Άρθρα

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Το “σημάδι” της άφησε η πανδημία και στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Αδιάψευστοι μάρτυρες τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Insurance Europe στην έκδοσή της “European Insurance in Figures 2020”.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία αυτά, η οικονομική δυσπραγία και η αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους να διακόψουν τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα, ενώ η δυσκολία της προσωπικής επαφής με τους ασφαλισμένους κατά τη διάρκεια του lockdown, δεν βοήθησε ούτε την αποτροπή των παραπάνω αποφάσεων ούτε τις νέες εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €1,26 τρισ., μειωμένα κατά 4% σε σχέση με το 2019. Αυτό οφείλεται στην απότομη πτώση των ασφαλίσεων Ζωής κατά 9,6% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (πίνακας 1, γράφημα 1).

Πίνακας 1

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Γράφημα 1

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Αντίθετα, τόσο οι ασφαλίσεις Υγείας όσο και οι ασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με αύξηση 3,4% και 2,8% αντίστοιχα, σε σχέση με τo προηγούμενο έτος. Η πανδημία έκανε περισσότερους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κάλυψης υγείας. Αντίστοιχα, η αύξηση των ασφαλίστρων στους κλάδους Περιουσίας & Ατυχημάτων αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση σε επιμέρους ασφαλιστικούς κλάδους, όπως η Γενική Αστική Ευθύνη (+7%) και η ασφάλιση Περιουσίας (+3,6%).

Να σημειωθεί ότι το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ασφάλιση το 2020 ανήλθε σε €2.093 (πίνακας 2). Το ποσοστό των συνολικών ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ (ασφαλιστική διείσδυση) ήταν της τάξης του 7,43% (πίνακας 3).

Πίνακας 2

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Πίνακας 3

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Παροχές & αποζημιώσεις €1,01 τρις

Η πανδημία ως ένα βαθμό επηρέασε και τις αποζημιώσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Insurance Europe, συνολικά, οι αποζημιώσεις και οι παροχές που κατέβαλαν το 2020 οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές ανήλθαν σε €1,01 τρις και ισοδυναμούν με €1.674 κατά κεφαλήν ή €2,8 δισ. την ημέρα, έναντι €2,7 δισ. την ημέρα το 2019.

Από αυτό το ποσό των €1,01 τρις, τα €593 δισ. αφορούσαν αποζημιώσεις και παροχές του κλάδου Ζωής, τα €272 δισ. ήταν αποζημιώσεις του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων και τα €130 δισ. του κλάδου Υγείας.

Οι παροχές του κλάδου Ζωής μειώθηκαν το 2020, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων αποδόσεων των unit linked προϊόντων (πίνακας 4). Αντίθετα, στον κλάδο Υγείας, οι απαιτήσεις σημείωσαν μία μικρή αύξηση 1,1%, σε σύγκριση με τη μέση αύξηση 3,9% μεταξύ 2016 και 2019.

Πίνακας 4

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις του κλάδου ασφαλίσεων Περιουσίας & Ατυχημάτων επηρεάστηκαν από τον Covid-19. Στις Ασφαλίσεις Οχημάτων οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 8,6%. Αντίθετα, οι αξιώσεις στις Ασφαλίσεις Περιουσίας αυξήθηκαν κατά 10,8%, εν μέρει λόγω των φυσικών καταστροφών και εν μέρει λόγω της αύξησης των απαιτήσεων στις προσωπικές ασφαλίσεις, λόγω του lockdown. Οι απαιτήσεις των ασφαλίσεων Γενικής Αστικής Ευθύνης σημείωσαν αύξηση 15% και οι λοιποί κλάδοι Περιουσίας & Ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 20,2%. Η κατανομή των αποζημιώσεων και των παροχών ανά κλάδο ασφάλισης και οι μεταβολές αυτών απεικονίζονται στα γραφήματα 2 και 3.

Γράφημα 2

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Γράφημα 3

Οι επιπτώσεις της πανδημίας “καθρεφτίζονται” στα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση που κυκλοφορεί.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας