Μελέτες

Geneva Association: Νέα έκθεση για την αξιολόγηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής

Απτά παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών περιλαμβάνει η τρίτη έκθεση της ομάδας εργασίας της Geneva Association για την αξιολόγηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής από τις ασφαλιστικές εταιρείες («Anchoring Climate Change Risk Assessment in Core Business Decisions in Insurance»).

Η έκθεση αυτή έχει στόχο να προσφέρει στους αντ/ασφαλιστές καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής για την παροχή πληροφοριών σχετικών με τη λήψη αποφάσεων.

Από το 2021, οπότε δημοσιεύτηκαν οι δύο πρώτες εκθέσεις της ομάδας εργασίας της Geneva Association για την αξιολόγηση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, το πλαίσιο στο οποίο οι αντ/ασφαλιστές είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στα επιχειρηματικά τους μοντέλα οι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή κίνδυνοι και ευκαιρίες έχει εξελιχθεί περαιτέρω.

Οι εξελίξεις ως προς το κλίμα σε κάθε τομέα, στην επιστήμη, την τεχνολογία, την πολιτική, την εποπτεία, ακόμα και τις δικαστικές διαμάχες, έχουν επιταχύνει την ανάγκη όχι μόνο να ενσωματωθεί η εκτίμηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής στις βασικές διαδικασίες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και να εξεταστούν οι φυσικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι μετάβασης και οι νομικοί κίνδυνοι σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, καθώς και οι επιπτώσεις τους τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό.

Η τελευταία έκθεση της Geneva Association σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής δημοσιεύτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και αποτελεί έναν ολοκληρωμένο και συνάμα πρακτικό οδηγό, που θα βοηθήσει τους αντ/ασφαλιστές να κατευθύνουν τις εταιρείες τους προς την εφαρμογή μιας πιο ολιστικής αξιολόγησης και μιας ανάλυσης σεναρίων με προσανατολισμό προς το μέλλον, όσον αφορά τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Η ανάπτυξη μιας ολιστικής αξιολόγησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή απαιτεί μια διερευνητική, επαναλαμβανόμενη και ευέλικτη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο. Με λεπτομερείς συστάσεις για τους αντ/ασφαλιστές, τις ασφαλιστικές ενώσεις, τους εποπτικούς φορείς και τους οργανισμούς καθορισμού προτύπων, η νέα αυτή έκθεση της Geneva Association εμβαθύνει στις στρατηγικές και τις τακτικές που απαιτούνται για να προχωρήσουν σε ένα εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου.

Στα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης περιλαμβάνονται:

  • Οι εισηγήσεις βασικών ρυθμιστικών φορέων και οργανισμών καθορισμού προτύπων σε όλες τις δικαιοδοσίες, που παρέχουν μια επικαιροποιημένη προοπτική σχετικά με τις ρυθμιστικές προτεραιότητες και τα βασικά ερωτήματα για τα διοικητικά συμβούλια και τις διοικήσεις των αντ/ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Ένα στρατηγικό πλαίσιο για τις αντ/ασφαλιστικές εταιρείες, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ανάλυσης, τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τους σχετικούς επιχειρησιακούς τομείς και την εξαγωγή και χρήση ενιαίων δεδομένων και εργαλείων σε ολόκληρη την εταιρεία.
  • Τρία απτά παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη. Στο πρώτο παράδειγμα, εξετάζονται οι επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων (ERM) σε μία εταιρεία ασφαλίσεων P&C. Στο δεύτερο, οι επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων και των κινδύνων μετάβασης στις επενδύσεις (ασφαλίσεις P&C και ασφαλίσεις ζωής) και στο τρίτο, οι αλληλεπιδράσεις των φυσικών κινδύνων και των κινδύνων μετάβασης στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας