Άρθρα

H αναζήτηση μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων μετά την ανάκληση της άδειας ασφαλιστικής εταιρείας

Του Θεόδωρου Κουτσούμπα,
Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής, [email protected]

Η τύχη των εισπραχθέντων, αλλά μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων στην περίπτωση της ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρείας, μετά την πάροδο των τριάντα ημερών από την ανάκληση, χωρίς να ακολουθήσει αναδοχή ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από άλλη ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει να είναι η επιστροφή των μη δεδουλευμένων στους ασφαλισμένους από την ασφαλιστική εταιρεία αυτή.

Αν, όμως, τα ασφάλιστρα, ενώ έχουν εισπραχθεί από τον ασφαλιστικό πράκτορα, δεν έχουν αποδοθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, αυτή, ενώ συνεχίζει να τα οφείλει, διατηρεί αξίωση για την καταβολή τους σ’ αυτήν από τον πράκτορα. Αυτός έχει αστική και ποινική ευθύνη, ευθυνόμενος και ως θεματοφύλακας.

Πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 239 παρ. 6 του Ν. 4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ), στο στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης δεν είναι δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σχετικώς και απόσπασμα απόφασης του Εφετείου της Αθήνας (ΕΦ. ΑΘΗΝΩΝ 211/2023, δημ. ΝΟΜΟΣ):

(…) Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 6 του Ν.Δ. 400/1970 (περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως), ως ίσχυε μέχρι την 1η-1-2016, πριν καταργηθεί από το άρθρο 278 παρ. 1 του Ν. 4364/2016: «Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής, εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εμπορίου τυχόν αίτηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης περί αναδοχής του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου. Τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Τυχόν καταβληθείσες νόμιμες προμήθειες επιστρέφονται ή αναζητούνται από τον εκκαθαριστή». Επίσης, κατά το άρθρο 38 παρ. 3 του Π.Δ. 237/1986 (Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων): Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης στον κλάδο ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει εκδώσει, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11, και να επιστρέφει στους ασφαλισμένους τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα αυτών των ασφαλιστηρίων, αφαιρώντας από αυτά ποσοστό 25%». Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον δεν προηγήθηκε έγκριση του Υπουργού Εμπορίου αιτήσεως άλλης ασφαλιστικής επιχειρήσεως περί αναδοχής του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου εντός του μηνός, τότε είναι υπεύθυνη να επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στους ασφαλισθέντες πελάτες της, εφόσον αυτά εισπράχθηκαν από τον ασφαλιστικό της πράκτορα και αποδόθηκαν από αυτόν στην εταιρεία. Εάν, όμως, δεν έχουν αποδοθεί και εξακολουθούν να παρακρατούνται από τον πράκτορα, τότε έχει αγωγική αξίωση κατ’ αυτού για την απόδοσή τους, ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τους ασφαλισθέντες πελάτες της, που έχουν αντίστοιχη αξίωση εναντίον της, ανεξάρτητα εάν αυτοί έχουν επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίησή της. Η τυχόν επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων από τον ίδιο τον πράκτορα στους ασφαλισθέντες δεν αποκλείει το έννομο συμφέρον αυτής, να επιδιώξει την ικανοποίηση της σχετικής αξιώσεως από τον ασφαλιστικό πράκτορα, εντεύθεν και την ενεργητική της νομιμοποίηση προς άσκηση αγωγής, αλλά αποτελεί πραγματικό γεγονός που, εφόσον αποδειχθεί, οδηγεί στην απόρριψη της αγωγής της εταιρείας κατά του πράκτορα ή στην απόρριψη της αγωγής των ασφαλισθέντων εναντίον της (ΑΠ 430/2019, οπ). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 239 § 6 του Ν. 4364/2016 που ισχύει από την 1η-1-2016 (άρθρο 284 αυτού) και εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 31η-12-2015 ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, όπως δηλαδή της εκκαλούσας – αντεφεσίβλητης (άρθρο 248 παρ. 1 του ιδίου νόμου), κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης στα χέρια της ιδίας ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 451 ΑΚ, δεν επιδέχεται συμψηφισμό η ενοχική απαίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης υπό εκκαθάριση, κατά των ασφαλιστικών πρακτόρων για απόδοση ασφαλίστρων (ΜονΕφΠειρ. 449/2021, ΜονΕφΠειρ. 412/2020, Δημ. ΝΟΜΟΣ). (…).


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας