Κουτσούμπας Θεόδωρος

Η αξίωση του ασφαλισμένου μετά την επέλευση της ασφαλιστικής υποκατάστασης

Η αξίωση του ασφαλισμένου μετά την επέλευση της ασφαλιστικής υποκατάστασης

Όπως και σε προηγούμενες αναφορές έχει επισημανθεί, στην περίπτωση ασφάλισης προσώπων κατά ατυχημάτων χωρεί αυτοδίκαιη υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία κατέβαλε την αποζημίωση, στα δικαιώματα του ασφαλισμένου κατά του υπαίτιου της ζημίας τρίτου προσώπου.
Ερμηνεία της Σύμβασης Κάλυψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Ερμηνεία της Σύμβασης Κάλυψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Ο «ημιαναγκαστικός» χαρακτήρας του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν. 2496/1997), στο πνεύμα της προστασίας του ασθενέστερου μέρους στις συμβάσεις ασφάλισης, δεν επιτρέπει απαλλαγές από την ευθύνη του ασφαλιστή, οι οποίες δεν προβλέπονται ρητά από τον ίδιο τον νόμο, ακόμη και αν οι απαλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική σύμβαση. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη στοχεύει, ως γνωστόν, στην προστασία του ελάχιστα, έως και καθόλου εξειδικευμένου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποδέκτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Υποκατάστασης

Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Υποκατάστασης

Στην ασφάλιση Ζημιών, ο λήπτης της ασφάλισης που υπέστη βλάβη ή απώλεια του αντικειμένου του ασφαλιστικού του συμφέροντος διατηρεί αξίωση κατά τρίτου, για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο ασφαλιστής, δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης, είναι υπόχρεος να αποκαταστήσει τη ζημία του ασφαλισμένου λήπτη.
Απαλλαγή του Ασφαλιστή στην Ασφάλιση Ζημιών

Απαλλαγή του Ασφαλιστή στην Ασφάλιση Ζημιών

Έντονο νομικό αλλά και από άποψη ουσίας ενδιαφέρον έχει υπάρξει με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου 210/2023, σχετικά με την απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, για περίπτωση, εν προκειμένω, κλοπής ασφαλισμένου οχήματος (άρθρο 11 ν. 2496/1997).
Ομαδική Ασφάλιση Δανειοληπτών για τον Κίνδυνο Θανάτου

Ομαδική Ασφάλιση Δανειοληπτών για τον Κίνδυνο Θανάτου

Στην ασφάλιση δανειοληπτών ενδιαφέρον εμφανίζει συχνά η περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη, ασφαλισμένου από την Τράπεζα σε ομαδικό ασφαλιστήριό της για θάνατο του δανειολήπτη από ατύχημα ή και ασθένεια, ειδικά όταν για το δάνειο υφίσταται εγγυητής.
Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Από την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος στον ασφαλισμένο, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος, χωρεί υποκατάσταση του ασφαλιστή στα δικαιώματα του ασφαλισμένου κατά του τρίτου, που είναι υπόχρεος προς αποζημίωση. Η υποκατάσταση αυτή χωρεί ανεξαρτήτως του αν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, η οποία να επιδικάζει την αποζημίωση, ή αυτή καταβλήθηκε κατόπιν συμβιβασμού.
Όρος Αποκλεισμού Ευθύνης για Ζημιές από Μεταφερόμενο Φορτίο

Όρος Αποκλεισμού Ευθύνης για Ζημιές από Μεταφερόμενο Φορτίο

Συχνά εμφανίζεται περίπτωση κατά την οποία ζημία προκαλείται σε τρίτους, αποκλειστικά και μόνο από το φορτίο το οποίο μεταφέρεται από όχημα. Ο σχετικός κίνδυνος είναι δυνατόν να εξαιρείται από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχημα.
Η αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή στη σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Η αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή στη σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Στις συμβάσεις αστικής ευθύνης, για την έγκυρη έγερση της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, για τις ζημίες τις οποίες τρίτος υπέστη, κρίσιμος είναι ο χρόνος της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, δηλαδή, ο χρόνος κατά τον οποίο γεννιέται η ευθύνη του για αποζημίωση και επιδίδεται η αγωγή είτε η εξώδικη όχληση από τον ζημιωθέντα τρίτο.
Έγκυρη καταγγελία της σύμβασης στην Ασφάλιση Προσώπων

Έγκυρη καταγγελία της σύμβασης στην Ασφάλιση Προσώπων

Η συχνή αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα της έγκυρης καταγγελίας στην ασφάλιση προσώπων οφείλεται, αφενός, στις εξαιρετικά σημαντικές συνέπειές της για τον ασφαλισμένο, ο οποίος είναι δυνατόν να βρεθεί ανασφάλιστος, ενώ επί πολλά έτη έχει υπάρξει συνεπής στις από την ασφαλιστική σύμβαση υποχρεώσεις του, και, αφετέρου, στην ευρύτατη περιπτωσιολογία των πραγματικών περιστατικών καταγγελιών, η οποία περιπτωσιολογία, κάθε φορά, απαιτεί τη δικαστική κρίση για τη διαπίστωση του κύρους της κάθε καταγγελίας, σύμφωνα πάντα με τα: άρθρο 7, παρ. 7 και 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2496/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 167 ΑΚ και εν τέλει και του άρθρου 33 του Ν. 2496/1997.
Ασφαλιστήρια Ζωής Συνδεδεμένα με Επένδυση

Ασφαλιστήρια Ζωής Συνδεδεμένα με Επένδυση

Σύμφωνα και με το ΝΔ 400/1970, που καταργήθηκε με το άρθρο 278 παρ. 1 ν. 4364/2016, είχε ως γνωστόν επιτραπεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ασκούν, στο πλαίσιο της διάθεσης προϊόντων ζωής, επενδυτικές εργασίες σχηματίζοντας «εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια», μονάδες (Unit Linked), για διάθεση στους ασφαλισμένους.
Αναστολή των ατομικών διώξεων στο στάδιο της Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης

Αναστολή των ατομικών διώξεων στο στάδιο της Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης

Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, χρονικό σημείο έναρξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις τρίτων κατά αυτής. Επί του ζητήματος αυτού, ενδιαφέρον έχει η απόφαση 36/2022 ΑΠ (δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), η οποία αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου «απαιτήσεις από ασφάλιση», σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, απόσπασμα της οποίας κατωτέρω:
Παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από Ασφαλιστικές Συμβάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2496/1997 για τη Σύμβαση Ασφάλισης, όπως αυτός ισχύει σήμερα, «οι αξιώσεις που πηγάζουν από ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται, στις ασφαλίσεις ζημιών μετά από τέσσερα χρόνια και στις ασφαλίσεις προσώπων μετά από πέντε χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν».
Η υποκατάσταση των ασφαλιστικών φορέων στην αποζημίωση

Η υποκατάσταση των ασφαλιστικών φορέων στην αποζημίωση

Η αυξανόμενη κινητικότητα των οχημάτων και ειδικά αυτών που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει, σε περιπτώσεις εμπλοκής σε ατύχημα, πλήθος ειδικών ζητημάτων, τα οποία αναγκαστικά εμπλέκουν και τη συνδρομή κανόνων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, αλλά και διακρατικών συμβάσεων. Για τον λόγο αυτόν, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τον χειρισμό τους, για την αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων και απαιτήσεων από τον νόμο και τις συμβάσεις ασφάλισης.
Ο αποζημιωτικός χαρακτήρας της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Ο αποζημιωτικός χαρακτήρας της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Eίναι σημαντικότατο από άποψη ουσίας και συνακόλουθα ένα από τα απαραίτητα στοιχεία προσυμβατικής ενημέρωσης του λήπτη, η κατανόηση ότι μόνη η δηλωθείσα από τον λήπτη της ασφάλισης αξία του ασφαλιζόμενου πράγματος δεν διασφαλίζει την καταβολή από τον ασφαλιστή της δηλωθείσας αξίας, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου.
Η αστική ευθύνη του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημιών ιδιωτών

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου για αποκατάσταση ζημιών ιδιωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ, το Δημόσιο οφείλει αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των Οργάνων του που ασκούν Δημόσια εξουσία, υπό τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις
Η διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής του ασφαλιστή από αποζημίωση

Η διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής του ασφαλιστή από αποζημίωση

Ο Ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση, με στόχο την παροχή προστασίας του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου κ.λπ., εντός των πλαισίων των «ημιαναγκαστικού» χαρακτήρα διατάξεών του, δεν επιτρέπει την ελεύθερη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης, με εξαίρεση μόνο τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του νόμου περιπτώσεις, καθώς και όπου η διάταξη αυτή παραπέμπει σε άλλη διάταξη του ίδιου νόμου, η οποία εμμέσως εντάσσεται στη γενική επιφύλαξη του άρθρου 33, υπό την έννοια ότι, ναι μεν δεν κατονομάζεται ρητά στην εν λόγω διάταξη, καλύπτεται, όμως, από την περιεχόμενη σ’ αυτή γενική επιφύλαξη.
H Υπερασφάλιση στην Ασφαλιστική Σύμβαση

H Υπερασφάλιση στην Ασφαλιστική Σύμβαση

Ο δημόσιας τάξης αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της υπερασφάλισης, ακόμη και μετά από αντίθετη συμφωνία.
Ασφάλιση Σύνθετων Οχημάτων

Ασφάλιση Σύνθετων Οχημάτων

H χρήση σύνθετων οχημάτων ως εργαλείων εκτέλεσης εργασιών, αγροτικών και άλλων, αποτελεί από άποψη ασφαλιστικού ενδιαφέροντος μία ιδιαίτερη περίπτωση, με σημαντικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχημάτων και ζημίας τρίτων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας