Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος ΑΧΑ: Αύξηση κερδών το 2013

Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 2%, κατέγραψε ο Όμιλος ΑΧΑ το 2013, φτάνοντας τα 91 δις ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας τα 4,7 δις ευρώ.

Αύξηση κατά 20% σημειώθηκε και στα προσαρμοσμένα κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 5,2 δις ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,81 ευρώ, αυξημένο κατά 13% σε σύγκριση με το 2012.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, κ. Henride Castries, δήλωσε:

«Χάρη στη δέσμευση και τη συμμετοχή των ομάδων μας, αυτό το έτος αποτέλεσε ένα ακόμη ορόσημο για την επίτευξη της Φιλοδοξίας AXA. Το 2013, η ΑΧΑ σημείωσε  σημαντική αύξηση των κερδών που υποστηρίζονται από όλες τις εργασίες μας. Σύμφωνα με την απόδοσή μας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 0,81 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 13%. Κατά τα 3 τελευταία χρόνια, η επιλεκτικότητα στη σύνθεση των εργασιών μας στις ώριμες αγορές έχει αποδειχθεί καθοριστική στην ανάπτυξη των κερδών, με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Έχουμε επίσης ενισχύσει την παρουσία μας με την περαιτέρω επέκτασή μας σε υποσχόμενες αγορές, όπως η Κίνα και η Κολομβία. Τέλος, είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι στους δείκτες αποδοτικότητάς μας. Καθώς επιδιώκουμε την πλήρωση της Φιλοδοξίας AXA και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε πιο κερδοφόρους τομείς και σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες γεωγραφικές περιοχές, είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει είναι υγιής. Αξιοποιώντας την άριστη πείρα μας στις λειτουργίες και την κουλτούρα που χτίζουμε βάσει της απόδοσής μας, σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τις ψηφιακές αλλαγές στην Εταιρεία μας, δημιουργώντας έτσι διαρκή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τις κοινότητές μας».

Κύρια Οικονομικά Αποτελέσματα (Σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

 

 

 

 

2012

2013

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο Εσόδων (Εκατ. ευρώ)

90,126

91,249

+1%

+2%

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

31.2%

34.6%

+3.3 μονάδες

+3.2 μονάδες

 

 

 

 

 

 

2012

2013

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε κοινή συναλλαγματική βάση

Ετήσιος μικτός δείκτης ζημιών (%)

Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων

97.7%

4,155

96.6%

4,728

-1.1 μονάδες

+14%

-1.1 μονάδες

+18%

Προσαρμοσμένα κέρδη

4,452

5,162

+16%

+20%

Καθαρά κέρδη

Τεχνικές χρηματοροές (Ευρώ δις)

4,057

4.7

4,482

5.2

+10%

+10%

+14%

+12%

Απόδοση  Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)(%)

13.0%

14.8%

+1.8 μονάδες

 

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (%)

26%

24%

-2 μονάδες

 

Περιθώριο Φερεγγυότητας (%) – Solvency I

233%

221%

-12 μονάδες

 

Οικονομική φερεγγυότητα (%) – Solvency II

Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ)

199%

0.72

206%

0.81

+7 μονάδες

+13%

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας