Άνθρωποι και Αριθμοί

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Οι 10 πρώτες εταιρείες ανά κλάδο το 2018

Οι 10 πρώτες εταιρείες με βάση την παραγωγή τους στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και αναλυτικοί πίνακες με τις 10 πρώτες εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης και τα μερίδια αγοράς τους για τα έτη 2018 και 2017.

Πηγή των στοιχείων, τα οποία μας διέθεσαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε τα αναλυτικά παραγωγικά μεγέθη των υπολοίπων εταιρειών1.

Οι 10 εταιρείες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται με φθίνουσα σειρά, βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, οι 10 πρώτες εταιρείες του 2018 και τα αντίστοιχα μεγέθη και μερίδια αγοράς που είχαν καταγράψει το 2017 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: Οι 10 πρώτες εταιρείες ανά κλάδο το 2018

Στην 1η θέση ανήλθε η ERGO2 με μερίδιο αγοράς 9,6%, αφήνοντας 2η την Εθνική, με 9,3%, η οποία πάντως αύξησε σημαντικά την παραγωγή της σε σχέση με το 2017. Την 3η θέση διατηρεί και το 2018 η Interamerican Ζημιών, με 8,6% μερίδιο αγοράς και αυξημένα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έναντι του 2017.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι εταιρείες που συνθέτουν την πρώτη δεκάδα αύξησαν σημαντικά την παραγωγή τους σε σχέση με το 2017, εξαιρουμένης της Allianz, που διατήρησε σχεδόν αμετάβλητα τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες ανά κλάδο Ζημιών

Ακολουθούν πίνακες με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών ανά κλάδο ασφάλισης το 2018 και τα αντίστοιχα μεγέθη τους για το 2017.

Οι επιμέρους κλάδοι συμμετείχαν ως εξής στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2018 (εντός παρενθέσεως παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοστά του 2017):

Ατυχήματα: 2,1% (1,98% το 2017), Ασθένειες: 12,9% (10,04% το 2017), Χερσαία Οχήματα: 9,6% (9,64%), Αεροσκάφη: 0,02% (0,01%), Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια): 0,6% (0,49%), Μεταφερόμενα εμπορεύματα: 1,0% (0,99%), Πυρκαϊά & στοιχεία της φύσεως: 15,9% (16,10%), Λοιπές ζημίες αγαθών: 4,1% (4,67%), Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων: 38,3% (41,26%), Αστική ευθύνη από αεροσκάφη: 0,1% (0,04%), Αστική ευθύνη πλοίων: 0,3% (0,25%), Γενική αστική ευθύνη: 4,0% (3,58%), Πιστώσεις: 1,6% (1,62%), Εγγυήσεις: 0,1% (0,05%), Διάφορες χρηματικές απώλειες: 2,3% (1,98%), Νομική προστασία: 1,7% (1,78%) και Βοήθεια: 5,4% (5,52%).

Στα Ατυχήματα, η τριάδα των κορυφαίων είναι αμετάβλητη σε σχέση με το 2017. Στην 1η θέση παραμένει η ERGO με μερίδιο αγοράς 18,3% και έπονται MetLife και Ευρωπαϊκή Πίστη, με 17,1% και 7,6%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €46,40 εκατ. έναντι €41,37 εκατ. το 2017 και €50,36 εκατ. το 2016.

Στις Ασθένειες, επίσης είναι αμετάβλητη η τριάδα: στην 1η θέση και πάλι η ΝΝ με 39,7% μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση ασφαλίστρων σε σχέση με το 2017, στη 2η θέση η Interamerican Ζωής με 17,7% μερίδιο αγοράς και στην 3η η MetLife με 13,4%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €288,43 εκατ., έναντι €209,46 εκατ. το 2017 και €175,05 εκατ. το 2016.

Στα Χερσαία Οχήματα, Allianz, AIG και Υδρόγειος, η κορυφαία τριάδα και του 2018, κατέχουν το ίδιο μερίδιο αγοράς, της τάξεως του 9,3%, με μικρές αποκλίσεις στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του έτους. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €213,16 εκατ., έναντι €201,13 εκατ. το 2017 και €180,32 εκατ. το 2016.

Στα Αεροσκάφη, στην 1η ανήλθε η Ατλαντική Ένωση, με μερίδιο αγοράς 28,6%, και έπονται η AIG και η Generali με 25,9% και 25,8%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται σε €386,59 χιλ., έναντι €273,20 χιλ. το 2017 και €197,66 χιλ. το 2016.

Στα Πλοία, στην 1η θέση παραμένει και το 2018 η Interamerican Ζημιών, με 29,6% μερίδιο αγοράς, και ακολουθούν η Groupama και η Ευρωπαϊκή Πίστη, με 20,0% και 10,7%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €12,70 εκατ. έναντι €10,29 εκατ. το 2017 και €9,48 εκατ. το 2016.

Στα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα, η Generali παραμένει στην 1η θέση και το 2018, με μερίδιο αγοράς 20,0%. Έπονται ΑΧΑ και Interamerican, με 11,9% και 8,2%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €23,45 εκατ. έναντι €20,71 εκατ. το 2017 και €20,99 εκατ. το 2016.

Στην Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως, η κορυφαία τριάδα απαρτίζεται από την Εθνική με μερίδιο αγοράς 19,7%, την ERGO με 18,3% και την AXA με 14,4%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €355,36 εκατ., έναντι €336 εκατ. το 2017 και €353,07 εκατ. το 2016.

Στις Λοιπές Ζημιές Αγαθών, στην 1η θέση είναι η ERGO με μερίδιο αγοράς 24,1% και ακολουθούν Generali και Interamerican, με 21,7% και 9,5%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €92,06 εκατ., έναντι €97,38 εκατ. το 2017 και €99,48 εκατ. το 2016.

Στην Αστική Ευθύνη Οχημάτων, στην 1η θέση βρίσκεται και το 2018 η Interamerican Ζημιών με μερίδιο αγοράς 10,6% και ακολουθούν Ιντερσαλόνικα και Ευρωπαϊκή Πίστη, με 9,9% και 9,8%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €853,30 εκατ. έναντι €860,93 εκατ. το 2017 και €806,09 εκατ. το 2016.

Στην Αστική Ευθύνη Αεροσκαφών, την 1η θέση κατέχει και το 2018 η Generali με 22,8% μερίδιο αγοράς. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν η AIG και η Interamerican, με 15,5% και 1,5%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €1,67 εκατ., έναντι €812 χιλ. το 2017 και €985 χιλ. το 2016.

Στην Αστική Ευθύνη Πλοίων, την 1η θέση κατέχει η ERGO το 2018, με 30,8% μερίδιο αγοράς, και ακολουθούν στη 2η θέση η Interlife με 11,0% και στην 3η η Interamerican Ζημιών, με 7,6%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €5,76 εκατ., έναντι €5,29 εκατ. το 2017 και €5 εκατ. το 2016.

Στη Γενική Αστική Ευθύνη, στην 1η θέση παραμένει η Interamerican Ζημιών με 14,9% μερίδιο αγοράς και ακολουθούν Generali και Εθνική, με 13,5% και 13,2%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €89,29 εκατ., έναντι €74,66 εκατ. το 2017 και €78,32 εκατ. το 2016.

Στις Πιστώσεις, δεν μας διέθεσαν στοιχεία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με μοναδική εξαίρεση την Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α., η οποία είχε €1.577,19 εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €36.189.918,88 εκατ., έναντι €33.852.351,31 το 2018 και €32.107.689,97 το 2016.

Στις Εγγυήσεις, την 1η θέση κατέχει και το 2018 η Interamerican Ζημιών, με 84,9% μερίδιο αγοράς. Ακολουθούν στη 2η και 3η θέση η Allianz και η Ευρώπη, με 10,6% και 3,9%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €1,85 εκατ., έναντι €1,06 εκατ. το 2017 και €223,8 χιλ. το 2016.

Στις Χρηματικές Απώλειες, στην 1η θέση παραμένει η AIG με μερίδιο αγοράς 31,2% και ακολουθούν Interamerican Ζημιών και ΑΧΑ, με 13,7% και 7,9%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €50,51 εκατ., έναντι €41,23 εκατ. το 2017 και €33,7 εκατ. το 2016.

Στη Νομική Προστασία, στην 1η θέση βρίσκεται η D.A.S. Hellas με μερίδιο αγοράς 13,2% και ακολουθούν ARAG και Interamerican Ζημιών, με 13,1% και 12,6%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €37,30 εκατ., έναντι €37,09 εκατ. το 2017 και €36,21 εκατ. το 2016.

Στη Βοήθεια, τέλος, στην 1η θέση βρίσκεται και το 2018 η Ιντερσαλόνικα με μερίδιο αγοράς 14,5% και ακολουθούν, όπως και το 2017, η Interamerican Ζημιών και η Ευρωπαϊκή Πίστη, με 13,3% και 10,7%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2018 εκτιμάται στα €120,93 εκατ., έναντι €115,18 εκατ. το 2017 και €109,26 εκατ. το 2016.


1 Να σημειωθεί ότι το 2018 διέθεσαν στοιχεία για την ετήσια έκδοσή μας συνολικά 37 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των οποίων αντιστοιχεί στο 96,1% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Αντίστοιχα, το 2017 είχαν διαθέσει τα στοιχεία τους 38 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων αντιστοιχούσε στο 95,2% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για το 2017.

2 Σημειώνεται ότι, στις αρχές του 2018, ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση των εταιρειών ERGO ΑΕΕ Ζημιών, ERGO ΑΕΕ Ζωής και Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη, και δημιουργήθηκε έτσι ο ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός με την επωνυμία ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία.


Διαβάστε επίσης:

Ασφαλίσεις Ζωής: Οι 10 κορυφαίες εταιρείες ανά κλάδο το 2018

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας