Άρθρα

Προσδιορισμός ασφαλιστικού ποσού στην ασφάλιση διακοπής εργασιών

Με στόχο να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στον κλάδο ασφάλισης διακοπής εργασιών και απώλειας κερδών, προχωράμε στην προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο που ετοιμάζει ο κ. Παναγιώτης Στρατής, Οικονομολόγος, Μέτοχος του Γραφείου Πραγματογνωμόνων «Πασκάλ & Στρατής Α.Ε.». Στο βιβλίο θα περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές εξελίξεις, όπως δικαστικές αποφάσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας τον κλάδο.

Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών & Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών: Προσδιορισμός ασφαλιστικού ποσού με βάση τα δεδομένα από τα Ε.Λ.Π.

Η ασφάλιση απωλείας ακαθαρίστων κερδών θεωρείται επικουρική της ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων και αποσκοπεί στην αποτροπή ή στον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών στη λειτουργία μιας επιχείρησης, λόγω της επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου ή κινδύνων στα περιουσιακά αυτά στοιχεία.

Ως οικονομική συνέπεια ορίζεται:
Ι. Η ολική ή μερική απώλεια του προσδοκώμενου λειτουργικού καθαρού κέρδους (προ φόρων) της επιχείρησης.
ΙΙ. Η καταβολή των σταθερών εξόδων, τα οποία θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί λόγω του συμβάντος (π.χ. φωτιάς, πλημμύρας κ.λπ.).

Με το συμβόλαιο απωλείας ακαθαρίστων κερδών ασφαλίζονται τα σταθερά έξοδα και το καθαρό κέρδος μιας οικονομικής μονάδος (επιχείρησης) και, σε περίπτωση λειτουργικής ζημιάς, αντί των καθαρών κερδών, ασφαλίζονται τα σταθερά έξοδα μείον τη λειτουργική ζημία.

Ως προς την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, καλύπτεται η απώλεια του Μικτού ή Ακαθάριστου Κέρδους (Οικονομική Απώλεια) που προήλθε από τη διακοπή ή τον περιορισμό των εργασιών της ασφαλισμένης επιχείρησης, εφόσον η διακοπή ή ο περιορισμός οφείλονται στην επέλευση ενός ή περισσότερων κινδύνων –που καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεως στο Τμήμα Διακοπής Εργασιών– και αποτελεί άμεση συνέπεια αποζημιωτέας υλικής ζημιάς.

Η ασφάλιση της οικονομικής απώλειας περιορίζεται στην απώλεια Μικτού Κέρδους, η οποία οφείλεται σε α) Μείωση του Κύκλου Εργασιών και β) Αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από την ασφαλισμένη επιχείρηση για τους σκοπούς της επαγγελματικής της δραστηριότητας υποστεί ζημιά από ασφαλισμένο κίνδυνο, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί ή να περιοριστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται εντός αυτής, η εταιρεία θα καταβάλει στην Ασφαλισμένη επιχείρηση το ποσό της ζημιάς, που προκύπτει από αυτή τη διακοπή ή τον περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο απωλείας ακαθαρίστων κερδών, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημιάς, θα ισχύει ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, με την οποία θα καλύπτεται το συμφέρον της ασφαλισμένης επιχείρησης για την εν λόγω ζημιά, στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αυτές.
  • Θα έχει πληρωθεί αποζημίωση ή θα έχει συνομολογηθεί ευθύνη για αυτήν βάσει της εν λόγω ασφάλισης.
  • Είτε θα μειωθούν οι πωλήσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης, λόγω της υλικής ζημίας, είτε θα αυξηθούν τα έξοδα λειτουργίας της, για να αποφευχθεί ή να περιορισθεί η μείωση των πωλήσεων.

Με δεδομένο ότι ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έχουν προσδιοριστεί με βάση δεδομένα του παρελθόντος και προκειμένου τα μεγέθη αυτά να προσαρμοστούν, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν όσο είναι δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα της ασφαλισμένης επιχείρησης (κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου μετά από τη ζημιά) τα οποία θα προέκυπταν αν δεν είχε επέλθει η ζημιά, θα πρέπει να γίνουν, στα μεγέθη αυτά, οι προσαρμογές εκείνες που θα θεωρηθούν απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν υπόψη η κατεύθυνση (τάση) της επιχείρησης και οι ειδικές συνθήκες που την επηρεάζουν, είτε πριν είτε μετά τη ζημιά, ή που θα επηρέαζαν την επιχείρηση αν δεν είχε επέλθει η ζημιά.

Ο προσδιορισμός του ασφαλιστικού ποσού ακαθαρίστου κέρδους βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των πωλήσεων του έτους ασφάλισης και τουλάχιστον του επόμενου έτους.
Εάν η περίοδος αποζημίωσης είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών, θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι προβλέψεις πωλήσεων του μεθεπόμενου έτους.

Με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από 01.01.2015, για την εκτίμηση του ασφαλιστικού ποσού απώλειας ακαθαρίστων κερδών τα απαραίτητα στοιχεία αναζητούνται:

  • Από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τον λογαριασμό εκμετάλλευσης της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης.
  • Από το ισοζύγιο τριτοβάθμιων λογαριασμών, με ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, που θα περιλαμβάνει τους λογαριασμούς με κωδικό 60 έως 66, όπως αναφέρονται στο Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.
  • Από το έντυπο Ε3, συνοδευτικό στοιχείο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επίσης της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης.

Τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα από τα οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία εκτίμησης του ασφαλιστικού ποσού απώλειας ακαθαρίστων κερδών περιγράφονται μεν, με τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο τίτλο που είχαν και πριν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π., πλην όμως, πολλοί λογαριασμοί που μας ενδιαφέρουν έχουν διαφορετική κωδικοποίηση, κατάταξη και παρεχόμενες πληροφορίες.

Ειδικότερα:

1. Ο ισολογισμός παραμένει ως προς τη διόρθωση των επί μέρους λογαριασμών του και τις παρεχόμενες πληροφορίες ως είχε και πριν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. Συναντάται, όμως, σε πολλές περιπτώσεις και ως ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ μιας οντότητας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
Τα αποτελέσματα χρήσεως που συνοδεύουν τον ισολογισμό, ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες δεν διαφοροποιούνται, πλην του ότι δεν παρέχουν άμεσα τον ενδιάμεσο λογαριασμό “ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως”, του οποίου το ποσό μπορεί να υπολογιστεί με βάση τους υπόλοιπους λογαριασμούς αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα χρήσεως των Ε.Λ.Π. διαφέρουν ως προς τη διάρθρωση των λογαριασμών τους από τα αντίστοιχα στοιχεία “αποτελέσματα χρήσεως” πριν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και συναντώνται, σε πολλές περιπτώσεις, και ως “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”. Από τους λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτουν τα έσοδα μίας οντότητας και το καθαρό κέρδος προ φόρων, που ως ποσό δεν διαφοροποιείται αισθητά από τον λογαριασμό “Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως”.

2. Το έντυπο Ε3, συνοδευτικό στοιχείο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μιας οντότητας, έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν στο σύνολο της διάρθρωσής του, παρέχοντας στοιχεία που διευκολύνουν τους ηλεκτρονικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών έναντι των αναλυτικών στοιχείων αποτελεσματικών λογαριασμών που παρείχαν πριν την αλλαγή των, αλλαγή που δεν οφείλεται στην εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Βέβαια, και από αυτό το έντυπο μπορεί να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για τους υπολογισμούς μας και για τη λειτουργία της οντότητας, μέσω των άμεσων λογαριασμών του και μέσω των έμμεσων, από τα αναδυόμενα παράθυρά του, στοιχεία που διευκολύνουν και την εκτίμηση ζημιάς Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών.

3. Το ισοζύγιο τριτοβάθμιων λογαριασμών με ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού, λογαριασμών που αναφέρονται στα ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ).
Το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123 (1980) και άλλα κλαδικά λογιστικά σχέδια παρείχαν μία λογιστική τυποποίηση, η οποία τυπικά έχει αντικατασταθεί από μικτό σχέδιο (από το Ε.Γ.Λ.Σ. και ευρωπαϊκά μοντέλα που συλλειτουργούν προσαρμοσμένα στην οδηγία 2013 (34/ΕΕ).

Ο νόμος καθιέρωσης των Ε.Λ.Π. παρέχει, όμως, τη δυνατότητα για τις υποκείμενες οντότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχέδιο του Ε.Γ.Λ.Σ., με την πρόσθετη υποχρέωση κάποιων προσαρμογών που δεν αλλάζουν σε τίποτα την ευχέρεια άντλησης από αυτό, δηλαδή το τριτοβάθμιο ισοζύγιο, των απαραίτητων στοιχείων για τους υπολογισμούς μας.

Από το τριτοβάθμιο ισοζύγιο επιλέγουμε τους λογαριασμούς της κατηγορίας 6, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στους λογαριασμούς εξόδων 60 έως 66. Από τους λογαριασμούς 60 έως 66, σε τριτοβάθμιο ανάλυση, αναζητούνται τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης (Στο βιβλίο μου «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών & Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών στην Πράξη», έκδοσης 2013, υπάρχει πλήρης και αναλυτική κωδικοποίηση των λογαριασμών εξόδων 60 έως 66 με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και διαχωρισμός τους σε σταθερά και μεταβλητά, που στο σύνολό της παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα).

Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστικού ποσού απωλείας ακαθαρίστων κερδών χρησιμοποιείται η μέθοδος του αθροίσματος ή η μέθοδος της διαφοράς.

Με τη μέθοδο του αθροίσματος, που είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον υπολογισμό του προς ασφάλιση ποσού, προστίθεται:

  • Το καθαρό κέρδος προ φόρων (προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον κωδικό 429 του εντύπου Ε3).
  • Τα σταθερά έξοδα που αναζητούνται στο ισοζύγιο τριτοβάθμιων λογαριασμών τέλους χρήσεως.

Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το Ακαθάριστο ή μικτό κέρδος (ΑΚ), που είναι το προς ασφάλιση ποσό της τελευταίας ολοκληρωμένης χρήσης (π.χ. της χρήσης 2020) της οντότητας.

Με τη χρήση του ποσού κύκλου εργασιών (ΚΕ) της χρήσης αυτής, δηλαδή του 2020, που προκύπτει όπως προαναφέρθηκε από την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον κωδικό 500 του Ε3 της χρήσης αυτής, έχουμε:

Ακαθάριστο Κέρδος (ΑΚ) 2020/ Κύκλος εργασιών (ΚΕ) 2020 = μας δίδει σε ποσοστό % τη συμμετοχή του ΑΚ στον ΚΕ της χρήσης 2020

Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστικού ποσού της χρήσης 2021 υπολογίζουμε:
Προϋπολογιζόμενος (ΚΕ) 2021 x το ποσοστό % που προκύπτει από τη χρήση 2020 και έχουμε το προς ασφάλιση ποσό της χρήσης 2021, με ανάλογη προσαρμογή του εάν ο προϋπολογιζόμενος κύκλος εργασιών της επόμενης χρήσης 2022, που καταλήγει η ανώτερη περίοδος αποζημίωσης, είναι μεγαλύτερος του 2021, για την αποφυγή υπασφάλισης.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας