Διεθνή

Οι απόψεις της Insurance Europe για τη FIDA

«Μερικώς επιτυχημένη» χαρακτήρισε η Insurance Europe τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά δεδομένα (Financial data access – FIDA).

Απαντώντας σε σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων κοινοποίησε έγγραφο θέσεων, το οποίο περιγράφει πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση και να εξασφαλιστεί η συνοχή της με άλλους κανόνες της Ε.Ε. Η πρόταση για την ανοικτή χρηματοδότηση, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση των επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να «επηρεάσει θετικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ασφαλιστές», ωστόσο, «το κοινωνικοοικονομικό κόστος δεν αντιστοιχεί στα οφέλη της πρότασης», υποστηρίζει η Insurance Europe.

Στο έγγραφο θέσεων, που δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου, η Insurance Europe μοιράστηκε τις απόψεις της, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Πεδίο εφαρμογής: Η Insurance Europe ανησυχεί για το ευρύ πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Αντ’ αυτού, ζητά μια προοδευτική προσέγγιση, που θα εξετάζει συγκεκριμένες χρήσεις, για να διαπιστωθεί πού θα μπορούσε να υπάρξει σαφές όφελος για τους καταναλωτές.
  • Ευαίσθητα δεδομένα: Ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις, η πρόταση δεν είναι σαφής ως προς το κατά πόσον ορισμένες κατηγορίες ευαίσθητων, σύμφωνα με τον GDPR, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ανταλλαγής δεδομένων. Οι ασφαλιστές επεξεργάζονται διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιατρικά/υγειονομικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με πιθανή απάτη, τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της FIDA.
  • Νομοθετικό πλαίσιο που να απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (Retail framework). Η FIDA θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και να αποκλείει τους εμπορικούς πελάτες. Αυτό θα ευθυγραμμίσει το προτεινόμενο πλαίσιο περισσότερο με τον GDPR και τα δικαιώματα φορητότητας δεδομένων των καταναλωτών.
  • Δεδομένα αποκλειστικής κυριότητας. Οι ασφαλιστές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μοιράζονται επαγγελματικά μυστικά, ευαίσθητες επιχειρηματικά πληροφορίες ή δεδομένα αποκλειστικής κυριότητας.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα. Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει την προσέγγιση που επιδιώκει να εξασφαλίσει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα, με βάση πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Επισημαίνει ορισμένους τομείς στους οποίους η πρόταση δεν τηρεί πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού ή δημιουργεί ορισμένες ασυνέπειες με την Πράξη περί δεδομένων (Data Act).
  • Κόστος. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις προκαταρκτικές επενδύσεις σε υποδομές από τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, καθώς η χρέωση βάσει κάθε μεμονωμένου αιτήματος ανταλλαγής δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το έντονο ενδιαφέρον και τη ζήτηση των πελατών.
  • Διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων. Ενώ το προτεινόμενο πλαίσιο FIDA στοχεύει στην ανταλλαγή δεδομένων εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Insurance Europe θεωρεί ότι το Πλαίσιο αποτυγχάνει να ενσωματώσει τη σαφή προστιθέμενη αξία της δυνατότητας διατομεακής ανταλλαγής δεδομένων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών για τη λειτουργική ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής χρηματοοικονομικών δεδομένων δεν είναι πολύ ρεαλιστικό και θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο σε πολλές αγορές, ιδίως δεδομένου του πόσο ευρύ είναι το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας