Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Αύξηση ασφαλίστρων στο εννεάμηνο 2013

 

Αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε ο Όμιλος Talanx –που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDIGerling Industrie Versicherung AG – στους πρώτους εννέα μήνες του 2013. Παρά τις σημαντικές πιέσεις που ασκήθηκαν τόσο από μεγάλες ζημίες, όπως η χαλαζοθύελλα στην κεντρική Ευρώπη (hailstorm Andreas), όσο και από την υψηλή συγκέντρωση ζημιών μεσαίου μεγέθους καθώς από την ειδική φορολογική επιβάρυνση στα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου παρέμειναν σταθερά, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων συντέλεσαν ουσιαστικά οι Διεθνείς Ασφαλίσεις Ιδιωτών, ενώ οι Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας σημείωσαν επίσης μικρή αύξηση. Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σημείωσε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αλλά συνέβαλε σε μικρότερο βαθμό στα καθαρά κέρδη του Ομίλου λόγω των μεγάλων ζημιών, αλλά και των πολυάριθμων ζημιών μεσαίου μεγέθους που σημειώθηκαν.

«Δεδομένου ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη είναι ικανοποιητική συνολικά, παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τον Όμιλο στα επίπεδα των 700 εκ. ευρώ για το 2013. Η πρόβλεψη μας αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μεγάλες ζημίες θα παραμείνουν εντός των αναμενόμενων ορίων και δεν θα υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στις αγορές συναλλάγματος και κεφαλαίου», σχολίασε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas.

Ο κος Haas συμπλήρωσε: «Για το 2014 αποσκοπούμε σε σημαντική λειτουργική βελτίωση, με καθαρά κέρδη για τον Όμιλο 700 εκατ. ευρώ κατ΄ ελάχιστον. Επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο κερδών για το επόμενο έτος, παρόλο που η θετική επίδραση από την πώληση της SwissLife δεν θα ισχύει πλέον, ενώ έχουμε αυξήσει σημαντικά και τις προβλέψεις μας για μεγάλες ζημιές το 2014 σε σύγκριση με το 2013».

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8% για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, και διαμορφώθηκαν  στα 21,4 δισ. ευρώ (από 19,8). Συνεκτιμώντας τις συναλλαγματικές προσαρμογές σημειώθηκε αύξηση που αγγίζει το 10%. Χωρίς τις επιδράσεις των εξαγορών η αύξηση κυμάνθηκε στο 5%. Το τεχνικό αποτέλεσμα περιορίστηκε κατά 8% σε -1,2 εκατ. ευρώ (από -1,1). Τα έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ (2,8). Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) αυξήθηκε κατά 4% σε 1,4 δισ. ευρώ (1,3). Ο μικτός δείκτης παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα στο 97,5% (97,1%) όπως και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου σε 528 εκατ. ευρώ (550). Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 2,09 ευρώ  (2,64)

Βιομηχανικές ασφαλίσεις

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στους πρώτους εννέα μήνες ανήλθαν στα 3,1 δισ. ευρώ (2,8). Η αύξηση μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές ανήλθε στο 11%. Στα αυξημένα ασφάλιστρα συνετέλεσε η θετική πορεία των εργασιών στο εξωτερικό καθώς και η άνοδος στις τιμές ασφαλίστρων στη γερμανική αγορά. Το τεχνικό αποτέλεσμα έκλεισε στα -83 εκατ. ευρώ (69), λόγω της επίδρασης από τις μεγάλες ζημίες από φυσικές καταστροφές στο  τρίτο τρίμηνο αλλά και ασυνήθιστης αύξησης στις ζημίες μεσαίου μεγέθους. Για το σύνολο του εννεαμήνου, πιέσεις ασκήθηκαν από τις επιπρόσθετες προβλέψεις στην HDI-Gerling Ολλανδίας στο πρώτο τρίμηνο. Ο μικτός δείκτης αυξήθηκε σε 106,2% (από 94,3%). Σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τα έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 8% σε 167 εκατ. ευρώ (181). Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ (212). Η συμβολή του τομέα στα καθαρά κέρδη του Ομίλου μειώθηκε σε 34 εκατ. ευρώ (134).

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx
Α εννεαμήνου 2013 (
IFRS)

Σε εκ ΕΥΡΩ

Α εννεάμηνο 2013

Α εννεάμηνο 20121

Μεταβολή 2013/2012

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

21.380

19.874

8%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

17.103

15.851

8%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

97,5%

97,1%

0,4

% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

2.814

2.817

-0,1%

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.362

1.313

4%

Καθαρά έσοδα (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)

528

550

-4%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

10%

12,6%

-2,6

% μονάδες

 

1) Στοιχεία προσαρμοσμένα κατά IAS 8

2) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας