Η περίπτωση της Sunlight αποδεικνύει ότι η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Μικτών Κερδών έχει καθοριστική σημασία στην αποτελεσματική διαχείριση επιχειρηματικής συνέχειας, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός.

Η επιχείρηση Συστήματα Sunlight ABEE, την 1η Οκτωβρίου 2019, σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα ακόλουθα:

«Μετά την ολική επαναφορά του εργοστασίου και παράλληλα με την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας κατά 25%, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η SUNLIGHT αυξάνει τους απασχολούμενους στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης κατά 29% (190 νέες θέσεις εργασίας) και στη μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών στην Κομοτηνή κατά 7% (5 νέες θέσεις εργασίας), ενώ νέες προσλήψεις έχουν και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, με το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της να ξεπερνά πλέον τους 1.020 εργαζομένους συνολικά.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυνατότητας παραγωγής στο επίπεδο των 2,8 εκατ. στοιχείων συσσωρευτών τον χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία στη SUNLIGHT να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της, από υφιστάμενους αλλά και νέους πελάτες της, σε όλο τον κόσμο.

Με τα νέα δεδομένα, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού υποστηρικτή της εθνικής οικονομίας, αλλά παράλληλα διαμορφώνεται και σε σημαντικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Παράλληλα, στην εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τη χρονική περίοδο 01/01/2019 έως 30/06/2019 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 περιλαμβάνεται και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας, στην οποία έκθεση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«Το 1o εξάμηνο του 2019, η Εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακτήσει την παραγωγική της δυναμικότητα στα προ της φωτιάς επίπεδα. Ξεκίνησε το έτος με περίπου 40% και τον Ιούνιο ήταν στο 90% της πρωτύτερης δυναμικότητας. H Διοίκηση και οι μέτοχοι της Sunlight με συμπαραστάτες το σύνολο των stakeholders (εργαζόμενοι, τράπεζες, ομολογιούχοι, προμηθευτές μηχανημάτων, εργολαβικές εταιρείες, συνασφαλιστικό σχήμα, εμπειρογνώμονες και μελετητές) επέτυχαν την επαναφορά της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές βιομηχανικών μπαταριών στις οποίες, σημειωτέον, διατηρεί σημαντικά μερίδια. Πέραν ωστόσο της αποκατάστασης της δυναμικότητας, η Διοίκηση της Sunlight, βασιζόμενη στα υγιή fundamentals της διεθνούς αγοράς των βιομηχανικών μπαταριών, υλοποιεί πρόγραμμα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 25%, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Στο 1ο εξάμηνο του 2019 επίσης, ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία της ασφαλιστικής αποζημίωσης από το consortium των 8 ασφαλιστικών εταιρειών, συνολικού ποσού 66 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στην τρέχουσα χρήση καταβλήθηκαν τα εναπομείναντα 48 εκατ. ευρώ του προαναφερθέντος συμφωνηθέντος ποσού, τα οποία υπήρξαν και η βασική πηγή χρηματοδότησης του έργου ανακατασκευής του πληγέντος τμήματος του εργοστασίου.

Ήδη το εργοστάσιο της Ξάνθης έχει επιτύχει την πλήρη αποκατάσταση της προτέρας παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ τον Οκτώβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο επενδυτικό πρόγραμμα που θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έτι περαιτέρω κατά 25%. Πλέον, η Sunlight μπορεί αφ’ ενός να επεκταθεί σε νέα τμήματα της αγοράς, όπου έως σήμερα έχει σχετικά μικρή παρουσία (OEMs, αγορές εκτός Ευρώπης), αφ’ ετέρου δε να ανταποκρίνεται σε ταχύτερους χρόνους και με μεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της».

Από τα αναφερόμενα στην παραπάνω ανακοίνωση της επιχείρησης Συστήματα Sunlight ABEE αλλά και τα αναφερόμενα στα αποσπάσματα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται στην εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, αξιολογούνται τα εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά σειρά ποσοστού συμμετοχής στα ασφαλισμένα κεφάλαια:

 • ERGO AAE (leader)
 • ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ
 • INTERAMERICAN AE
 • GENERALI HELLAS AAE
 • EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
 • INTERASCO AEΓΑ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
 • ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ

που κάλυπταν ασφαλιστικά την επιχείρηση την ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς, ανταποκρίθηκαν άμεσα και πλήρως στις από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προκύπτουσες υποχρεώσεις τους και όχι μόνο.  Διότι παρόλο που δεν ήταν στις υποχρεώσεις τους, αποφάσισαν την καταβολή σοβαρότατης, σε σχέση με το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό ζημιάς, προκαταβολής και μάλιστα σε χρόνο που θεωρούνταν κρίσιμος για την προοπτική συνέχισης των εργασιών της επιχείρησης, σύμφωνα με το πλάνο προγραμματισμών της που είχε διαμορφωθεί και εκτελούνταν πριν την επέλευση του αιφνίδιου καταστροφικού γεγονότος.

2. Οι πραγματογνώμονες που, με εντολή των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ορίσθηκαν για την εκτίμηση των υλικών και αποθετικών ζημιών που προκλήθηκαν στην επιχείρηση, ανταποκρίθηκαν έγκυρα και έγκαιρα στην ολική διαδικασία της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

3. Η Διοίκηση της εταιρείας, τα ανώτερα στελέχη της και οι λοιποί εργαζόμενοι σ’ αυτή, παρά το ότι από την καταστροφική πυρκαγιά καταστράφηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου Ξάνθης με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι πωλήσεις προϊόντων της επιχείρησης, πίστεψαν σ’ αυτό που θεωρούσαν αρχικά ότι ήταν σχεδόν ακατόρθωτο. Πίστεψαν ότι με τα διατιθέμενα μέσα της επιχείρησης και την άμεση συνδρομή των Ασφαλιστικών Εταιρειών που κάλυπταν την επιχείρηση ήταν εφικτή η σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης και –γιατί όχι– η πλήρης επαναλειτουργία της (σύμφωνα με τα υπάρχοντα πλάνα) με το τέλος της δωδεκαμήνου ανώτερης χρονικής περιόδου αποζημίωσης Απωλείας Μικτών Κερδών.

4. Έχουμε την άποψη ότι βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης, όπως περιγράφεται από την ίδια στην από 01/10/2019 ανακοίνωσή της, αλλά και στην εξαμηνιαία έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την περίοδο που έληξε την 30/06/2019, αποτέλεσε η ασφαλιστική κάλυψη του κινδύνου Απωλείας Μικτών Κερδών της επιχείρησης.

Χωρίς αυτή την ασφαλιστική κάλυψη και την άμεση εκταμίευση του μεγάλου ύψους χρηματικής προκαταβολής, θα ήταν πολύ δύσκολο:

 • Να ανακτηθεί η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης σχεδόν με το τέλος της δωδεκαμήνου περιόδου αποζημίωσης στα προ της φωτιάς επίπεδα.
 • Να επιτευχθεί η επαναφορά της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές βιομηχανικών μπαταριών, στις οποίες διατηρούσε σοβαρά μερίδια.
 • Να αρχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα επέκτασης της παραγωγικής της δραστηριότητας κατά 25%.
 • Να μην απολυθεί κανείς από τους περίπου 800 εργαζομένους στην επιχείρηση και επιπλέον να δημιουργηθούν 200 νέες θέσεις εργασίας.
 • Να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις πολυάριθμες εξαρτώμενες από αυτή επιχειρήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε αυτές.
 • Να διατηρήσει τη θέση της ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
 • Να συνεχίσει χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις να εισπράττει το Δημόσιο μεγάλα ποσά φόρων και εισφορών.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν είναι ενδείξεις αλλά αποδείξεις συμμετοχής της Ασφάλισης Διακοπής Εργασιών και Απωλείας Μικτών Κερδών στην αποτελεσματική Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας μιας επιχείρησης, έπειτα από ένα καταστροφικό για αυτή γεγονός στις εγκαταστάσεις της.

Πολλά όμως είναι και τα παραδείγματα επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια που, έπειτα από καταστροφικές υλικές ζημίες στις εγκαταστάσεις τους, η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη τις βοήθησε να συνεχίσουν να λειτουργούν με εναλλακτικούς τρόπους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή τους, με αποτέλεσμα με τη λήξη της χρονικής περιόδου αποζημίωσης η θέση τους στην αγορά να είναι πλήρως ανταγωνιστική.

Παναγιώτης Στρατής, Οικονομολόγος, μέτοχος του Γραφείου Πραγματογνωμόνων Πασκάλ, Στρατής & Συνεργάτες

Διαβάστε επίσης:

Leader αποζημίωση από τον leader της Ασφάλισης

Ευχαριστίες από την Sunlight για την αποζημίωση των €66 εκατ.

Προηγούμενο άρθροΑσφαλίσεις κατά Ζημιών: Οι 10 πρώτες εταιρείες ανά κλάδο το 2018
Επόμενο άρθροH Affidea ενάντια στον καρκίνο του μαστού