Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Ε/115/24-2-2023 (Β’1144/28-2-2023)  δηλώνουμε συμμόρφωση με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας