Άρθρα

ESG: πρόκληση και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές

Τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα της πανδημίας του Covid-19, έχει αναδυθεί ως ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα του πλαισίου ESG (Environmental – Social – Governance), ή Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση, σε όλους τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της Ασφάλισης. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά στη μετατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε το επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνακόλουθα ο κάθε επιχειρηματικός οργανισμός να προσδίδει μακροπρόθεσμα αξία, προσβλέποντας στην αειφορία και λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πυλώνες.

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Γράφει η Χριστιάνα Τσέλιου, φοιτήτρια 7ου εξαμήνου, Πρόεδρος του Finance Club UniPi,
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ESG: πρόκληση και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές

Oι εταιρείες πλέον διαμορφώνουν επιχειρηματικές στρατηγικές πάνω στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG, οι επενδυτές αναπτύσσουν προϊόντα πάνω στους πυλώνες του ESG και οι Ρυθμιστικές Αρχές σχεδιάζουν ESG πολιτικές. Για την Ασφαλιστική Αγορά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να συμπεριλάβει το ESG στον κορμό της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά και στη λειτουργία της, ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα του «underwriting», του «investing» και του «risk management», διαμορφώνοντας εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα σημαντικότερα θέματα ESG που προκύπτουν για τον ασφαλιστικό κλάδο και απαιτείται να αντιμετωπιστούν ανά πυλώνα είναι:

  • Για το «περιβάλλον»:

1) H ενσωμάτωση κλιματικών κριτηρίων στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, 2) Η φιλοδοξία για μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας, 3) Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 4) Η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, 5) Η δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων για «καθαρά/ενεργειακά αποδοτικά» οχήματα.

  • Για την «κοινωνία»:

1) Οι δράσεις επιχειρηματικής φιλανθρωπίας και ο εθελοντισμός, 2) Η προσφορά εργασίας με γνώμονα τον σεβασμό στις ίσες ευκαιρίες, τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, 3) Η ανταπόκριση στις καταστροφές και η υποστήριξη των πληγέντων από αυτές (π.χ. από την πανδημία Covid-19), 4) Η μη επαρκής κοινωνική απόδοση των επενδύσεων ή η τυχόν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτές, 5) Η χρηματοοικονομική ένταξη/ενσωμάτωση.

  • Για την «εταιρική διακυβέρνηση»:

1) Η ενσωμάτωση του πλαισίου ESG, 2) Η συλλογή και αναφορά των σχετικών πληροφοριών, 3) Η συμμόρφωση με το ηθικό και κανονιστικό πλαίσιο, 4) Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, 5) Η αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών.

Η πρόκληση για τους Ασφαλιστές είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλον τύπο επενδυτή, μιας και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε θέματα βιωσιμότητας και υπόκεινται συχνότερα σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τους χαράσσοντες την πολιτική. Η επίδραση του ESG στην ασφάλιση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες διακρατούν παγκοσμίως γύρω στα $30 τρις των περιουσιακών στοιχείων, ενώ ορισμένα από αυτά διακρατούνται για αρκετές δεκαετίες, υποδηλώνοντας έτσι ότι το κανονιστικό πλαίσιο του ESG θα επηρεάσει άμεσα τον ασφαλιστικό κλάδο. Στατιστικά, οι νεότερες γενιές που εισέρχονται στην αγορά, είτε ως επενδυτές είτε ως εργαζόμενοι, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια των ESG κριτηρίων και στρέφονται προς επενδύσεις που υπακούουν σε αυτούς τους κανονισμούς – στόχους, πιέζοντας παράλληλα την αγορά να επιταχύνει την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα που καταγράφονται στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα κριτήρια ESG δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθότι έχουν μια προβλεπτική δύναμη και προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικότερης ανάλυσης ρίσκου. Με αυτόν τον τρόπο, τα διάφορα ρίσκα που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές μπορούν να προβλεφθούν προτού πραγματοποιηθούν. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εταιρείες που έχουν ευμενή στάση ως προς τη μέτρηση των ESG κριτηρίων αποδίδουν καλύτερα από τους λιγότερο βιώσιμους ανταγωνιστές τους.

Επιπροσθέτως, με τα σημερινά δεδομένα και την ταχύτατα εξελιγμένη τεχνολογία, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν έτι περαιτέρω την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων –με μεγαλύτερη ακρίβεια– καθώς και την παραμικρή αλλαγή στο μοτίβο των ESG κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα, εάν ενσωματώσουν την «τεχνητή νοημοσύνη» και τη «μηχανική μάθηση» στα λειτουργικά τους συστήματα. Αυτή η αλλαγή θα τους προσδώσει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Η αναγκαιότητα για αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής πορισμάτων για τις ασφαλιστικές εταιρείες επιδεικνύεται και από τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Αρχικά, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί αρκετά η ζήτηση για το «Parametric Modelling», το οποίο προσφέρει οικονομική προστασία απέναντι σε ζημίες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, μιας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σήμερα κάνουν ολοένα και πιο δύσκολη την πρόβλεψη σχετικών κινδύνων. Εν συνεχεία, η αλλαγή στο «Synthetic Modelling» περνάει σε νέα τροχιά, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές τεχνικές με τη χρήση των ιστορικών στοιχείων. Πλέον οι ασφαλιστικές δύνανται να χρησιμοποιήσουν δορυφορικές εικόνες, που σε συνδυασμό με τον καιρό, την κίνηση στους δρόμους, τα κτήρια και άλλες παρατηρήσιμες μεταβλητές τους δίνουν μια πιο ευδιάκριτη και λεπτομερή εικόνα, καθώς και μεγαλύτερη ακρίβεια, στην πρόβλεψη των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Τέλος, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο «Dynamic Modelling» βοηθά τους ασφαλιστές να παρέχουν διαρκώς ενημερωμένες –με τα τελευταία στοιχεία– αναλύσεις ρίσκου, αλλά και ενημερωμένες πολιτικές κοστολόγησης –βάσει των ESG αρχών–, αντιμετωπίζοντας τον κάθε πελάτη δίκαια και εξατομικευμένα. «As with every aspect of business activity, new product development, recruitment, procurement, talent development, operations optimization, robust management and governance processes that ensure strong ESG strategy implementation will be key» (Serafeim, 2022).

Τι αποφάσεις, όμως, έχουν παρθεί από τους παγκόσμιους ηγέτες μέχρι και σήμερα για την επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων αυτών;

Τον Ιούνιο του 2012, προσυπογράφτηκε από τον γραμματέα, απεσταλμένο του Ο.Η.Ε. και τους Οικονομικούς Διευθυντές του ασφαλιστικού κλάδου, στο Ρίο, το λεγόμενο PSI (Principles for Sustainable Insurance), ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο – οδηγός για τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), ενισχύοντας συγχρόνως τη συμβολή των ασφαλιστικών ως risk managers, insurers και investors στο χτίσιμο μιας ανθεκτικής, ολοκληρωμένης και βιώσιμης κοινωνίας – οικονομίας. Έπειτα, τον Δεκέμβριο του 2015, υιοθετήθηκε από 196 χώρες μια νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016. Η συνθήκη αυτή προέβλεπε τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε κάτω των 2°C, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (στόχος που είχε θεσπισθεί και νωρίτερα από τη συνθήκη του Kyoto), μια οικονομική και κοινωνική μεταστροφή βασισμένη σε νέες επιστήμες, και ένα κανονιστικό πλαίσιο για χρηματοοικονομικά και τεχνικά ζητήματα σε χώρες που το είχαν ανάγκη. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε το CSR (Corporate Social Responsibility), ένα είδος διεθνούς ιδιωτικής εταιρικής αυτό-ρύθμισης, που στόχο είχε να συνεισφέρει στους κοινωνικούς στόχους, μέσω της φιλανθρωπίας, του εθελοντισμού και του ακτιβισμού. Και τέλος, εν έτει 2018, δημιουργήθηκε το PRI Association (Principles for Responsible Investment), στο οποίο ενσωματώθηκαν τα επονομαζόμενα κριτήρια ESG. Τον Νοέμβριο του 2019, θεσπίστηκε και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ο οποίος έχει ως στόχο την παροχή και ενίσχυση της διαφάνειας στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κατευθύνοντας τα ιδιωτικά κεφάλαια προς βιώσιμες επενδύσεις, καθώς και την εξέταση του κινδύνου βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Περαιτέρω γνωστοποιήσεις θα γιίνονται μέσα από Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα (R.T.S.) που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουν εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2022.

Συνοψίζοντας, τα ασφαλιστικά ιδρύματα κατέχουν επιβλητική θέση και μπορούν να θεωρηθούν ως οδηγοί στην ενσωμάτωση και στην προώθηση των ESG αρχών μέσα στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο. Ως αναλυτές ρίσκου, ασφαλιστές και επενδυτές, η Ασφαλιστική Αγορά μπορεί εύκολα να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα. Η δυνατότητα διεύρυνσης των εσόδων σε μια αναπτυσσόμενη βιώσιμη οικονομία που ωφελεί την κοινωνία είναι αυτό που η Allianz χαρακτηρίζει ως «διπλό μέρισμα». Η πανδημία του Covid-19 ήταν μόνο ένα σημάδι επίσπευσης της ενσωμάτωσης των ESG στρατηγικών μέσα στις ασφαλιστικές διαδικασίες και γι’ αυτό οι ασφαλιστές χρειάζεται να ενισχύσουν την ESG πολιτική και να αδράξουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται με αυτήν. διαφορετικά, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

Το νεοφανές ζήτημα του ESG ήρθε για να μείνει, και εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο βραχυπρόθεσμα, πάνω από τους ορίζοντες της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Βιβλιογραφία

  • www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/the-predictive-power-of-esg-for-insurance.html
  • www.capco.com/-/media/CapcoMedia/Capco-2/PDFs/Capco_ESG-and-the-Insurance-andscape_2021.ashx
  • www.actuaries.org/IAA/Documents/ASTIN/Colloquia/2021%20Online/Presentations/Germany_ Keynote_Pfeifer.pdf
  • insuranceworld.gr/104219/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/esg-ola-ta-themata-poy-apascholoyn-tin-asfalistiki-agora-ana-pylona/
  • papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3966695https://www.abrdn.com/en/ireland/ insights-thinking-aloud/article-page/global-insurance-and-esg-rising-to-the-challenge
  • www.abrdn.com/en/ireland/insights-thinking-aloud/article-page/global-insurance-and-esg-rising-to-the-challenge

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερουςΤης Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένουΤου Αλέξανδρου Θανάση

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων, Των Μαρίας Μιχαλίτση και Μαρίνας Τριανταφυλλοπούλου

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του Γεώργιου Μεσσήνιου

Ο οικονομικός κύκλος της ασφαλιστικής αγοράς, Του Χρήστου Κούνα

Οι ρωγμές στη διαγενεακή αλληλεγγύη, Του Μιχαήλ Μακεδόνος

Ασφαλιστική βιομηχανία & καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, Της Αναστασίας Κοντογιάννη

Ασφαλιστική Απάτη: Γιατί υπονομεύει τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού; Της Αλεξάνδρας Παγωνη

Ασφάλιση αυτόνομων αυτοκινήτων: Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος; Του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης, Της Αδαμαντίας Ανέζα Παγκρακιώτη

Ασφαλιστική Απάτη: Υπονομεύει τον Θεσμό & επιβαρύνει τους ασφαλισμένους, Των Ελευθερίας Γκίκα και Γιώργου Μπαλάσκα

Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων διαμορφώνει την Ασφαλιστική Βιομηχανία, Της Χριστιάνας – Αγγελικής Τσιμένη

Ασφαλιστική Απάτη: Ακραία περίπτωση ηθικού κινδύνου με τεράστιες επιπτώσεις, Της Δέσποινας Πλατανά

Οι μελέτες των φοιτητών του Πα.Πει. ξεπέρασαν τις 27.000 αναγνώσεις


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας