Διεθνή

Insurance Europe: Οι θέσεις για Solvency II & IRRD

Η αναθεώρηση του Solvency II πρέπει να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους πελάτες τους από τους κινδύνους και ταυτόχρονα να κάνουν επενδύσεις.

Τα παραπάνω υποστήριξε, μεταξύ άλλων, η Insurance Europe σε κείμενο θέσεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Solvency II και για την προτεινόμενη οδηγία για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD).

Όπως τονίζεται, το Solvency II έχει πετύχει πολλά από τα επιδιωκόμενα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων που βασίζονται στον κίνδυνο, των πολύ υψηλών προτύπων για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση κινδύνου και την εκτενή εποπτική και δημόσια αναφορά. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο δεν αντικατοπτρίζει σωστά το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικά κεφαλαιακά βάρη και αστάθεια όσον αφορά τη φερεγγυότητα. Έχει επίσης δημιουργήσει μια πολύ σημαντική, και σε ορισμένες περιπτώσεις περιττή, λειτουργική επιβάρυνση για τους ασφαλιστές.
Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση Solvency II περιλαμβάνουν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για βελτιώσεις. Ωστόσο, περιλαμβάνουν, επίσης, και άλλα στοιχεία που θα υπονόμευαν αυτές τις βελτιώσεις και ορισμένα που θα αύξαναν σημαντικά τον ρυθμιστικό φόρτο. Αυτά είτε δεν πρέπει να προωθηθούν είτε απαιτούν σημαντικές αλλαγές. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία νέα IRRD υπερβαίνουν επίσης αυτό που χρειάζεται και, ως εκ τούτου, και εκεί πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές.

Οι βασικές θέσεις της Insurance Europe ομαδοποιούνται στους ακόλουθους τέσσερις τομείς:

  • Διόρθωση του τρόπου που αντιμετωπίζονται οι μακροπρόθεσμες δραστηριότητες για την άμβλυνση της υπερβολικής κεφαλαιακής επιβάρυνσης και της τεχνητής αστάθειας.
  • Βελτίωση της αναλογικότητας και αποφυγή αύξησης του κόστους και του λειτουργικού φόρτου.
  • Διατήρηση του SCR ως αφετηρίας για τον βαθμό της εποπτικής παρέμβασης.
  • Άλλα ζητήματα στα οποία οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν είναι σαφές ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τα πιθανά οφέλη.
    Δείτε τις θέσεις της Insurance Europe εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας