Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Διψήφια αύξηση ασφαλίστρων και ισχυρά έσοδα το α’ τρίμηνο του 2022

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, παρουσίασε διψήφια αύξηση ασφαλίστρων και ισχυρά καθαρά έσοδα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 16,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, και ανήλθαν στα €15,9 δισ. (από 13,6). Η αύξηση μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιδράσεων ανήλθε στο 13,4%. Όλοι οι Κλάδοι συνέβαλαν σε αυτή την ανάπτυξη. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) κυμάνθηκαν στα €630 εκατ. (από 625). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ήταν πολύ ικανοποιητικά στα €256 εκατ. (από 277), μειώθηκαν ελάχιστα λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης και προήλθαν σχεδόν ισόποσα από τους κλάδους πρωτασφάλισης (47%) και αντασφάλισης (53%). Ο Όμιλος Talanx επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ €1.050 και €1.150 εκατ., καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας του Ομίλου.

Όμιλος Talanx: Διψήφια αύξηση ασφαλίστρων και ισχυρά έσοδα το α' τρίμηνο του 2022

«Ο Όμιλός μας σημείωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση σε όλους τους Κλάδους, κατά το πρώτο τρίμηνο και δημιουργήσαμε σημαντικά καθαρά έσοδα Ομίλου ύψους €256 εκατ. Αυτό μας οδήγησε σε ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά, παρά τις μεγάλες ζημιές, προερχόμενες κυρίως από φυσικές καταστροφές», δήλωσε ο κ. Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG. «Ο Όμιλος Talanx είναι ανθεκτικός – όπως φαίνεται από τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μας– σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Επιβεβαιώνουμε, επίσης, τις προβλέψεις μας για το τρέχον οικονομικό έτος».

Στα €458 εκατ. (από 287), οι μεγάλες ζημίες το πρώτο τρίμηνο υπερέβησαν το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού για μεγάλες ζημίες στα €387 εκατ. κατά €71 εκατ. Οι συνολικά μεγάλες ζημίες στον Κλάδο Πρωτασφαλίσεων ήταν στα €121 εκατ., ενώ στον Κλάδο Αντασφαλίσεων κυμάνθηκαν στα €336 εκατ. (από 193). Οι μεγαλύτερες μεμονωμένες ζημιές ήταν οι πλημμύρες στην Αυστραλία, οι οποίες ανήλθαν στα €236 εκατ., ενώ ακολούθησαν οι καταιγίδες στην Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη ανέβασε τον μικτό λειτουργικό δείκτη στο 98,3% (από 96,1%).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα €1.050 εκατ. (από 1.253), λόγω χαμηλότερων εσόδων στον τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία και στον Τομέα Αντασφάλισης. Αυτό αντιστοιχεί σε καθαρή απόδοση επενδύσεων ύψους 3% (από 3,5%). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €630 εκατ. (από 625). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο κυμάνθηκαν στα €256 εκατ. (από 277). Ο δείκτης Solvency II στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν ισχυρός στο 208%.

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων

Μείωση του μικτού λειτουργικού δείκτη (Combined Ratio – C.R), σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 11,2% το πρώτο τρίμηνο και κυμάνθηκαν στα €3 δισ. (από 2,7). Προσαρμοσμένα στις συναλλαγματικές επιδράσεις, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 8,6%. Η αύξηση των ασφαλίστρων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξητική τάση στον Κλάδο Ειδικών Κινδύνων αλλά και στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σαφώς έναντι του αντίστοιχου τριμήνου στα €28 εκατ. Οι μεγάλες ζημιές ήταν στα ίδια επίπεδα με την περσινή περίοδο. Ο δείκτης ζημιών (loss ratio) βελτιώθηκε στο 80,2% (από 81,8%) λόγω της θετικής τάσης στη συχνότητα των ζημιών. Ο δείκτης εξόδων παρέμεινε αμετάβλητος στο 16,9%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης, στο 97,1% (από 98,7%) πλησίασε κατά πολύ τον στόχο του 98% για το έτος 2022.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, στα €56 εκατ. (από 77). Τα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο κυμάνθηκαν στα €46 εκατ. (από 51) ενώ η συνεισφορά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο, ήταν στα €31 εκατ. (από 39).

Όμιλος Talanx: Διψήφια αύξηση ασφαλίστρων και ισχυρά έσοδα το α' τρίμηνο του 2022

1) Προσαρμοσμένων κατά τα πρότυπα ΙΑS8.
2) Συμπεριλαμβανομένων καθαρών εσόδων από τόκους από επενδύσεων αποθεμάτων & καταθέσεων από συμβόλαια.
3) Ο λόγος των (ετησιοποιημένων) καθαρών κερδών για την περίοδο αναφοράς εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας προς τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας