Άρθρα

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

|Γράφει ο Γεώργιος Μεσσήνιος, φοιτητής 8ου εξαμήνου|

Από παλαιότατων χρόνων οι άνθρωποι επιζητούσαν να νιώθουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου θα έβλαπτε την περιουσία ή την υγεία τους. Κύριος αποτρεπτικός παράγοντας ήταν η οικογένεια και ο στενός συγγενικός κύκλος των ατόμων. Όμως, στη σύγχρονη εποχή, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα η οικογένεια να αντεπεξέλθει μόνη της σε όλο αυτό το φάσμα των κινδύνων που έχει δημιουργηθεί λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής είτε των δύσκολων καιρών που έχουν επέλθει οικονομικά αλλά και ηθικά, τον ρόλο αυτό έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η οργάνωση και οικονομική λειτουργία των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ιδιαιτέρως απαιτητική και πολύπλοκη και έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με τις λοιπές επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας.

Για την οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εισροές και ποιες οι εκροές της. Η διάκριση αυτή είναι σχετικά δύσκολη, για αυτό παρακάτω θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τη λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εκροές είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται από μια ασφαλιστική επιχείρηση και παρέχονται στους ασφαλισμένους, με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους σε περίπτωση ενός επερχόμενου καθαρού κινδύνου. Αντίστοιχα, εισροές είναι οι πόροι που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να παραχθούν οι εκροές. Αναλυτικότερα, εννοούμε τις πρώτες ύλες, τις εγκαταστάσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική υποστήριξη και το απαιτούμενο κεφάλαιο. Επομένως, αντιλαμβάνεται κανείς πως οι εισροές αποτελούν αγαθά τα οποία δεν πρέπει να καταναλώνονται αλόγιστα, αλλά να εξοικονομούνται στον μέγιστο βαθμό. Αντιθέτως, όσον αφορά τις εκροές, είναι φανερό πως κάθε επιχείρηση επιζητά τη μεγιστοποίηση της παραγωγής αυτών των αγαθών.

Η έννοια της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας είναι ο βαθμός στον οποίο μια ασφαλιστική επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. Ο υπολογισμός του δείκτη αποτελεσματικότητας προκύπτει από τον λόγο των πραγματοποιηθέντων ποσοτήτων προς τις βέλτιστες ποσότητες των εισροών και εκροών μιας εταιρείας. Για να αυξήσει μια επιχείρηση την αποτελεσματικότητά της θα πρέπει να ακολουθήσει μια νέα μέθοδο ή διαδικασία, απαιτώντας μικρότερο κόστος για το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρεία θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν ελαχιστοποιούσε το ανθρώπινο δυναμικό σε σημείο που είναι αρκετό για να λειτουργήσει ομαλά ή εάν αυτοματοποιούσε κάποιες θέσεις εργασίας με τεχνολογικά επιτεύγματα, έτσι ώστε να μειώσει το κόστος. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, για να μεταβληθεί η αποτελεσματικότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας, θα πρέπει πρωτίστως να μεταβληθεί η παραγωγικότητά της.

Η παραγωγικότητα είναι η σχέση μεταξύ παραχθέντων αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών, δηλαδή εκροών) και χρησιμοποιηθέντων παραγωγικών μέσων (εισροές). Ο δείκτης παραγωγικότητας υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των εκροών προς το σύνολο των εισροών. Η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους, την τεχνολογία και πολλά άλλα, εν αντιθέσει με την αποτελεσματικότητα, που είναι απλά μια σύγκριση παρατηρούμενων και βέλτιστων τιμών των εισροών και εκροών. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας, λοιπόν, θα πρέπει είτε να μειωθούν οι εισροές είτε να αυξηθούν οι εκροές, έτσι ώστε ο λόγος που ορίζει τον δείκτη παραγωγικότητας να αυξηθεί. Όσον αφορά την αύξηση των εκροών, μια ασφαλιστική μπορεί να προωθήσει πιο καινοτόμα, προσιτά σε οικονομικό επίπεδο και έξυπνα ασφαλιστικά προϊόντα, για να προσελκύσει και να πείσει νέους πελάτες να τα αγοράσουν. Αυτό πρέπει να γίνει με την ταυτόχρονη μείωση των εισροών, δηλαδή τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σε λογικό επίπεδο για την αποφυγή περιττών εξόδων ή την αντικατάστασή τους από υπολογιστικά συστήματα και την εξάλειψη μη αναγκαίων εξόδων.

Μια από τις πιο γνωστές μεθόδους μέτρησης της παραγωγικότητας που αναφέρεται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία είναι η μέθοδος της «Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων» καθώς και η μέθοδος της «Ανάλυσης Στοχαστικών Συνόρων», η οποία βοηθά στη συγκριτική και αντικειμενική αξιολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στο να διαχωρίσει τις αποδοτικές μονάδες από τις μη αποδοτικές. Επομένως, αυτός είναι ο στόχος κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης. Συνεπώς, θα πρέπει να υιοθετούνται καινοτόμες μέθοδοι λειτουργίας, μηχανοργάνωσης, και νέα μοτίβα, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, καθώς και το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους, και να διατηρήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Βιβλιογραφία

l Μιλτιάδης Νεκτάριος (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Εταιριών. Εκδόσεις Παπαζήση.
l Παναγιώτης Ξένος (2016). Παραγωγική Δυναμικότητα και Αποδοτικότητα Ελληνικού Συστήματος Υγείας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
l Milton Nektarios, Carlos Pestana Barros (2010). Α Malmquist Index for the Greek Insurance Industry, Geneva Papers 35, (309-324)
l Martin Eling, Michael Luhnen. (2010). Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison. Journal of Banking & Finance 34 (1497-1509).


Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερους, Της Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένου, Του Αλέξανδρου Θανάση

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων, Των Μαρίας Μιχαλίτση και Μαρίνας Τριανταφυλλοπούλου


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας