Η DBRS Morningstar, σε πρόσφατο ενημερωτικό της σημείωμα, συνοψίζει τις συνέπειες, για τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της συνακόλουθης αυστηροποίησης των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη Δύση στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αναμένονται επιπτώσεις στα ασφάλιστρα και στα κέρδη των ασφαλιστών ζωής και σε ειδικές κατηγορίες ασφάλισης, όπως οι κυβερνοασφαλίσεις και οι αεροπορικές ασφαλίσεις. Επίσης, αναμένονται πληθωριστικές πιέσεις στις απαιτήσεις αποζημίωσης των κλάδων ασφάλισης κατοικίας και οχημάτων.

Η σημαντική αστάθεια που παρατηρήθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πιθανότατα μείωσε την επιθυμία των πελατών να αναλάβουν τον κίνδυνο προϊόντων unit linked. Παρόλο που το μερίδιο αυτών των επενδυτικών προϊόντων στις ασφαλίσεις Ζωής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της υψηλότερης κεφαλαιακής τους αποδοτικότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος Solvency II, αλλά και του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων, αυτή η τάση θα μπορούσε να αμβλυνθεί βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, καθώς οι πελάτες αποφεύγουν τα προϊόντα αποταμίευσης που σχετίζονται με μετοχές. Καθώς τα προϊόντα unit linked είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα ασφαλίσεων Ζωής (περίπου 40% των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στην Ευρώπη), οι μειωμένες εισροές είναι πιθανό να έχουν αρνητική επίδραση στις αμοιβές διαχείρισης και στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, μειώνοντας τα κέρδη των ασφαλιστών από αυτήν τη γραμμή προϊόντων το 2022.

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, ένα σενάριο παρατεταμένης σύγκρουσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, με ουσιαστικές κυρώσεις να παραμένουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνιστά κίνδυνο για τις οικονομικές επιδόσεις των Ευρωπαίων ασφαλιστών μεσοπρόθεσμα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο πληθωρισμός θα παρέμενε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία θα έμπαινε σε καθεστώς επιβράδυνσης. Ως αποτέλεσμα των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων, οι ασφαλιστές P&C θα αντιμετώπιζαν υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων σε ορισμένες από τις βασικές γραμμές προϊόντων τους, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων και κατοικιών, λόγω υψηλότερου κόστους επισκευής οχημάτων και υψηλότερων τιμών οικοδομικών υλικών. Η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω των υψηλότερων δαπανών για την ενέργεια, θα μπορούσε να καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο για τους Ευρωπαίους ασφαλιστές να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος των αποζημιώσεων στους πελάτες τους, μέσω της αύξησης των ασφαλίστρων, δημιουργώντας έτσι πιέσεις στην κερδοφορία από το underwiting. Σε ένα τέτοιο σενάριο, βλέπουμε, επίσης, τον κίνδυνο οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές να αντιμετωπίσουν μια ευρεία επιβράδυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους των ασφαλίσεων Ζωής αλλά και Περιουσίας μεσοπρόθεσμα.

Ο αντίκτυπος της πτώσης στις αγορές μετοχών, που παρατηρήθηκε από την αρχή της εισβολής, στη φερεγγυότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 θα είναι διαχειρίσιμος, δεδομένης της συνήθως περιορισμένης έκθεσης σε μετοχές στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών. Η επίδραση στα ομόλογα κρατικών, εταιρικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική, δεδομένης της κυρίαρχης βαρύτητάς τους στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών, ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω απόδοση αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται και οι οικονομικές της συνέπειες γίνονται σαφέστερες. Υπάρχει ο κίνδυνος μια εκτεταμένη οικονομική αδυναμία να οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας των διαθεσίμων ομολόγων των ασφαλιστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν πολύ πιο σημαντικό μερίδιο των επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φερεγγυότητά τους μεσοπρόθεσμα.

Περιορισμένος ο άμεσος αντίκτυπος, όχι όμως για όλους τους κλάδους ασφάλισης

Ο άμεσος αντίκτυπος από τις επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και από τις επακόλουθες κυρώσεις είναι πιθανότατα περιορισμένος στον ασφαλιστικό τομέα. Οι δραστηριότητες στην Ουκρανία και τη Ρωσία αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας για τους Ευρωπαίους ασφαλιστές που έχουν άμεση παρουσία σε αυτές τις αγορές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, με έδρα την ΕΕ, που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία περιλαμβάνουν τις UNIQA Insurance Group AG και Vienna Insurance Group AG, με έδρα την Αυστρία, και τον Όμιλο Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA της Πολωνίας. Η Assicurazioni Generali SpA κατέχει μερίδιο 38,5% στην 4η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ρωσίας, Ingosstrakh. Επιπλέον, η έκθεση σε απαιτήσεις σε διάφορους κλάδους πιθανότατα περιορίζεται από εξαιρέσεις των συμβολαίων που σχετίζονται με πολεμικές πράξεις. Οι αυξανόμενες εντάσεις πριν από την εισβολή επέτρεψαν στους ασφαλιστές να περιορίσουν τα ανοίγματά τους, κάτι που όσον αφορά την κάλυψη κινδύνου πολέμου μπορεί να γίνει σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση για ορισμένα είδη ασφάλισης.

Την ίδια στιγμή, θα μπορούσαν να επηρεαστούν ειδικές κατηγορίες ασφάλισης, όπως οι αεροπορικές ασφαλίσεις. Σημαντικός αριθμός αεροσκαφών μισθώνεται από ξένους εκμισθωτές σε αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στη Ρωσία. Ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Δύση επέβαλε ευρείες οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που στοχεύουν άμεσα τον τομέα των αερομεταφορών της Ρωσίας. Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, οι εχθρικές ενέργειες αντιποίνων στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσει η Ρωσία, όπως η εθνικοποίηση αεροσκαφών, υπάρχει ο κίνδυνος να εκθέσουν τελικά τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αεροπορική ασφάλιση σε μεγάλες απαιτήσεις και δαπανηρές διαφορές.

Η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο, μια αγορά που επεκτείνεται ταχέως τα τελευταία χρόνια, είναι επίσης πιθανό να επηρεαστεί, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συχνότερες κυβερνοεπιθέσεις. Ενώ η αύξηση των απαιτήσεων είναι πιθανό να μετριαστεί από εξαιρέσεις που σχετίζονται με πολεμικές πράξεις, η δυνατότητα εφαρμογής των εξαιρέσεων θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολη στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κυβερνοασφάλισης, λόγω των ζητημάτων απόδοσης των επιθέσεων στη συγκεκριμένη πηγή από την οποία εκπορεύεται. Μεταξύ άλλων επιπτώσεων, η DBRS Morningstar πιστεύει ότι η σκλήρυνση σε ορισμένες από τις εξειδικευμένες αγορές είναι πιθανή, καθώς οι ασφαλιστές τιμολογούν πλέον τον αυξημένο κίνδυνο.

Οι κυβερνητικοί περιορισμοί, όπως η απαγόρευση συναλλαγών με Ρώσους αντισυμβαλλομένους, που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ασφαλιστές και αντασφαλιστές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι αποχωρήσεις ασφαλιστών από ορισμένες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων από συγκεκριμένες ειδικές αγορές.

Στον τομέα ασφαλίσεων Ζωής, κάποιοι ασφαλιστές προσφέρουν αμοιβαία κεφάλαια ή ETFs, με έκθεση στη Ρωσία ή την Ανατολική Ευρώπη, μέσω των τμημάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή των εξωτερικών συνεργατών τους. Ωστόσο, ο επενδυτικός κίνδυνος μεταφέρεται συνήθως στους πελάτες και δεν επηρεάζει τους ασφαλιστές. Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιος κίνδυνος φήμης, αυτός θα μπορέσει να μετριαστεί από τους παρόχους, που θα επισημαίνουν τον υψηλό κίνδυνο προϊόντων που έχουν έκθεση σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον, ακόμη και για τα επενδυτικά ταμεία (Funds) που προσφέρουν προϊόντα με επίκεντρο τη Ρωσία ή την Ανατολική Ευρώπη, η γεωγραφική έκθεση αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού ενεργητικού.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΔιευκρινίσεις από την Groupama Ασφαλιστική για το myZen
Επόμενο άρθροΖήτημα για δυνατούς λύτες η προσέλκυση και εκπαίδευση νέων ασφαλιστών