Γιατί η ΤτΕ δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία παραγωγής 2013;

270

Αυθαίρετα και κατ’ εκτίμηση, πλέον, τα όποια αριθμητικά μεγέθη προσδιορίζουν ασφαλιστικές εταιρείες, ασφάλιστρα ανά κλάδο και μερίδια αγοράς!

Είναι απορίας άξια η προσπάθεια που καταβάλλει η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προκειμένου να αποκρύψει τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων 2013, ανά κλάδο ασφάλισης και ανά εταιρεία, για πρώτη φορά από την ανάληψη της ευθύνης εποπτείας εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος.
Το περιοδικό μας από τις αρχές Ιουλίου ε.έ., και αφού έλαβε και την προφορική διαβεβαίωση του Προέδρου της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ότι συναινεί, απευθύνθηκε γραπτώς στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος:

Κύριο Ιωάννη Παπαδάκη
Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος

Κοινοποίηση:
1) Κύριο Γιάννη Στουρνάρα
    Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
2) Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
3) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2014

Θέμα: Δημοσιοποίηση υποβληθέντων στοιχείων παραγωγής ασφαλίστρων 2013

Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη,
Με σεβασμό επικαλούμαι την υπεύθυνη και ορθολογική κρίση σας, προκειμένου η υφ’ υμάς Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) πεισθεί ότι πρέπει να δημοσιοποιήσει, όπως έπραττε μέχρι σήμερα, τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων 2013, ανά Κλάδο Ασφάλισης και ανά Εταιρεία, των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Κύριε Υποδιοικητά,
Στο όνομα της διαφάνειας, αλλά και της ιδιαίτερης λειτουργίας και ευθύνης όλων όσων ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί επίσημα από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία στην Εποπτική Αρχή, είναι παρεξηγήσιμο να παραμένουν απόρρητα εκ μέρους της Δ.Ε.Ι.Α. Πολλώ μάλλον, τη στιγμή που η ασφαλιστική βιομηχανία είναι παγκοσμιοποιημένη. Στην Ευρώπη, τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα και υπεύθυνα ανακοινωθέντα και η Ελλάδα απουσιάζει, ως μη παρέχουσα στοιχεία για τη διαμόρφωση της εικόνας της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Κύριε Υποδιοικητά,
Είναι πολύ σημαντικό για την κρίση σας να σας διαβεβαιώσουμε ότι, για πρώτη φορά, η άρνηση παροχής των παραγωγικών μεγεθών του 2013 αφορά και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η οποία, παρότι τα διαθέτει, σέβεται, ως οφείλει, την πρωτοβουλία της Εποπτικής Αρχής.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως υπεύθυνο κλαδικό έντυπο που υπηρετούμε σαράντα χρόνια την ελληνική ασφαλιστική αγορά, αντί άλλης προσπάθειας πρόσκτησης των στοιχείων πλαγίως, επικαλούμεθα τη δική σας κρίση, για την παροχή τους στη δημοσιότητα.
Εν αναμονή

Με εκτίμηση
Δημήτρης Ρουχωτάς
Εκδότης

Κυρία Ιωάννα Σεληνιωτάκη
Διευθύντρια
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Κοινοποίηση:
1) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
2) Κο Ι. Παπαδάκη, Υποδιοικητή ΤτΕ
3) Κο Γ. Στουρνάρα, Διοικητή ΤτΕ

Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2014

Αγαπητή κυρία Σεληνιωτάκη,
Στις 20 Ιουνίου, σε αίτημά μου να με δεχθείτε, ευγενικά μου διαμηνύσατε την άρνησή σας, λόγω φόρτου εργασίας και της παρελεύσεως λίγου χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων σας.

Στις 2 Ιουλίου, σας κοινοποίησα επιστολή μου προς τον Υποδιοικητή της ΤτΕ, κ. Ι. Παπαδάκη, διά της οποίας αιτούμην την από μέρους σας παροχή των στοιχείων παραγωγής ασφαλίστρων 2013, ανά κλάδο ασφάλισης και ανά εταιρεία. Την επιστολή αυτή, εκτός προς υμάς, την κοινοποίησα και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Μέχρι σήμερα, και στην επιστολή μου δεν έλαβα απάντηση.

Η παροχή των στοιχείων παραγωγής ασφαλίστρων 2013, πέραν του ότι σαφώς ενδιαφέρει τον Κλάδο στον οποίο απευθύνομαι, συνθέτει και δείκτες που χαρακτηρίζουν την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ποσοτικά και ποιοτικά, και συνδιαμορφώνουν οι δείκτες αυτοί τους αντίστοιχους δείκτες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Γι’ αυτό, άλλωστε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και εκτός των ευρωπαϊκών, δημοσιεύονται τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων ανά εταιρεία και ανά κλάδο.

Επιπρόσθετα, κυρία Σεληνιωτάκη, τα αιτούμενα να μας παράσχετε παραγωγικά μεγέθη του 2013 στοιχειοθετούν την από τον νόμο προβλεπόμενη ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απέναντι στους καταναλωτές, ως στοιχεία γνώσης περί του ανταγωνισμού.
Κατόπιν όλων αυτών, ως εκδότης κλαδικού εντύπου, παρακαλώ για μια ακόμη φορά για την παροχή των στοιχείων παραγωγής ασφαλίστρων 2013, ανά κλάδο ασφάλισης και ανά εταιρεία, αίτημα το οποίο σας έχει διατυπώσει και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, χωρίς και αυτή να έχει λάβει απάντηση.
Συγχωρήσατέ με για την ενόχληση που σας προκαλώ διά της παρούσης και παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Ρουχωτάς
Εκδότης

Πέραν των ανωτέρω επιστολών, και με προσωπική παρέμβαση στον Διοικητή της ΤτΕ, κ. Γιάννη Στουρνάρα, ετέθη προφορικά το θέμα και εισπράξαμε την απάντηση ότι ο Διοικητής επρόκειτο να ενημερωθεί επί του θέματος από τη Διευθύντρια της ΔΕΙΑ γραπτώς…! Αυτά περί την 20ή Ιουλίου ε.έ.
Στις 5 Αυγούστου και πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από το “αίτημά” μας να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, γίναμε αποδέκτες της πιο κάτω συστημένης επιστολής, την οποία παραθέτουμε:

Τράπεζα της Ελλάδος
Ευρωσύστημα

Διεύθυνση Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης        
                                                 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
Α.Π. 696

Εκδόσεις Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ ΟΕ
Διονύσου 126
151 24 Μαρούσι
Υπόψη κ. Δημήτρη Ρουχωτά

Θέμα: Δημοσιοποίηση υποβληθέντων στοιχείων παραγωγής ασφαλίστρων 2013
– Σχετ. επιστολές σας από 2.7.2014 και 17.7.2014

Επιβεβαιώνουμε τη λήψη των ανωτέρω επιστολών σας και σας γνωρίζουμε ότι στις επίσημες εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος «Έκθεση του Διοικητή» και «Νομισματική Πολιτική» παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές εξελίξεις στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και δημοσιεύονται τα στοιχεία της αγοράς των οποίων η δημοσιοποίηση επιτρέπεται, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Οι εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος διατίθενται, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα http://www.bankofgreece/gr/Pages/el/Publications/default/aspx.

Ι. Σεληνιωτάκη
Διευθύντρια

Είναι σαφές (Σ.Σ. κατά Πιραντελικό τρόπο) ότι η υπογράφουσα κυρία Διευθύντρια «επιβεβαιώνει τη λήψη των επιστολών» και επικαλείται «κανονιστικό πλαίσιο» και ισχύουσα νομοθεσία.
Σαφές, επίσης, είναι ότι η «Έκθεση του Διοικητή» και η «Νομισματική Πολιτική» αναδεικνύονται σε …εκδόσεις τύπου «Πανδέκτης» και «Νεαραί».
Βυζαντινολογίες και παρελκυστικές ανακρίβειες, που αδυνατούμε να δεχθούμε ότι αντιπροσωπεύουν την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο ρόλος μας ως εξειδικευμένο έντυπο, με την όποια σοβαρότητα υπηρετούμε τριάντα οκτώ χρόνια αδιάκοπης κυκλοφορίας αλλά και την ατομική μας διαδρομή, εξαντλείται με το να καταγγείλουμε τα γεγονότα και να εκτιμήσουμε ότι υποκρύπτουν σκοπιμότητα.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Απασχολεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων παραγωγής ανά εταιρεία και ανά κλάδο και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), στην οποία δεν παραλείψαμε να απευθυνθούμε.
Η απάντησή της, την οποία λάβαμε εντός ολίγων ωρών, έχει ως εξής:

«Στο υπάρχον καθεστώς, οι απαιτήσεις ως προς τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ένας ασφαλισμένος μπορεί να αντλήσει  πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιρειών από τις οικονομικές καταστάσεις τους, εφόσον εκεί δημοσιεύονται τα κέρδη από ασφάλιστρα. Στις τμηματικές αναφορές των οικονομικών καταστάσεων, τα έσοδα από ασφάλιστρα συνήθως αναλύονται ανά γεωγραφική περιοχή (αν και οι τμηματικές αναφορές μπορεί να μην απαιτούνται σε κάθε κράτος μέλος).

Ο κατάλογος των εθνικών εποπτικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EIOPA.

Σύμφωνα με το επερχόμενο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τους ασφαλιστές –Solvency II– που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν  Έκθεση για την οικονομική τους κατάσταση και  τη φερεγγυότητά τους. Το περιεχόμενο αυτής της  Έκθεσης είναι αρκετά λεπτομερές και θα καθοριστεί και περαιτέρω στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, η EIOPA καταρτίζει ένα σχέδιο Τεχνικού Προτύπου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, το οποίο θα καλύπτει τα πρότυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την  Έκθεση Οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας. Ένα από αυτά τα πρότυπα θα περιλαμβάνει τα ποσά των ασφαλίστρων, ζημιών και εξόδων ανά κλάδο ασφαλίσεως και ανά γεωγραφική ζώνη για τις 5 μεγαλύτερες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται μια ασφαλιστική. Το σχέδιο του υπό ανάπτυξη τεχνικού προτύπου θα τεθεί σε διαβούλευση τον ερχόμενο Δεκέμβρη.  

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκονται στη σχετική έκθεση (“Final Report on CP09 and CP11”) της Ευρωπαϊκής Αρχής για τις Ασφάλειες και τις Συντάξεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations/november-2011/draft-proposal-on-quantitative-reporting-templates-and-draft-proposal-for-guidelines-on-narrative-public-disclosure-supervisory-reporting-predefined-events-and-processes-for-reporting-disclosure/index.html».

Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένουμε την αξιολόγηση του όλου θέματος από τους αρμόδιους και καθ’ ύλην ενδιαφερομένους.
Ως προς το κύρος του Επόπτη, λυπούμεθα να σημειώσουμε σε όσους μπορούν να γνωρίζουν ότι εναρμονίζεται επιμελώς με ενέργειες όπως η συγκεκριμένη με τους προκατόχους της τής πλατείας Κάνιγγος.
Προκατόχους Επόπτες, που σημαδεύτηκαν από το Άγος της Ασπίδος και των δεκάδων ασφαλιστικών εταιρειών που οδήγησαν σε λουκέτα, αποσαθρώνοντας κάθε έννοια πίστης και φερεγγυότητας του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Δημήτρης Ρουχωτάς


Προηγούμενο άρθροEditorial Σεπτεμβρίου: Αφιερωμένο στην ΤτΕ
Επόμενο άρθροΚαι οι ασφαλιστικές στη διαχείριση του συστήματος αμοιβών νοσοκομείων;