Εταιρείες

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. έτους 2023

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε, στις 16/6/23, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και η διάθεση Κερδών προηγούμενων χρήσεων μέσω διανομής μερίσματος €0,12 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

  • Αύξηση Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,33% στα €82,54 εκατ.
  • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 12,01% στα €79,46 εκατ.
  • Αύξηση Αποθεμάτων κατά 10,29% στα €151,53 εκατ.
  • Αύξηση Επενδύσεων  κατά 3,11% στα €249,62 εκατ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 1,59% στα €278,16 εκατ.
  • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 702% & SCR 180%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. Επιπλέον, αποφασίστηκε ο ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας