Σύμφωνα με το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει το Swiss Re Institute, η υψηλότερη αβεβαιότητα θέτει την επάρκεια των αποθεματικών των πρωτασφαλιστικών εταιρειών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι πρωτασφαλιστικές εταιρείες ζημιών στις προηγμένες αγορές έχουν αποδεσμεύσει αποθέματα για ζημιές προηγούμενων ετών, αν και ο ρυθμός έχει επιβραδυνθεί το τελευταίο διάστημα. Μεγαλύτερα αποθέματα για τα πιο πρόσφατα έτη και ένα “μαξιλάρι” για μη αναγγελθείσες ζημιές υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα ισχυρό απόθεμα ασφαλείας, αλλά τα πρόσφατα συμβάντα ανεβάζουν τις ζημιές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια. Με την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα, οι ασφαλιστές ενδέχεται να περιορίσουν τη διάθεσή τους για ανάληψη κινδύνων και το capacity για νέες εργασίες, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να διατηρήσει τις σκληρές συνθήκες της αγοράς.

Η επάρκεια των αποθεματικών των ασφαλιστών Γενικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τα πρόσφατα συστημικά σοκ: αυξημένος πληθωρισμός και ζημιές από φυσικές καταστροφές, COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το 2021 και το 2022 οι ασφαλιστές αποδέσμευσαν τα αποθεματικά που είχαν σχηματιστεί, εν αναμονή των απαιτήσεων που σχετίζονταν με την πανδημία, αν και οι συνολικές αποδεσμεύσεις ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, οι προβλέψεις είναι αυξημένες1. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστές στις ΗΠΑ έκαναν επιφυλακτικές προβλέψεις κατά τη διάρκεια των ετών της πανδημίας, αναμένοντας απαιτήσεις όπως αυτές που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και τη διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η έξαρση του πληθωρισμού και άλλες επιπτώσεις της πανδημίας, όπως οι δικαστικές διαμάχες, επιφέρουν πρόσθετη αβεβαιότητα στην ανάλυση των αποθεματικών. Συνολικά, διαπιστώνεται από τους ειδικούς της Swiss Re μεγαλύτερη αβεβαιότητα γύρω από τις εκτιμήσεις των αποθεματικών ζημιών, ενώ υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά την επάρκεια.

Η εξέλιξη των αποθεματικών σε ορισμένες βασικές αγορές υποδηλώνουν ότι υπάρχει υψηλό απόθεμα ασφαλείας. Οι ασφαλιστές των ΗΠΑ αποδεσμεύουν αποθεματικά με σταθερά βήματα από το 2006. Στις ΗΠΑ, η μέση αύξηση των αποθεματικών ήταν 1% ανά έτος τα τελευταία 25 χρόνια (βλ. Σχήμα 1). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν τω μεταξύ, η μακροχρόνια τάση στην εξέλιξη των αποθεματικών είναι ισορροπημένη, χωρίς μεγάλες αποδεσμεύσεις. Οι underwriters στην ηπειρωτική Ευρώπη ήταν ιστορικά συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους για τις ζημιές, και οι αποδεσμεύσεις κατά τα έτη που προηγούνται του 2021 ήταν ακόμη μεγαλύτερες από τον ήδη σημαντικό ιστορικό μέσο όρο.

Σχήμα 1. Εξέλιξη των αποθεματικών στις ΗΠΑ σε δισ. $ (αριστερός άξονας) και ως % των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων (δεξιός άξονας)

Κορυφαίο ζήτημα η επάρκεια των αποθεματικών

Οι επιφυλακτικές αρχικές εκτιμήσεις των ασφαλιστών για τις ζημιές από τα γεγονότα του 2020-2021 συνέβαλαν στον ρυθμό των αποδεσμεύσεων αποθεματικών. Οι εκτιμήσεις για τις ζημιές από τον COVID-19 έχουν μειωθεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που ανέρχονταν σε έως και $100 δισ.2, σε αντ/ασφαλισμένες ζημιές Ζωής και Γενικών περίπου $45-50 δισ.3.

Η χαμηλότερη συχνότητα ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω του COVID, συνέβαλε επίσης στη δημιουργία πλεοναζόντων αποθεματικών, ακόμη και μετά τις αποδεσμεύσεις για τα έτη 2020 και 2021. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται προσοχή, καθώς το τελικό αποτέλεσμα πολλών δικαστικών προσφυγών, που αφορούν τον COVID-19 παραμένει άγνωστο και τρίτοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στις δικαστικές διαμάχες, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στον κοινωνικό πληθωρισμό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αυξήσει τον ασφαλιστικό κίνδυνο και άρα την ανάγκη για αποθεματικά, καθώς οι ζημιές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες σε κλάδους που περιλαμβάνουν τις αερομεταφορές, τον πολιτικό κίνδυνο, τον κυβερνοχώρο και την D&O. Αν και οι εκτιμήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να μεταβάλλονται σημαντικά, οι προσωρινές εκτιμήσεις για τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία κυμαίνονται γύρω στα $10-20 δισ.[4],[5]

Οι υψηλές απώλειες από φυσικές καταστροφές είναι ένας ακόμα παράγοντας που δημιουργεί αβεβαιότητα. Το ενδεχόμενο για περισσότερα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και για ελλείψεις έχει καταστήσει δυσκολότερη την πρόβλεψη της αύξησης του κόστους των απαιτήσεων από μία αύξηση της ζήτησης μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Μεταξύ των πρόσφατων γεγονότων, οι υψηλές αρχικές εκτιμήσεις για τις ζημιές του τυφώνα Ίαν μπορεί να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι έχουν δεσμευτεί επαρκή αποθέματα.

Το πληθωριστικό σοκ έχει αλληλεπιδράσει με άλλα γεγονότα των τελευταίων ετών, αυξάνοντας το μέγεθος και τη μεταβλητότητα των αποθεματικών ζημιών. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τις απαιτήσεις με πολλαπλούς τρόπους. Για παράδειγμα, καθώς οι πιέσεις των τιμών μεταφέρονται από τα αγαθά στις υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του 2023, οι κλάδοι που λειτουργούν μακροπρόθεσμα (συνήθως της αστικής ευθύνης) μπορεί να επηρεαστούν δυσανάλογα. Οι εν λόγω κλάδοι αντιπροσωπεύουν τα περισσότερα αποθέματα και επηρεάζονται από τον ιατρικό, μισθολογικό και κοινωνικό πληθωρισμό. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στους διακανονισμούς μπορεί να αποτελέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια πληθωριστικών κρίσεων, καθώς συνδέουν τον οικονομικό και τον κοινωνικό πληθωρισμό και ωθούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τους διακανονισμούς για τις αποζημιώσεις σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι αποδεσμεύσεις αποθεματικών στις μεγάλες προηγμένες αγορές υποχώρησαν ελαφρώς από το 2020 έως το 2022, λόγω της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και της γενικής αστικής ευθύνης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά τα τρέχοντα υψηλά “μαξιλάρια” αποθεματικών, οι πιέσεις από τα πρόσφατα συστημικά σοκ και τον αυξημένο πληθωρισμό δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και οι ειδικοί της Swiss Re πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστεί η επάρκεια (βλ. Σχήμα 2).Αυτός ο κίνδυνος, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις, θα μπορούσαν να περιορίσουν το διαθέσιμο capacity των ασφαλιστών για νέες εργασίες και να απαιτήσουν περισσότερα ασφάλιστρα για την κάλυψή τους. Αυτό θα μπορούσε να παρατείνει ή να επιδεινώσει τις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες της αγοράς στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Σχήμα 2. Εξέλιξη των αποθεματικών του κλάδου P&C, % των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων (αριστερός άξονας) και combined ratio (δεξιός άξονας)6

Κορυφαίο ζήτημα η επάρκεια των αποθεματικών

1 Εκτιμήσεις που συγκεντρώθηκαν από το SRI με βάση εκθέσεις των Autonomous, Barclays, BofA και UBS, Μάιος 2020.
2 Περίπου το 70% αυτών είναι ζημίες που αφορούν τις Γενικές Ασφαλίσεις και περίπου το 45% του συνόλου ήταν IBNR. The great realignment, Howden Group, Ιανουάριος 2023.
3 Δες για παράδειγμα, Covid-19 Business Interruption claims – a change in the tide?, Mills & Reeve, 23 Νοεμβρίου 2022.
Ukraine invasion: claims activity manageable, but uncertain, Allianz GCS, Ιούλιος 2022.
5 Howden Group (n 3).
6 Σημείωση: Το δείγμα για τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις σε επίπεδο κλάδου περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αυστραλία, με βάση την επίσημη λογιστική/νομοθεσία. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ιαπωνία και τον Καναδά. Οι μεταβολές των αποθεματικών που παρουσιάζονται είναι σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Ημερίδα στην Πάτρα για το δίκτυο συνεργατών της
Επόμενο άρθροΜελέτη EY & Microsoft για το νομικό και κανονιστικό τοπίο κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα