Άρθρα

Οι Ασφαλιστές Πιστώσεων αντιμέτωποι με αυξημένες απαιτήσεις

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζει μπαράζ οικονομικών κυρώσεων, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών εταιρειών είτε αποχωρούν είτε περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα. To γεγονός αυτό έχει αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο για εταιρείες που έχουν προμηθεύσει αγαθά με πίστωση σε ρωσικές εταιρείες, όπως επισημαίνει η DBRS Morningstar. Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλιστές πιστώσεων θα πρέπει να αναμένουν άνοδο των απαιτήσεων από ασφαλισμένους τους. Οι εξαιρέσεις πολέμου ενδέχεται να περιορίσουν τις ζημιές των ασφαλιστών σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά πιθανότατα δεν ισχύει το ίδιο για τις επιχειρήσεις στη Ρωσία, δεδομένου ότι η σύγκρουση δεν βρίσκεται εντός των συνόρων της.

Οι κυρώσεις αυξάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο

Το μπαράζ των οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία έχει αυξήσει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών, τον οποίο επωμίζονται τόσο οι ασφαλιστές όσο και οι αντασφαλιστές. Η DBRS αναμένει ότι πολλοί ασφαλιστές και αντασφαλιστές θα αποχωρήσουν από τη Ρωσία τους επόμενους μήνες, με ορισμένους να κινούνται ήδη για να μειώσουν την έκθεσή τους, γεγονός που θα προσθέσει μεγαλύτερη πίεση στην ήδη πληγείσα ρωσική οικονομία. Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων προστατεύει από τη μη πληρωμή οφειλετών, όπως οι ρωσικές εταιρείες που αγοράζουν αγαθά από ξένους προμηθευτές ή λαμβάνουν χρηματοδότηση από ξένες τράπεζες. Αναμένεται ότι αυτοί οι πάροχοι, και άλλοι στον κλάδο, θα συνεχίσουν να περιορίζουν σημαντικά την έκθεσή τους στη Ρωσία στο μέλλον. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που ξεκίνησαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι ξένοι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών είναι επίσης πιθανό να σταματήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη Ρωσία, εάν δεν έχουν πρόσβαση σε ασφάλιση πιστώσεων. Οι κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, όπως ο αποκλεισμός τους από το Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), αυξάνουν τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμών, εάν οι εταιρείες δεν μπορούν να εκτελέσουν διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Οι ασφαλιστές πιστώσεων είναι πιθανό να περιορίσουν την έκθεσή τους στη Ρωσία

Στις 14 Μαρτίου 2022, η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz (μητρική εταιρεία της Euler Hermes) ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις νέες εργασίες στη Ρωσία. Κατόπιν αυτού, στις 17 Μαρτίου 2022, αναφέρθηκε ότι ο βελγικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων Credendo, ο οποίος παρέχει επίσης ιδιωτική ασφάλιση πιστώσεων, επαναξιολογούσε το μέλλον της κοινοπραξίας του με μια ρωσική ασφαλιστική εταιρεία. Στις 24 Μαρτίου 2022, οι Lloyd’s του Λονδίνου ανέφεραν ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην απόδοση και τον ισολογισμό τους. Τα άμεσα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από τη Ρωσία και την Ουκρανία αποτελούν λιγότερο από το 1% των συνολικών ασφαλίστρων των Lloyd’s. Ωστόσο, υφίσταται έμμεση συμμετοχή στο underwriting διάφορων ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων που σχετίζεται και με τις δύο χώρες.

Στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων κυριαρχούν τρεις ασφαλιστικοί όμιλοι, που συλλογικά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 85% της παγκόσμιας αγοράς ασφάλισης πιστώσεων. Έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους, για να καλύπτουν τη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, και έχουν, επίσης, μεταβεί στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν σημαντικές απαιτήσεις τους επόμενους μήνες, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται:

  • Euler Hermes (σ.σ. μετονομάστηκε σε Allianz Trade, στις 28 Μαρτίου): Είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων παγκοσμίως. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εγγυήσεων, δεσμεύσεων και είσπραξης που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Η Euler Hermes απασχολεί σχεδόν 6.000 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες. Είναι θυγατρική της Allianz SE.
  • Atradius: Παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, εγγυήσεων και είσπραξης πιστώσεων παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες. Είναι το τμήμα ασφάλισης πιστώσεων της Grupo Catalana Occidente, κορυφαίου ισπανικού ασφαλιστικού οργανισμού με παγκόσμια παρουσία.
  • Compagnie Française d’ Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE): Διανέμει προϊόντα ασφάλισης πιστώσεων απευθείας ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών σε περίπου 100 χώρες. Μέσω του τεράστιου δικτύου της, έχει την ικανότητα να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε πελάτες σε περίπου 200 χώρες. Το κύριο προϊόν της είναι η ασφάλιση πιστώσεων. Ωστόσο, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες παραγοντοποίησης χρέους, παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης για επιχειρήσεις και υπηρεσία είσπραξης απαιτήσεων.

Η εξαίρεση λόγω πολέμου περιορίζει την έκθεση στην Ουκρανία, αλλά όχι στη Ρωσία

Όπως ισχύει και σε άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ασφαλιστική κάλυψη εμπορικών πιστώσεων υπόκειται συνήθως σε εξαιρέσεις πολέμου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμένη έκθεση για τους ασφαλιστές που παρέχουν κάλυψη για εξαγωγές στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την τυπική ρήτρα αποκλεισμού πολέμου για την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, η κάλυψη θα εξαιρούσε αξιώσεις λόγω πολέμου, εισβολής ή ενεργειών ξένου εχθρού. λόγω εξέγερσης, εχθροπραξιών, επανάστασης, εθνικοποίησης, δήμευσης, στρατιωτικού πραξικοπήματος ή σφετερισμού εξουσίας, καθώς και λόγω ενεργειών που οφείλονται σε εντολή μιας κυβέρνησης εντός της δικαιοδοσίας της. Ωστόσο, οι περισσότερες εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη Ρωσία, επειδή ο πόλεμος δεν διεξάγεται εντός των συνόρων της. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πιστωτικής αθέτησης για οργανισμούς που έχουν προμηθεύσει αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε ρωσικές εταιρείες. Επομένως, οι ασφαλιστές πιστώσεων με υφιστάμενη έκθεση στη Ρωσία θα πρέπει να αναμένουν εισροή απαιτήσεων βραχυπρόθεσμα, εάν οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν πληρωθούν για αγαθά που έχουν ήδη παρασχεθεί ή για υπηρεσίες που παρέχονται.

Διαβάστε επίσης: Πώς επηρεάζουν οι κυρώσεις στη Ρωσία τους Ευρωπαίους ασφαλιστές;

Ο Πόλεμος, ο Καιρός & ο Covid δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας