Άνθρωποι και Αριθμοί

Ο πληθυσμός και η παραγωγικότητα της ασφαλιστικής βιομηχανίας

Το ανθρώπινο δυναμικό (δίκτυο πωλήσεων και υπάλληλοι) των ασφαλιστικών εταιρειών σε βάθος 5ετίαςκαταγράφουμε στη συνέχεια, προκειμένου να δείξουμε τις αυξομειώσεις που παρατηρούνται σ’ αυτόν το νευραλγικό και κρίσιμο για την ασφαλιστική βιομηχανία τομέα –άλλωστε, πάντα οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τις αντίστοιχες ετήσιες εκδόσεις «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας» και βασίζονται στις απαντήσεις των εταιρειών στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια που τους είχαμε απευθύνει.
Εστιάζουμε και παραθέτουμε στοιχεία που αφορούν τις 20 εταιρείες με τη μεγαλύτερη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2011 (η παραγωγή αφορά είτε μικτή δραστηριότητα είτε σε έναν από τους δύο κλάδους ασφάλισης), οι οποίες συγκέντρωσαν 4.329.384.601,24 ευρώ, δηλαδή το 86,81% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων την περασμένη χρονιά. Επιπλέον, επιχειρούμε καταγραφή και κατάταξη των 18 πρώτων εταιρειών με βάση την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.
Οι εταιρείες στις οποίες αναφερόμαστε είναι οι εξής: Εθνική Ασφαλιστική, MetLife Alico, ING EAAE Zωής, EFG Eurolife AEA Ζωής, Interamerican EAE Ζωής, Allianz Ελλάς ΑΑΕ, Interamerican EEA Ζημιών, Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ, Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ Ζημιών, Credit Agricole AAE Ζωής, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, Generali Hellas AAE, Υδρόγειος ΑΑΑΕ, ERGO AAE Zημιών, National Union Fire Insurance Co of Pittsburg, Ευρωπαϊκή  Ένωσις ΑΕΕΓΑ, Διεθνής  Ένωσις ΑΑΕ, Ατλαντική  Ένωση ΑΕΓΑ.
Στοιχεία που αφορούν την Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ Ζημιών απουσιάζουν, διότι η Εταιρεία δεν τα έχει διαθέσει για την παρουσίασή της στις ετήσιες εκδόσεις του «Άνθρωποι & Αριθμοί».
Μετά από 20 χρόνια έκδοσης του «Άνθρωποι και Αριθμοί» μπορούμε να ισχυριστούμε, με αφορμή και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ότι προσθέτουμε ένα πετραδάκι στο πτωχό οικοδόμημα παροχής στοιχείων που η ΕΑΕΕ είτε δεν διαθέτει είτε δεν τα κοινοποιεί.

Ορισμοί
Περιγράφουμε ακολούθως, πολύ συνοπτικά, το έργο που επιτελείται από τις τρεις βασικές βαθμίδες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης –ίσως να περιττεύει, αφορά όμως κάποιους (λίγους έστω) που ίσως δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα.
Ασφαλιστικός σύμβουλος: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους ως άνω είναι σύμβαση έργου. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.
Ασφαλιστικός Πράκτορας: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης, παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Με τη σύμβαση πρακτόρευσης μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει συμβάσεις πρακτόρευσης και με άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων καθώς και με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης.
Μεσίτης Ασφαλίσεων: Είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαμβάνει νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, με την ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης.

Δίκτυο Πωλήσεων & Ανθρώπινο Δυναμικό των ασφαλιστικών εταιρειών 2007 – 2011

Έμμισθο προσωπικό
Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας παρατηρούμε ότι οι 12 από τις 19 εταιρείες έχουν αυξήσει, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο, το έμμισθο προσωπικό τους. Πρόκειται για τις εταιρείες: MetLife Alico, EFG Eurolife ΑΕΑ Ζωής, Interamerican EEA Ζημιών, Credit Agricole AAE Ζωής, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, Generali Hellas AAE, Υδρόγειος ΑΑΕ, ERGO AAE Ζημιών, National Union Fire Insurance Co of Pittsburg, Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΕΓΑ, Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ και Ατλαντική  Ένωση ΑΕΓΑ (στοιχεία 2010).
Αντίθετα, με μειωμένο το έμμισθο προσωπικό τους εμφανίζονται 7 εταιρείες: η Εθνική Ασφαλιστική, η ING EAAE Ζωής, η Interamerican EAE Ζωής, η Allianz Ελλάς ΑΑΕ, η Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, η ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, η Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ.

Υποκαταστήματα ή/και Γραφεία Πωλήσεων
Η πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών στις οποίες αναφερόμαστε έχουν μειώσει τον αριθμό των υποκαταστημάτων ή/και Γραφείων Πωλήσεων που διαθέτουν ανά την Ελλάδα. Με σταθερό ή περίπου σταθερό αριθμό γραφείων πωλήσεων εμφανίζονται οι εταιρείες: Allianz Ελλάς, Διεθνής Ένωσις και Ατλαντική Ένωση. Η Υδρόγειος ΑΑΑΕ και η Ευρωπαϊκή Πίστη εμφανίζονται με ελαφρά αυξημένο αριθμό, ενώ σημαντική αύξηση στον αριθμό των Γραφείων της καταγράφει το 2011 η ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Δίκτυο Πωλήσεων
Ως προς τους συνεργάτες των δικτύων πωλήσεων (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πράκτορες, μεσίτες) παρατηρούμε μικτή τάση: άλλες έχουν μειώσει τον αριθμό των ασφαλιστικών τους συμβούλων και έχουν αυξήσει τον αριθμό των συνεργαζόμενων μεσιτών και πρακτόρων (όπως η ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΑΕ, η Interamerican EAE Ζωής, η Interamerican EΕΑ Ζημιών), άλλες έχουν μειώσει γενικά τον αριθμό των συνεργατών τους (όπως η MetLife Alico, η ING EAAE Ζωής), άλλες έχουν αυξήσει τον αριθμό των συνεργατών τους (όπως η ERGO AAE Ζημιών, η Generali Hellas, η Υδρόγειος ΑΑΑΕ και η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ) ή τον διατηρούν περίπου σταθερό στη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας (όπως η Allianz Ελλάς ΑΑΕ), κ.ο.κ.

Αναλογία παραγωγής ανά εργαζόμενο
Στον πίνακα 1 παραθέτουμε συγκεντρωτικά στοιχεία με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2011 και το έμμισθο προσωπικό των 18 ασφαλιστικών εταιρειών, για τις οποίες έχουμε πλήρη στοιχεία. Από αυτά μπορεί να εξάγει κανείς ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον όγκο της παραγωγής που διαχειρίζεται καθένας από τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι στις 18 ασφαλιστικές εταιρείες εργάστηκαν για να διαχειριστούν ο καθένας εξ αυτών παραγωγή ασφαλίστρων που κυμαίνεται από 394.991,89 ευρώ έως 4.497.762,26 ευρώ.  Η σχετική κατάταξη απεικονίζεται στον πίνακα 2.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας