Διεθνή

Καρκίνος και δικαίωμα στη λήθη: Τι προβληματίζει την Insurance Europe

H Insurance Europe δημοσίευσε ένα έγγραφο θέσης με τίτλο: «The EC Beating Cancer Plan — προβληματισμοί σχετικά με το δικαίωμα στη λήθη», ως απάντηση στο Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και τη συνέχιση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA).

Σύμφωνα με το έγγραφο θέσης της Insurance Europe, το δικαίωμα στη λήθη που παραβλέπει τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης (δηλαδή, το pooling, τη συγκέντρωση κινδύνων) θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα της ασφάλισης, στον προσδιορισμό των ασφαλίστρων και στις επιλογές ή τα οφέλη που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ασφαλιστές σε όλους τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, εάν το ασφάλιστρο δεν συνδέεται πλέον με τους κινδύνους που φέρει ο ασφαλισμένος, ορισμένοι καταναλωτές θα πληρώσουν πολλά, ενώ άλλοι θα πληρώσουν λιγότερα για την κάλυψη που εξασφαλίζουν σε σχέση με τους κινδύνους που επιφέρουν στον ασφαλιστή.

Οι ασφαλιστές υπόκεινται σε νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις κατά την προσφορά και τη σύναψη συμβολαίων ασφάλισης με τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι η ασφάλιση λειτουργεί συνενώνοντας τους κινδύνους των πολλών, το πόσο δίκαιοι είναι οι όροι (όπως τα ασφάλιστρα και οι παροχές) καθορίζεται όχι μόνο από την οπτική γωνία ενός μεμονωμένου καταναλωτή, αλλά και σε σχέση με τη μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών των οποίων οι κίνδυνοι συγκεντρώνονται μαζί. Αυτή η συγκέντρωση γίνεται με βάση τον κίνδυνο να συμβεί το ασφαλισμένο συμβάν, ενώ επιδιώκεται τιμή ασφαλίστρου και σχετικά οφέλη που οι καταναλωτές θα βρουν ελκυστικά. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχει ελάχιστη αντεπιλογή και εξαρτάται από την ύπαρξη καθόλου ή μικρής ασυμμετρίας πληροφοριών.

Ως εκ τούτου,  σύμφωνα με την Insurance Europe, είναι σημαντικό οποιοδήποτε δικαίωμα στη λήθη σε επίπεδο ΕΕ:

  • να είναι αρκετά ευέλικτο για να αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς τύπους καρκίνου και τους άλλους παράγοντες (όπως οι διακυμάνσεις στα αποτελέσματα της θεραπείας σε συγκεκριμένα κράτη μέλη ή περιοχές) που επηρεάζουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με έναν δεδομένο καρκίνο,
  • να είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά των χωρών και των αγορών, και
  • να εξασφαλίζει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να καθορίζουν ατομικά τα ασφάλιστρα και τις παροχές, με βάση παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο.

Εν κατακλείδι, η Insurance Europe υποστηρίζει την εφαρμογή οποιουδήποτε δικαιώματος στη λήθη σε επίπεδο ΕΕ μέσω ενός ευέλικτου κώδικα συμπεριφοράς, που θα συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί ομαλά στις επιστημονικές εξελίξεις.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας