγησης. Άλλως, θα πρέπει να γίνεται από οδηγούς που φέρουν άδεια οδήγησης που είναι αναγνωρισμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας.

Iσχύει για Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού η εξαίρεση κάλυψης;

Ο ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986, ρυθμίζει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για αυτοκινητικά ατυχήματα. Στην πράξη, όμως, συχνά παρέχεται με το ίδιο συμβόλαιο πρόσθετη προαιρετική κάλυψη για προσωπικό ατύχημα του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.

Συνέδριο της Ένωσης Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Συνέδριο με θέμα: «Επισκόπηση νομοθεσίας και νομολογίας του Τραπεζικού Δικαίου και του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς κατά το έτος 2021», διοργανώνει στις 14 & 15 Απριλίου η Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου Κεφαλαιαγοράς, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχει ο επί χρόνια συνεργάτης της «Α.Α.» κ. Θ. Κουτσούμπας, Δικηγόρος, ΔΝ, πρώην Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής..

Οι προσυμβατικές δηλώσεις στην Ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Για να είναι ισχυρή η μετάθεση του ασφαλιστικού κινδύνου από το φυσικό πρόσωπο στον ασφαλιστή, στις ασφαλίσεις υγείας και ζωής, άλλως για τη σύναψη έγκυρης ασφάλισης, θα πρέπει η μετάθεση αυτή να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ασφαλιστικής τεχνικής.

Σύμβαση υπέρ τρίτου – Ασφάλιση ξένου συμφέροντος

Όλο και πιο συχνά συναντάται στην πρακτική, ειδικά στον χώρο των τραπεζικών πιστοδοτήσεων, η σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ζημιών, με σκοπό την εξασφάλιση του δανειστή από κινδύνους που ενδεχομένως να μειώσουν ή και να εξαφανίσουν την αξία της προσφερόμενης εμπράγματης ασφάλειας, την οποία δικαιούται ο δανειστής.

Οι εκ του νόμου εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη στο αυτοκινητικό ατύχημα

Eκτός από τις συμβατικά τυχόν προβλεπόμενες απαλλακτικές για τον ασφαλιστή ρήτρες, ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις εκείνες για την απαλλαγή του ασφαλιστή για αποζημίωση. Σχετικά με το ζήτημα αυτό παραθέτουμε αποσπάσματα από πρόσφατη απόφαση.

Μπορεί ο δανειολήπτης στεγαστικού δανείου να εγείρει αξίωση καταβολής ασφαλίσματος;

Συχνά παρουσιάζεται στην πράξη, στις περιπτώσεις λήψης στεγαστικού δανείου από τράπεζα, ο δανειολήπτης να εντάσσεται σε ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, λήπτης ασφάλισης του οποίου είναι...

Ροή Ειδήσεων

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι τράπεζες οφείλουν να μην παρακρατούν τα χρήματα από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις

«Οι τράπεζες οφείλουν να μην παρακρατούν τα χρήματα από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. και Επίτιμος Διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ., κ. Γιάννης Χαζτηθεοδοσίου.

Το Παρόν σε ταξίδι επιβράβευσης της Μινέττα στην Αλσατία

Το ΠΑΡΟΝ, για μία ακόμη χρονιά, συμμετείχε στο ταξίδι επιβράβευσης που πραγματοποίησε η ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ στην πανέμορφη Αλσατία από τις 02.09.2023 έως τις 05.09.2023.

Νέα δενδροφύτευση του Ε.Ε.Α. στο Ίλιον το Σάββατο 30/9

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) συνεχίζει το μεγάλο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων στην Αττική. Μετά την Παιανία, τη Βούλα, τη Βαρυμπόμπη και το Χαϊδάρι, ο επόμενος...

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Δωρεάν παροχή στέγης στην Αθήνα για ογκολογικούς ασθενείς από την επαρχία

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μία οικογένεια για κάθε οικογένεια», για τα 50 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική αναλαμβάνει μία σημαντική κοινωνική δράση με ωφελούμενους ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζεται να μεταβούν και να διαμείνουν στην Αθήνα, από την επαρχία, για να λάβουν θεραπεία.

ΕΑΕΕ: 9 δεδομένα για την ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα σήμερα

9 δεδομένα για την ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα σήμερα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

ERGO Store και… ώρα για Έργο

Εγκαινιάστηκε το πρώτο από τα ERGO Stores, στη Νέα Σμύρνη, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Γιάννης Φρίμας, Senior Insurance Agent. Στεγάζεται στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης (στην Ελ. Βενιζέλου), έχει μοντέρνα αισθητική και σχεδίαση, αποπνέει ζεστασιά, και είναι ισόγειο, για να είναι η ERGO και κυριολεκτικά, πιο κοντά στην τοπική κοινωνία.

Οδοιπορικό εκτός των Τειχών – 19η στάση: Κεφαλονιά, Σωτηρία Τζαννετάτου

Η ασφαλιστική πράκτορας από την Κεφαλονιά κα Σωτηρία Τζαννετάτου είναι η φιλοξενούμενη της στήλης αυτόν τον μήνα. Με σπουδές στη Νομική και αρωγό τον ασφαλιστή σύζυγό της, κ. Γιώργο Μαυρογιάννη, ξεκίνησε το 2014 ως unit manager στην Interamerican.

Σοφία Ζερβουδάκη: Eπενδύοντας στον πιο πολύτιμο πόρο μας

Η σωστή διαχείριση του χρόνου αποτελεί τεράστια πρόκληση για κάθε επαγγελματία, καθώς καλείται να διεκπεραιώσει πληθώρα υποχρεώσεων και να τακτοποιήσει εκκρεμότητες σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Υπάρχει, άραγε, τρόπος να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση οργανωμένα και αποτελεσματικά;

Groupama Ασφαλιστική: Χρυσό Βραβείο για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ψηφιακή Κάρτα» απέσπασε η Groupama Ασφαλιστική στα ΔΕΗ BITE Awards 2023.

Allianz: +1,9% τα κατά κεφαλήν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών το 2022

Ο Όμιλος Allianz παρουσίασε τη 14η έκδοση του “Global Wealth Report”, που θέτει στο μικροσκόπιο την περιουσιακή και την κατάσταση χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες.

Hellas Direct: Με νέα πλατφόρμα βοηθά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να πάρουν την έκπτωση...

Έκπτωση έως 10% στον ΕΝΦΙΑ του 2024 μπορεί να δώσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων η ασφάλεια του σπιτιού τους και η Hellas Direct με μία νέα online πλατφόρμα κάνει τα δύσκολα εύκολα.

Πάνορμος: Ξεχώρισε με την παρουσία του στην 87η ΔΕΘ

Το Συνεργατικό Διαμεσολαβητικό Σχήμα ΠΑΝΟΡΜΟΣ συμμετείχε στην 87η ΔΕΘ, προβάλλοντας τη δραστηριότητά του στους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, στους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και στην ευρύτερη κοινωνία.

Συνήγορος του Καταναλωτή: 14.000 αναφορές το 2022

Την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για τα πεπραγμένα του 2022 παρέδωσε την Τρίτη 26/09/2023, στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο επικεφαλής της κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κα Βασιλική Μπώλου, και τον Βοηθό Συνήγορο, κ. Ευθύμιο Τσίγκα.

Επιτυχημένη η συμμετοχή της Euroins Ελλάδος στην 87η ΔΕΘ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Euroins Ελλάδος στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμώμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία. Όπως αναφέρεται στο δελτίο...

Eurolife FFH: Για 2η χρονιά στο πλευρό του TEDxPanteionUniversity 2023

Για δεύτερη χρονιά η Eurolife FFH υποστήριξε, ως Strategic Partner, το 7ο συνέδριο των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, TEDxPanteionUniversity 2023.  

Όμιλος CNP Cyprus: Διοργάνωσε για 3η χρονιά την «Ημέρα Καθαρισμού για το Περιβάλλον»

Ο Όμιλος CNP Cyprus διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την «Ημέρα Καθαρισμού για το Περιβάλλον».

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2023

Πληρότητα και επίκαιρη θεματολογία χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

Περιβαλλοντική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Ασφάλιση έναντι Περιβαλλοντικής Ζημίας

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (Polluter Pays Principle – PPP) αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι φορείς εκμετάλλευσης έργων και δραστηριοτήτων θα πρέπει, αφενός, να επωμίζονται τις δαπάνες για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης και, αφετέρου, θα πρέπει να είναι οικονομικά υπόλογοι και να καλύπτουν το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται από τις δραστηριότητές τους.

Το αίσθημα της υπερβολικής υπευθυνότητας

Η υπευθυνότητα είναι σημαντική και απαραίτητη στη ζωή, αντίθετη της αποφυγής των ευθυνών αναζητώντας δικαιολογίες. Η υπεύθυνη στάση βοηθά τους ανθρώπους να διαπρέπουν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους και διασφαλίζει ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη των καθηκόντων τους και ενδιαφέρονται για όσους βρίσκονται γύρω τους. Σημαίνει ότι κάποιος είναι αφοσιωμένος και αξιόπιστος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Εθνική Ασφαλιστική: Οι βραβευθέντες του Εταιρικού Δικτύου

Σε μια λαμπερή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Golf Prive, στην Γλυφάδα, την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Ασφαλιστική τίμησε τους συνεργάτες του Εταιρικού Παραγωγικού της Δικτύου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας