Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20.

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Environmental Risk and Liability Insurance, ενώ προσφέρει ολοκληρωμένη, συστηματική, εξειδικευμένη και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό. Επιπροσθέτως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησής τους.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ
 • Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής 

β. Η περιβαλλοντική ευθύνη στην ελληνική έννομη τάξη και η ευθύνη του ασφαλιστή.

 • Το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 148/09
 • Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής 

γ. Οι έννοιες της υποκειμενικής και της αντικειμενικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

δ. Αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και στην ασφαλιστική αγορά.

 • Αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις
 • Ειδικές υποχρεώσεις ασφάλισης

ε. Η τυπολογία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ο ρόλος των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης ως «μοχλού» επιμερισμού του λειτουργικού κινδύνου της επιχείρησης.

στ. Υφιστάμενη νομοθεσία και υποχρεωτικότητα της ασφάλισης .

 • Ν. 1650/86, άρθρο 29
 • Ν. 2496/97, άρθρο 23
 • Ν. 4042/12
 • Π.Δ. 148/09
 • Ν. 4685/20

ζ. Υποχρεωτικό πλαίσιο υπαγωγής επιχειρήσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

 • Η έννοια και το εύρος των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.
 • Η ασφάλιση ως χρηματοοικονομική εγγύηση έναντι των περιβαλλοντικών κινδύνων.

η. Εντεταλμένες αρχές εποπτείας και όργανα ελέγχου.

θ. Διαδικασία καταλογισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης.

ι.  Είδη συμβολαίων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

 • Δομή, καλύψεις και παροχές
 • Αξιολόγηση και Ανάληψη Κινδύνου
 • Αποζημιωτική πολιτική
 • Πρωτόκολλα διαδικασιών
 • Οφέλη εκ της ασφάλισης

ια. Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων.

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ιβ. Διαχειριστικοί κίνδυνοι που επιτείνουν την περιβαλλοντική επισφάλεια.

ιγ. Τύποι και συνήθη αίτια περιβαλλοντικής ζημίας.

ιδ. Οι έννοιες των μέτρων πρόληψης και της πρωτογενούς, συμπληρωματικής και αντισταθμιστικής αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας.

 • Μελέτη περιπτώσεων, case studies.

ιε. Οι ασφαλίσεις περιβαλλοντικών κινδύνων: 

 • Η εικόνα και τοποθέτηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς για την περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Εσωτερική οργάνωση και διαχείριση κινδύνων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης στον ασφαλιστικό οργανισμό και στη διαμεσολάβηση.
 • Αξιολόγηση και ανάληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου. Κριτήρια ασφαλισιμότητας.
 • Προ-ασφαλιστική επιθεώρηση. Βασικές προϋποθέσεις ανάληψης κινδύνου.
 • Ασφαλιστικές καλύψεις, επεκτάσεις και εξαιρέσεις κάλυψης στην ευρωπαϊκή και ελληνική ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά.
 • Ενεργοποίηση κάλυψης, διαχείριση αναγγελιών και απαιτήσεων.
 • Μελέτη περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζημιών.
 • Πελατειακό δυναμικό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική ευθύνη.

ιστ. Ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

 • Ασφαλιστικά κίνητρα.
 • Οικονομικά και Φορολογικά κίνητρα.
 • Κίνητρα εκ της υποχρεωτικότητας των Ασφαλίσεων.
 • Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων.
 • Επιχειρηματολογία και Τεκμηρίωση υπέρ των Ασφαλίσεων.

Ιζ. SWOT Analysis της ελληνικής αγοράς ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

β. Ειδικότερα, Στελέχη των Τομέων Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν στους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους και στην Αστική  Περιβαλλοντική Ευθύνη, προς όφελος της ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεών τους στους εν λόγω ανερχόμενους τομείς μείζονος ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

γ. Ευρύτερα, Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και λειτουργική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους.

δ.  Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών, που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers). 

ε. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Τομέων και Risk Management, που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των Aσφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

ζ.  Στελέχη Τραπεζώνπου χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους άπτεται περιβαλλοντικών κινδύνων.

η. Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης.

θ. Νομικούς Συμβούλους, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου, εντός αυτού, του σύγχρονου και εξαιρετικά απαιτητικού θεσμικού πλαισίου, ευρωπαϊκού και ελληνικού.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική αξιολόγησης του κινδύνου και την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, κατ’ αντιστοιχία της σημαντικότητάς τους στην εύρυθμη, αποδοτική και νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, μικροτέρου έως και πολύ μεγάλου μεγέθους.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Civil-Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor RICS, με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις Α.Π.Ε., ελληνικές και διεθνείς. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ υπήρξε Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

O κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας