Οικονομικά Μεγέθη

Matrix: Θετικά αποτελέσματα το 2012

 

Τα 10 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει φέτος η MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers SA και στην επέτειό της μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι κατέκτησε την ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται, κατέχοντας το 50% του μεριδίου της ελληνικής αγοράς.  Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ.Graham McKean, και ο CEO, κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου (φωτ.), παρέθεσαν γεύμα εργασίας, στις 26 Μαρτίου, κατά το οποίο ανακοίνωσαν και τα αποτελέσματα χρήσης 2012. 

Mε παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €130,25 εκατ. και υψηλή κερδοφορία, η MATRIX έκλεισε άλλη μία θετική οικονομική χρήση, κατά την οποία ολοκλήρωσε και τη μετάβασή της στα ΔΠΧΑ (31/12/2012 πρώτη εφαρμογή βάσει ΔΠΧΑ 1). Σύμφωνα με την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα) σε ενοποιημένο επίπεδο, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει ΔΠΧΑ, η MATRIX παρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Οι πωλήσεις, τα τελευταία τρία έτη, ακολουθούν αυξητική πορεία, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τη θέση της ως προς το μερίδιο αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της το 2012 διαμορφώθηκε στα €6,07 εκατ., έναντι €4,94 εκατ. το 2011 και €4,41 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 23% και 12%, αντίστοιχα.

Η εταιρεία κατάφερε να περιορίσει μερικώς τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης το 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ μείωσε δραστικά το λόγο εξόδων προς πωλήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της. Ειδικότερα, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε €3,46 εκατ. έναντι €3,62 εκατ. το 2011 (-4%) και €2,80 εκατ. το 2010 (30% σε σχέση με το 2011). Ο λόγος εξόδων προς πωλήσεις ήταν 57% το 2012, έναντι 73% το 2011 και 63% το 2010.

Όπως τονίστηκε, η MATRIX παρουσιάζει σταθερή και αυξανόμενη κερδοφορία το 2012, λόγω των επενδύσεων που πραγματοποίησε το 2011. Μετά τη μείωση της τάξης του 35% που σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων το 2011 σε σχέση με το 2010, το 2012 ανήλθαν σε €1,70 εκατ., αυξημένα κατά 92% σε σχέση με το 2011 (€0,89 εκατ.), ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων έφτασε 28%, έναντι 18% το 2011 και 31% το 2010. 

Τα Ίδια Κεφάλαια το 2012 ανήλθαν σε €2,24 εκατ., έναντι €1,75 εκατ. το 2011 και €1,45 το 2010 (αύξηση 29% και 21%, αντίστοιχα). Ο λόγος Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού ήταν 32% το 2012, 9% το 2011 και 14% το 2010.
Επίσης, ο δείκτης γενικής ρευστότητας καταδεικνύει ότι η Εταιρεία παρουσιάζει αυξημένη ρευστότητα – κεφάλαιο κίνησης, τα τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, οι Βραχ. Απαιτήσεις και διαθέσιμα/ Βραχ. Υποχρεώσεις το 2010 ήταν στο 105%, το 2011 στο 120% , ενώ το 2012 στο 142%.

Να σημειωθεί ότι τα επίσημα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2012 θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Απριλίου, μετά από την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου από την KPMG (ορκωτός λογιστής).

MATRIX London Office
Η MATRIX διατηρεί γραφείο στο Λονδίνο, με στόχο να προσελκύσει υψηλού επιπέδου στελέχη, προκειμένου να εδραιωθεί ως Broker at Lloyd’s, να καθετοποιήσει τις εργασίες τοποθέτησης κινδύνων και να επεκτείνει τις εργασίες της εταιρείας σε νέες γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες κινδύνων. 

Η MATRIX είναι Broker at Lloyd’s από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, μία επαγγελματική διάκριση που έχει δοθεί σε 17 μόλις brokers εκτός Η.Β. και υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Ως ο μοναδικός Lloyd’s Registered Broker στην Ελλάδα, με εργασίες στην Κύπρο, στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, μπορεί πλέον να τοποθετεί απευθείας εργασίες στους Lloyd’s.

Ως Βroker at Lloyd’s έχει απευθείας πρόσβαση σε όλες τις διεθνείς ηγετικές αντασφαλιστικές αγορές, αλλά και ισχυρούς δεσμούς με τα 50 κορυφαία συνδικάτα των Lloyd’s και τους 80 managing agents του οργανισμού. Επιπλέον, η διεθνής δραστηριότητά της επεκτείνεται γεωγραφικά και σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της. Σήμερα, διαχειρίζεται εργασίες σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ έχει παρουσία στις αγορές της Γερμανίας, Ολλανδίας, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 

Η MATRIX στην Κύπρο
Στην Κύπρο η MATRIX δραστηριοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και είναι νόμιμα συσταθείσα εταιρεία, σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεόντως εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.
Με επικεφαλής τον κ. Βαλάντη Ελπιδώρου (CEO) και τέσσερα στελέχη, η εταιρεία έχει δύο βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: αφενός, την εξυπηρέτηση των αντασφαλιστικών εργασιών της τοπικής αγοράς και, αφετέρου, τον τομέα των Αnalytics, που αφορά στην αναλογιστική διαχείριση κινδύνων (Αctuarial Risk Management), στην εναλλακτική χρηματοδότηση κινδύνων (Alternative Risk financing), στα Μοντέλα Πρόβλεψης (Predictive Modelling), στο Solvency II, στη Δυναμική Οικονομική Ανάλυση (Dynamic Financial Analysis – DFA) και στη συμβουλευτική αναφορικά με την αποθεματοποίηση και τιμολόγηση των κινδύνων (Reserving and Ratings advice).

Δ. Τσεσμετζόγλου: «Η στρατηγική ανάπτυξης σε περιβάλλον κρίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον»
Σύμφωνα με τον κ. Δ. Τσεσμετζόγλου, CEO του Ομίλου, «η στρατηγική ανάπτυξης σε περιβάλλον κρίσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός, γιατί πρέπει να επενδύσεις ανεξάρτητα από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και, αφετέρου, γιατί δεν έχεις τα περιθώρια λάθους, οπότε κάθε είδους επένδυση θα πρέπει να είναι πολύ μετρημένη και στοχευμένη. 
»Από το 2011 επεκτείναμε δυναμικά τη δραστηριότητά μας σε καλύψεις οικονομικών και τραπεζικών κινδύνων, με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχουμε την ηγετική –με διαφορά– θέση στην αγορά. Με πρωτοποριακές –out of the box– λύσεις και διαφοροποίηση στις υπηρεσίες και στα προϊόντα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Η δεκαετής πορεία μας σε μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική αγορά, έχει καταδείξει ότι η καινοτομία και η άμεση, προσωπική και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση είναι τα βασικότερα συστατικά που συνθέτουν την “προστιθέμενη αξία” που βρίσκουν σήμερα σ’ εμάς οι πελάτες μας».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας