Οικονομικά Μεγέθη

Ισχυρά καθαρά κέρδη για τον Όμιλο Talanx στο 9μηνο

Ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου κατέγραψε ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 30,1% σε 635 εκατ. ευρώ (από 488). Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν σε 1.649 εκατ. ευρώ (1.507).  Σημειώνεται ότι κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους είχε καταγραφεί αρνητική επίδραση στα καθαρά κέρδη και τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου από την απομείωση υπεραξίας στις ασφαλίσεις ζωής Γερμανίας, συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ. Λόγω του θετικού αποτελέσματος στο εννεάμηνο, ο Όμιλος Talanx αύξησε την πρόβλεψη για καθαρά κέρδη από «κατά προσέγγιση» 750 εκατ. ευρώ σε «τουλάχιστον» 750 εκατ. ευρώ για το έτος 2016. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρέμειναν αμετάβλητα (προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές επιδράσεις). Ο Όμιλος σημείωσε αύξηση ασφαλίστρων κυρίως στις διεθνείς αγορές (εκτός Γερμανίας) στους τομείς Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών, ενώ οι εργασίες στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας χαρακτηρίστηκαν από την προγραμματισμένη μείωση στα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής. Για την οικονομική χρήση του 2017 ο Όμιλος Talanx αναμένει εκ νέου καθαρά κέρδη τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ.

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την απόδοση των εργασιών μας μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου και προσαρμόζουμε αντιστοίχως τις προβλέψεις μας για το 2016. Εκτιμούμε πλέον ότι τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα διαμορφωθούν τουλάχιστον στα 750 εκ. ευρώ»,δήλωσε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «Παρότι το περιβάλλον της αγοράς παραμένει απαιτητικό, το πρώτο εννεάμηνο της χρονιάς πήγε καλά, οι ζημίες κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και σημειώσαμε πρόοδο στη διεθνοποίηση των εργασιών μας στις Βιομηχανικές Ασφαλίσεις καθώς και ανάπτυξη στις Διεθνείς Ασφαλίσεις Ιδιωτών. Παράλληλα, είναι το πρώτο οικονομικό έτος κατά το οποίο αποδίδει αποτελέσματα η στρατηγική αναδιοργάνωσης στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας»,ανέφερε ο κ. Haas.
«Για το 2017 αναμένουμε τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να ανέλθουν εκ νέου σε 750 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, παρότι βλέπουμε ένα εξίσου απαιτητικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την σημερινή μας εκτίμηση, το επόμενο έτος θα παραγάγουμε κέρδη συγκρίσιμα με τα αναμενόμενα κέρδη για φέτος – παρά την πτωτική τάση στα επίπεδα των επιτοκίων».

Παρά τη μικρή μείωση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου κατά το πρώτο εννεάμηνο, σε 23,7 δισ. ευρώ (24,4), τα προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές επιδράσεις μεγέθη παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα. Η επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες διαμορφώθηκε σε 533 εκατ. ευρώ (724), σημαντικά χαμηλότερη από τον προϋπολογισμό μεγάλων ζημιών για την περίοδο (846 εκατ. ευρώ). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε ελαφρώς σε 96,6% (96,9), λόγω της ευνοϊκότερης κατάστασης των ζημιών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το τεχνικό αποτέλεσμα, επίσης, εμφανίστηκε βελτιωμένο κατά 9,3% σε -1.168 εκατ. ευρώ (-1.288). Οι θετικές εξελίξεις στους τομείς Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων αντιστάθμισαν και με το παραπάνω τη μείωση στους τομείς Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας και Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών.

Ο Όμιλος σημείωσε ισχυρά καθαρά έσοδα από επενδύσεις της τάξεως του 3,5% (3,7), εν μέρει ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, με οριακή μείωση 0,3% και διαμορφώθηκαν σε 2.981 εκατ. ευρώ (2.989). Η πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία asset management C-Quadrat κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με αντίτιμο 27 εκατ. ευρώ προ φόρων, είχε θετική επίδραση στα έκτακτα έσοδα από επενδύσεις. Η διατήρηση της πτωτικής τάσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρέασε το αδύναμο αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διαφορών, ύψους 31 εκατ. ευρώ (146), στα «λοιπά έσοδα/έξοδα». Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανήλθε σε 9,8% (8,1), σημαντικά αυξημένη από το προηγούμενο έτος, υπερβαίνοντας τον στόχο. Ο δείκτης ρευστότητας κατά SolvencyII σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε υγιή επίπεδα, 172% στις 30 Ιουνίου του 2016 (Q1: 166%).

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Σημαντική βελτίωση του μικτού λειτουργικού δείκτη
Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI Global SE, η θετική τάση συνεχίστηκε. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά σε 3.390 εκατ. ευρώ (3.434). Προσαρμοσμένη για τις συναλλαγματικές επιδράσεις, η μείωση διαμορφώθηκε στο 0,5%. Αύξηση ασφαλίστρων σημειώθηκε στα υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και την Ελβετία καθώς και στις θυγατρικές σε Βραζιλία και ΗΠΑ. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις διεθνείς εργασίες σχεδόν αντιστάθμισε τις προσαρμογές των ασφαλίστρων στη Γερμανία από τα συνεχή μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Ο μικτός δείκτης βελτιώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 98% (100,2) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν και είχαν σημειωθεί μεγαλύτερες ζημίες. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε 33 εκατ. ευρώ (-4). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε 165 εκατ. ευρώ (158). Τα υψηλοτέρα έσοδα από τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισαν και με το παραπάνω την επίδραση των χαμηλών επιτοκίων. Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) ανήλθε ήδη κατά το πρώτο εννεάμηνο σε 204 εκατ. ευρώ (152), φθάνοντας το επίπεδο λειτουργικών κερδών που σημειώθηκε στο σύνολο του προηγούμενου έτους. Η συμβολή του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθε σε 132 εκατ. ευρώ (103) αυξημένη σχεδόν κατά ένα τρίτο.

 Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx
Εννεάμηνο 2016 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

 Εννεάμηνο 2016

Εννεάμηνο 2015

Μεταβολή 2016/2015

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

23.749

24.355

-2,5%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

19.134

19.246

-0,6%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,6%

96,9%

-0,3

% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

2.981

2.989

-0,3%

Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.649

1.507

+9,4%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

635

488

+30,1%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

9,8%

8,1%

+1.7

% μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας