Πρόταση Ασφάλισης για πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη Φαρμακείου

3529
asfalisi Farmakeio

Η στήλη φιλοξενεί τις προτάσεις για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη ενός επαγγελματία φαρμακοποιού του κ. Ιωάννη Φραγκογιώργου, Ασφαλιστή της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Βόλο, και του κ. Ιωάννη Θεοδοσόπουλου, συνεργάτη της ERGO στη Βέροια.

Πόσο συχνά περνάτε έξω από ένα φαρμακείο; Δεν το έχετε καν σκεφτεί αν δεν το έχετε χρειαστεί, σωστά; Ελπίζουμε ο Φαρμακοποιός, ωστόσο, να έχει σκεφτεί πόσο απαραίτητη τού είναι η ασφαλιστική κάλυψη, τόσο της επιχείρησής του, δηλαδή του φαρμακείου, όσο και της επαγγελματικής ευθύνης που ο ίδιος φέρει για τυχόν αμέλεια ή λάθος του που μπορεί να προξενήσει βλάβη σε πελάτη του.
Ασφαλιστικές λύσεις υπάρχουν πολλές και σε προσιτά κόστη. Σημαντικό είναι ο ασφαλιστής που θα επιλέξετε να είναι έμπειρος και καταρτισμένος, ώστε να σας προτείνει το κατάλληλο πλέγμα καλύψεων που θα ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.
Η στήλη φιλοξενεί  τις προτάσεις ασφάλισης δύο επαγγελματιών ασφαλιστών της Περιφέρειας, του κ. Ιωάννη Φραγκογιώργου, Ασφαλιστή της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Βόλο, και του κ. Ιωάννη Θεοδοσόπουλου, συνεργάτη της ERGO στη Βέροια, για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη ενός επαγγελματία φαρμακοποιού.
Και στις δύο περιπτώσεις οι προτάσεις περιλαμβάνουν τόσο την κάλυψη πυρός του φαρμακείου, όσο και την επαγγελματική ευθύνη του Φαρμακοποιού.

Ασφαλιστική Κάλυψη Φαρμακείου από την Εθνική Ασφαλιστική

Fragkogiorgos
Ιωάννης Φραγκογιώργος
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Εθνική Ασφαλιστική

«Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε όσα έχουμε αποκτήσει. Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αγαθά στα οποία επενδύσαμε οικονομικά και συναισθηματικά. Επειδή καθημερινά απειλούνται από απρόβλεπτους κινδύνους, μπορούμε μέσα από τον θεσμό της ασφάλισης να τα θωρακίσουμε επαρκώς.
H άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού εγκυμονεί κινδύνους που εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: αυτούς που αφορούν την κάλυψη πυρός της επαγγελματικής του περιουσίας (κτηριακές εγκαταστάσεις και περιεχόμενο – εξοπλισμός) και εκείνους που σχετίζονται με την αμιγώς νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων σε σχέση με την παρασκευή και πώληση φαρμάκων (πιθανές συνέπειες από την εξ αμελείας ή παράλειψης άδικης πράξης του για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν σε τρίτους και αυτόματα παράγουν δικαίωμα αποζημίωσης)».

Η πρόταση της Εθνικής Ασφαλιστικής για την κάλυψη των παραπάνω κινδύνων περιλαμβάνει:

Α) Κάλυψη Πυρός (Πλήρες πακέτο)
 • Αξία κτηρίου φαρμακείου: €50.000
 • Περιεχόμενο φυλασσόμενο εντός φαρμακείου: €30.000
 • Κόστος: €151,55 ετησίως
Καλύψεις

Πυρκαγιά – Πτώση Κεραυνού

Έκρηξη

Πτώση αεροσκαφών ή/και τμημάτων αντικειμένων που αποσπάστηκαν από αυτά

Πυρκαγιά από δάσος

Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων: Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο και για ποσό ίσο με το 5% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου, κατά γεγονός και ετησίως.

Καπνός

Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης: Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €3.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών οικοδομής: Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €5.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Έξοδα αμοιβών μηχανικών/αρχιτεκτόνων: Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €5.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Πρόσκρουση οχήματος

Καταιγίδα – Θύελλα, Πλημμύρα: Σε περίπτωση ζημιάς μέχρι €1.000 δεν εφαρμόζεται απαλλαγή. Για ζημιά ύψους άνω των €1.000 η απαλλαγή είναι το 10% της ζημιάς, με ελάχιστο όριο για τα υπόγεια το ποσό των €750 και για τους λοιπούς χώρους το ποσό των €500.

Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός: Σε περίπτωση επελεύσεως ζημιάς, το 10% του ποσού αυτής θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο, με ελάχιστο όριο το ποσό των €500.

Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/ή σωληνώσεων: Δεν καλύπτονται ζημιές οι οποίες οφείλονται σε:
– Σεισμό (εκτός εάν η κάλυψη σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο), καθίζηση, κατολίσθηση, ύψωση εδάφους.
– Στην εκ της χρήσεως φθορά ή στη γήρανση των υλικών ή σε κακοτεχνίες.
– Σε περίπτωση ζημιάς μέχρι €1.000 δεν εφαρμόζεται απαλλαγή, ενώ σε ζημιά ύψους άνω των €1.000 η απαλλαγή είναι το 10% της ζημιάς, με ελάχιστο όριο για τα υπόγεια το ποσό των €750 και για τους λοιπούς χώρους το ποσό των €500.

Τρομοκρατικές ενέργειες, Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες, Κακόβουλη ενέργεια, Βανδαλισμός

Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-μηχανημάτων: Καλύπτονται βλάβες €4.000 σε πρώτο κίνδυνο με απαλλαγή €150.

Έξοδα προσωρινής στέγασης και μεταφοράς: Καλύπτονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά και προσωρινή στέγαση σε άλλη διεύθυνση, καθώς και αυτά για την επαναφορά στην προηγούμενη διεύθυνση και δημιουργούνται μετά από Πυρκαγιά ή/και Έκρηξη ή/και Τρομοκρατική Ενέργεια στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται πέραν του ανώτατου ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών αυτών με τους παρακάτω περιορισμούς:
α.
Το ποσό που θα καταβληθεί για ενοίκιο του χώρου της προσωρινής εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ενοίκιο (καταβαλλόμενο ή τεκμαρτό) για τον χώρο που βρίσκονταν τα ασφαλιζόμενα πριν τη ζημιά.
β. Το ποσό του ενοικίου ορίζεται μέχρι του ποσού των €2.000 για κάθε μήνα και μέχρι 6 μήνες κατά συμβάν και ετησίως.
γ. Το ποσό των εξόδων μεταφοράς και επαναφοράς ορίζεται μέχρι του ποσού των €3.000 κατά συμβάν και ετησίως.

Πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων: Το κόστος απομάκρυνσης των δένδρων ή των ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων δεν μπορεί να υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό των €1.000, κατά γεγονός.

Καθίζηση, κατολίσθηση, ύψωση εδάφους

Ζημιές από θραύση υαλοπινάκων- κρυστάλλων: Καλύπτεται η αξία των υαλοπινάκων – κρυστάλλων θυρών και προθηκών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, που θραύσθηκαν, από οποιαδήποτε αιτία, πλην Σεισμού (εκτός εάν η κάλυψη Σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο).- Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €3.000 κατά γεγονός και μέχρι του ποσού των €6.000 ετησίως, εφόσον καλύπτονται η οικοδομή ή οι βελτιώσεις και το περιεχόμενο και μέχρι το ποσό των €2.000 ή €4.000 αντίστοιχα κατά γεγονός και ετησίως αν καλύπτεται μόνο το περιεχόμενο.
– Ενεργοποιείται μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη της ασφάλισης.
– Ισχύει με εφαρμογή απαλλαγής σε κάθε ζημιά ποσού €200, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ως προς τη γενεσιουργό αιτία, αλλά πάντοτε όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη.

Ζημιές από θραύση εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών: Καλύπτεται η αξία των εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών, που είναι στερεά προσαρτημένες στα ασφαλιζόμενα κτίσματα και θραύσθηκαν από οποιαδήποτε αιτία, πλην Σεισμού (εκτός εάν η κάλυψη Σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο).
– Ενεργοποιείται μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη της ασφάλισης.
– Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €2.000, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή κατά γεγονός και ετησίως.

Διάρρηξη οικοδομής

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Κατά Παντός Κινδύνου): Καλύπτονται οι υλικές ζημιές τις οποίες θα υποστεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο περιεχόμενο της επιχείρησης, από τους κινδύνους τους οποίους καλύπτει το παρόν πακέτο και ακόμη από αιθάλη, υγρασία, ηλεκτρικές βλάβες (βραχυκύκλωμα και άλλες ηλεκτρικές αιτίες), μηχανικές βλάβες, σφάλματα σχεδιασμού, κακοτεχνία, κακό χειρισμό, έλλειψη ειδικότητας, ελαφρά αμέλεια, πτώση – θραύση, σεισμό (μόνο εφόσον έχει επιλεγεί η συμπληρωματική – προαιρετική κάλυψη Σεισμού).

– Η κάλυψη παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €5.000, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή κατά γεγονός και ετησίως.
– Σε περίπτωση ζημιάς οφειλόμενης απολύτως και μόνο στις καλύψεις που συμπληρωματικά παρέχονται σε σχέση με αυτές του παρόντος πακέτου, το 15% αυτής με ελάχιστο όριο το ποσό των €200 θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο (η απαλλαγή αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές που οφείλονται σε καλύψεις επέκτασης των καλύψεων του Πλήρους Πακέτου εκτός των προαιρετικών που διέπονται από τις ιδιαίτερες απαλλαγές).

Έξοδα άντλησης Υδάτων: Η κάλυψη αυτή παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού των €2.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Αστική ευθύνη ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης: Η κάλυψη αυτή παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, μέχρι του ποσού των €30.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Αστική ευθύνη του Ιδιοκτήτη της ασφαλιζόμενης οικοδομής προς τρίτους από διαρροή ύδατος: Η κάλυψη αυτή παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, μέχρι του ποσού των €30.000, κατά γεγονός και ετησίως.

Αυτόματη ασφάλιση νεοαποκτηθεισών περιουσιακών στοιχείων: Καλύπτονται αυτόματα και για διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία της απόκτησης (συμπεριλαμβάνει και την ημερομηνία απόκτησης) νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλιζόμενου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:- Το ανώτατο όριο της αξίας των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται μέχρι το 10% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου (υλικές ζημιές κτηρίου ή/και περιεχομένου) της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

– Αφορά κάθε νέο πάγιο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε ή αναγέρθηκε στην ασφαλιζόμενη διεύθυνση.
– Απαιτεί τη δήλωση, από τον ασφαλιζόμενο, των νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Κάλυψη περιοδικής αύξησης ασφαλιζόμενων αξιών περιεχομένου: Καλύπτεται περιοδική αύξηση των ασφαλιζομένων αξιών του περιεχομένου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης ανερχομένη σε 15% αυτής.

Έξοδα φύλαξης ασφαλιζόμενης Περιουσίας: Ανώτατο όριο €1.500 κατά γεγονός και €2.500 ετησίως.

Κλοπή περιεχομένου (μετά από διάρρηξη) και κλοπή χρημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου ή και ταμείου) συνεπεία ληστείας: Σε κάθε ζημιά ή απώλεια από κλοπή με διάρρηξη το 10% του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των €750 θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.- Καλύπτεται η απώλεια μετρητών (νομίσματα ή/και τραπεζικές επιταγές) από το ταμείο ή/και τα χρηματοκιβώτια της επιχείρησης, που οφείλεται σε ένοπλη ληστεία.

– Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο μέχρι του ποσού €3.000, κατά γεγονός και ετησίως.
– Προϋπόθεση καταβολής αποζημίωσης αποτελεί η ύπαρξη, η συντήρηση και η λειτουργία μέτρων προστασίας κατά κλοπής (ρολά ασφαλείας, ή/και συναγερμό με κέντρο λήψεως σημάτων).

Κάλυψη αστικής ευθύνης από τη λειτουργία των χώρων και ευθύνη εργοδότη: Σε περίπτωση υλικών ζημιών υφίσταται απαλλαγή €250,00 από το ποσό της αποζημίωσης. Η κάλυψη παρέχεται για ποσό €200.000,00 κατά γεγονός και ετησίως, το οποίο και αποτελεί το συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για Σωματικές Βλάβες ή/και για Υλικές Ζημιές.

Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων ή και ψυγείων: Καλύπτονται οι ζημιές των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους ή/και ψυγεία, συνεπεία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχών ωρών. Η κάλυψη αυτή παρέχεται σε ποσοστό 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου, το οποίο αποτελεί το Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή κατά γεγονός και ετησίως. Σε κάθε ζημιά από την ως άνω αιτία θα υφίσταται απαλλαγή ίση με το ποσό των €150,00.

Όρος Πρόνοιας: Ο ασφαλιζόμενος, σε περίπτωση διαπίστωσης υπασφάλισης μέχρι ποσοστού 10%, δεν θα έχει την οποιαδήποτε επίπτωση στον υπολογισμό του ασφαλίσματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπασφάλιση μεγαλύτερη του 10%, αυτή θα υπολογισθεί, κατά το υπερβάλλον ποσοστό.

Β) Κάλυψη αστικής ευθύνης φαρμακοποιού

Βασικό πακέτο Α

 • Καλύπτεται αμέλεια ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγελματικού καθήκοντος του φαρμακοποιού σε σχέση με την παρασκευή και πώληση φαρμάκων.
 • Κάλυψη σωματικών βλαβών/υλικών ζημιών/γεγονός: €30.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: €60.000.
 • Απαλλαγή 10% επί του ποσού της εκάστοτε αποζημίωσης σε κάθε υλική ζημιά, με ελάχιστη απαλλαγή τα €150.
 • Καλύπτονται μέχρι και δύο βοηθοί. Για κάθε ένα πέραν των δύο βοηθών, το ασφάλιστρο αυξάνεται κατά 25%.
 • Καλύπτεται η έκρηξη και η φωτιά εντός των χώρων του φαρμακείου.
 • Καλύπτονται και τα ατυχήματα εντός των χώρων του φαρμακείου.
  Εξαιρείται: Η πώληση και παρασκευή μη εγκεκριμένων φαρμάκων (καλύπτεται μόνο η νόμιμη συνταγογράφηση)
 • Κόστος: €80 ετησίως

  * Το παραπάνω πακέτο καλύψεων μπορεί να δοθεί και επαυξημένο, έως και με τριπλάσιες καλύψεις (με ανάλογη διαφοροποίηση ασφαλίστρου), ήτοι:

Πακέτο Β

 • Σωματικές βλάβες/Υλικές ζημιές: €60.000.
 • Ανώτατο όριο: €120.000 κατ’ έτος.
 • Κόστος: €160 ετησίως

Πακέτο Γ

 • Σωματικές βλάβες/Υλικές ζημιές: €90.000.
 • Ανώτατο όριο: €180.000 κατ’ έτος.
 • Κόστος: €240 ετησίως.
  Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων καλύψεων, κατόπιν έγκρισης του κλάδου.

Ασφαλιστική Κάλυψη Φαρμακείου από την ERGO Ασφαλιστική

Theodosopoulos

Ιωάννης Θεοδοσόπουλος
Ασφαλιστικός Πράκτορας

«Πρωταρχικός στόχος του γραφείου μας είναι να αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, συνδυάζοντας ιδανικά ουσιαστικές καλύψεις με προσιτή τιμή.
Ειδικά για τους επαγγελματίες που η επιχείρησή τους αποτελεί επένδυση ζωής γι’ αυτούς και την οικογένειά τους και η οποία βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους με οικονομικές συνέπειες, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της και κατά συνέπεια να διασφαλίσουμε το οικογενειακό τους εισόδημα. Για τον λόγο αυτό, έχουμε επιλέξει και προωθούμε το πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα ERGO Business, που σκοπό έχει να παρέχει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ολοκληρωμένη προστασία, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.
Το πρόγραμμα αυτό θα συστήναμε για την κάλυψη φαρμακείου, καθώς σχεδιάστηκε από την ERGO Ασφαλιστική με κύριο γνώμονα οι πελάτες μας να αισθάνονται και να είναι πραγματικά ασφαλείς, παρέχοντάς τους πληθώρα σύγχρονων ασφαλιστικών καλύψεων.
Το πρόγραμμα ERGO Business παρέχεται με τρία διαφορετικά πακέτα καλύψεων, όπου το κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις καλύψεις του αμέσως προηγούμενου πακέτου και επιπλέον τις δικές του, προσφέροντας πλήρη προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επαγγελματικής στέγης και διασφαλίζοντας την επένδυση και τα εισοδήματα του επιχειρηματία.
Μαζί με το ERGO Business θα προτείναμε και την Ασφάλιση της Αστικής του Ευθύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται το επαγγελματικό του μέλλον, καθώς το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί υψηλή υπευθυνότητα και αφοσίωση σε καθημερινή βάση».

Η πρόταση της ERGO Ασφαλιστικής για την κάλυψη των παραπάνω κινδύνων περιλαμβάνει:

Α) ERGO Business – Πρόγραμμα ασφάλισης Standard

(υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των προγραμμάτων Comfort και Plus με επιπλέον καλύψεις)

 • Αξία οικοδομής: €50.000
 • Αξία περιεχομένου: €80.000
 • Εκπτώσεις/Επιβαρύνσεις Έτους Κατασκευής της Οικοδομής: 10 %
 • Κόστος: €91 ετησίως

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Καπνός
 • Φωτιά από δάσος
 • Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων
 • Θραύση εξωτερ. & εσωτερ. υαλοπινάκων & καθρεπτών: €3.000
 • Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών – έξοδα έκδοσης αδειών: €10.000
 • Αποκομιδή συντριμμάτων: €6.500
 • Πολιτικοί κίνδυνοι – κακόβουλες ενέργειες:
  – Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες)
  – Στάση, απεργία, οχλαγωγία
  – Κακόβουλες ενέργειες
Β) Αστική ευθύνη Φαρμακοποιού

Καλύπτεται η εκ του νόμου απορρέουσα αστική ευθύνη Φαρμακοποιού έναντι των πελατών του, για ατυχήματα που τυχόν συμβούν από την άσκηση των καθηκόντων του, όπως εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευή φαρμάκων ή χορήγηση ιδιοσκευασμάτων από τον ίδιο ή το προσωπικό του, οφειλόμενα σε λάθος, παραλείψεις ή αμέλεια.

Πακέτο Α

 • Σωματικές Βλάβες/άτομο: €50.000
 • Σωματικές βλάβες/γεγονός: €100.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας: €150.000
 • Ετήσια ασφάλιστρα: €100

Πακέτο Β

 • Σωματικές Βλάβες/άτομο: €100.000
 • Σωματικές βλάβες/γεγονός: €150.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας: €300.000
 • Ετήσια ασφάλιστρα: €120

Πακέτο Γ

 • Σωματικές Βλάβες/άτομο: €150.000
 • Σωματικές βλάβες/γεγονός: €300.000
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας: €500.000
 • Ετήσια ασφάλιστρα: €140Τα πιο πάνω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε επιπλέον Φαρμακοποιό ή βοηθούς του, μέχρι 5 άτομα συνολικά που απασχολούνται στο Φαρμακείο, με την προϋπόθεση να δηλωθεί ο αριθμός τους. Οι βοηθοί φαρμακοποιού καλύπτονται μόνο αν διαθέτουν πτυχίο βοηθού φαρμακοποιού.
Γ) Αστική Ευθύνη χώρου φαρμακείου

Προαιρετικά μπορούν να καλυφθούν σωματικές βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους από τη χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του φαρμακείου του, από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του, με τα πιο πάνω ανώτατα όρια και επιπρόσθετα για υλικές ζημιές μέχρι €30.000, με επιβάρυνση 30% και με απαλλαγή €150 ανά υλική ζημιά.

Στην ασφάλιση μπορεί να συμπεριληφθεί προαιρετικά η αστική ευθύνη εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις, με επιβάρυνση 20% και με χρονική απαλλαγή 3 εργάσιμες μέρες.


*Οι προτάσεις ασφάλισης που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές για την υποθετική περίπτωση πελάτη που δίνουμε κάθε μήνα στους ασφαλιστές. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για ασφάλιση θα πρέπει να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του σύμβουλο, για την απαραίτητη αναγνώριση των εξατομικευμένων του αναγκών και την πρόταση του κατάλληλου προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες του.

Διαβάστε επίσης: Πρόταση ασφάλισης για Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για άνδρα 35 ετών.

Πρόταση ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση ασφάλισης Παιδικό νοσοκομειακό

Πρόταση ασφάλισης Υγείας τετραμελούς οικογένειας

Πρόταση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης παιδικού σταθμού

Πρόταση ασφάλισης Αστικής ευθύνης Ιατρού παθολόγου

Προηγούμενο άρθροΥποχρεωτική η ασφάλιση snowmobile
Επόμενο άρθροΟι Σέρρες γιόρτασαν την Ημέρα Ασφάλισης