Μια νέα έκθεση της Geneva Association, με τίτλο «Promoting Peace of Mind: Mental health and insurance», διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστές μπορούν να ενισχύσουν τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης ψυχικής υγείας.

Η έκθεση καταγράφει το μέγεθος των προβλημάτων ψυχικής υγείας. εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και υγείας αντιμετωπίζουν επί του παρόντος την ψυχική υγεία και συνιστά την περαιτέρω αξιοποίηση των πολλά υποσχόμενων καινοτομιών, για τη βελτίωση της ασφαλισιμότητας και της κατάστασης των ατόμων με ευάλωτη ψυχική υγεία. Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για τους ασφαλιστές ζωής και υγείας να επεκτείνουν την προστασία από κινδύνους, για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας1. Τα περιστατικά ψυχικών ασθενειών αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω των κοινωνικών περιορισμών, της απομόνωσης και της αυξημένης οικονομικής ανασφάλειας. Η κρίση του κόστους ζωής, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλοι αποσταθεροποιητικοί παράγοντες πρόκειται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο για την ψυχική υγεία και τον αντίκτυπό του στις κοινωνίες και τις οικονομίες.

Η κακή ψυχική υγεία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μισθών και θέσεων εργασίας και σε αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Για τους ασφαλιστές ζωής και υγείας, οι οποίοι απορροφούν τους σχετικούς οικονομικούς κινδύνους μέσω των ασφαλίσεων ανικανότητας και προστασίας εισοδήματος, αυτό αποτυπώνεται στην καταβολή περίπου 15 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που αφορούν ανικανότητες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία2. Σε πολλές χώρες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Ψυχική υγεία και ασφάλιση

Οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη της ψυχικής υγείας, που απορρέουν τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον όσο και από τις ιδιαίτερες ασφαλιστικές προκλήσεις. Το πρώτο αφορά τον φόβο του στίγματος των πασχόντων και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στη ζήτηση, τη χρηματοδότηση, το εργατικό δυναμικό και τις κλινικές πρακτικές, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ιεράρχηση της ψυχικής υγείας στη δημόσια πολιτική, δημιουργώντας περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, το 2020, τα δύο τρίτα των ατόμων στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που αναζητούσαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης. Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφάλιση αφορούν τη μη αποκάλυψη ψυχικών προβλημάτων (σκόπιμα ή ακούσια), προβλήματα στον σχεδιασμό ολιστικών προτάσεων, καθώς και πρόσθετη πολυπλοκότητα στις τεχνικές ανάληψης κινδύνων και στην αξιολόγηση των απαιτήσεων, που προκύπτει από τη συχνά υποκειμενική φύση των διαγνώσεων. Οι ασφαλιστές καινοτομούν για να ξεπεράσουν τις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά η δυνατότητα επέκτασης παραμένει δύσκολη.

Σύμφωνα με έρευνα της Mercer Marsh Benefits (MMB), σε 226 ασφαλιστές σε 26 χώρες, ο αριθμός των ασφαλιστών παγκοσμίως που δεν προσφέρουν καμία κάλυψη ψυχικής υγείας στα ομαδικά προγράμματα υγείας για επιχειρήσεις μειώθηκε από 26% το 2021 σε 16% το 2022, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, σχεδόν το ένα πέμπτο των ασφαλιστών παγκοσμίως εξακολουθεί να μην παρέχει τέτοιου είδους κάλυψη. Το χάσμα αυτό μπορεί, επίσης, να αντανακλά τη χαμηλή ζήτηση για κάλυψη ψυχικής υγείας από τους εργοδότες.

Αλλά ακόμη και όταν οι ασφαλιστές επεκτείνουν την κάλυψη, υπάρχει η τάση να επικεντρώνονται σε πολύπλοκες, περιστασιακές, ενδονοσοκομειακές ή εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνηθισμένη, μη κρίσιμη κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αυξανόμενες αιτίες επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας.

Η Geneva Association συνιστά τρόπους με τους οποίους οι ασφαλιστές ζωής και υγείας μπορούν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα δυναμική της καινοτομίας, για να βελτιώσουν την ασφαλισιμότητα της ψυχικής υγείας, χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο τριών σταδίων (βλ. σχήμα 1).

Geneva Association: Μπορεί να βελτιωθεί η ασφαλιστική κάλυψη της ψυχικής υγείας

Πρώτον, ενώ η πρόοδος είναι εμφανής όσον αφορά τη συμπερίληψη της ψυχικής υγείας στις υπάρχουσες παροχές, οι ασφαλιστές έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν περισσότερο, υιοθετώντας μια ειδική στρατηγική για την ψυχική υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ταχέως αυξανόμενα στοιχεία που προκύπτουν από παγκόσμιες και ειδικές για την αγορά έρευνες.

Η Geneva Association ορίζει αυτό το στάδιο ως απόφαση. Αυτό θα βοηθήσει στην οριστικοποίηση του πεδίου εφαρμογής, της έκτασης και του βάθους της κάλυψης που μπορεί να προσφέρουν ήδη οι ασφαλιστές και στην προσαρμογή των συμβολαίων, ειδικά για όσους πάσχουν από κατάθλιψη ή/και άγχος, τις πιο κοινές εκδηλώσεις της ευάλωτης ψυχικής υγείας παγκοσμίως.

Η υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής προσέγγισης μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι υφιστάμενες ή νέες προτάσεις ασφάλισης μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα στην πρόληψη και την ολιστική υγειονομική περίθαλψη, υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με σωματική άσκηση, διατροφή και προσωπική φροντίδα, η οποία μπορεί να είναι τόσο κλινικής όσο και μη κλινικής φύσης (π.χ. κοινωνική υποστήριξη, όπως φιλικές ή εθελοντικές πρωτοβουλίες, μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας).

Δεύτερον, η εξάλειψη του στίγματος που συνδέεται με την ψυχική υγεία και της συνακόλουθης έλλειψης έγκαιρης φροντίδας, πιθανόν να απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια από ένα ευρύτερο σύνολο φορέων του κλάδου, με στόχο την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος της πελατειακής τους βάσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομαδικών προγραμμάτων, ψηφιακών εργαλείων και προβολής για την προώθηση της υιοθέτησης υφιστάμενων ή νέων προτάσεων.

Μέσω των ομαδικών προγραμμάτων, οι ασφαλιστές μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες προτάσεις τους για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, συμβουλεύοντας τους εργοδότες σχετικά με πολιτικές φιλικές προς την ψυχική υγεία, αντιμετωπίζοντας προληπτικά τους κινδύνους και θέτοντας σαφείς στόχους για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Παρομοίως, στοχευμένες παρεμβάσεις και εκστρατείες στην κοινότητα μπορούν να συμβάλουν στη διάλυση των μύθων και των προκαταλήψεων. Συνολικά, οι ασφαλιστές έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν την αγορά τους, “μεταφράζοντας” τη συχνά μη εκφρασμένη ανάγκη για καλύτερη ψυχική ευεξία σε σταθερή ζήτηση από τους πελάτες τους, είτε πρόκειται για άτομα είτε για εργοδότες.

Τέλος, οι τρέχουσες καινοτομίες αποτελούν εφαλτήριο για τη βελτιστοποίηση κρίσιμων ασφαλιστικών λειτουργιών. Η φάση αυτή μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε τρία στάδια:

  • Υιοθέτηση μιας πιο διαφοροποιημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση των κινδύνων: Οι ασφαλιστές έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τον κίνδυνο και, βάσει αυτού, να επεκτείνουν την ασφαλισιμότητα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή, στο στάδιο της αίτησης, περισσότερων διαβαθμίσεων στα ερωτηματολόγια επιλεξιμότητας (σε αντίθεση με τις δυαδικές ερωτήσεις) και τη χρήση δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων (όπως δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού) για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής άποψης για τον αιτούντα. Τέτοιες καινοτόμες προσεγγίσεις έχουν αποδείξει ότι διευρύνουν την ασφαλισιμότητα των ατόμων με ευάλωτη ψυχική υγεία.
  • Αξιοποίηση δεδομένων αποζημιώσεων: Οι διαχειριστές απαιτήσεων θα μπορούσαν να ενισχυθούν με νέα εργαλεία και κατάρτιση, ώστε να προχωρήσουν πέρα από την απλή αξιολόγηση της νομιμότητας των απαιτήσεων. Τα δεδομένα αποζημιώσεων μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τις πηγές κινδύνου και το ενδεχόμενο να προκαλέσουν ένα ζημιογόνο γεγονός (μεγάλο ή μικρό). Θα ήταν, επίσης, ωφέλιμο η ψυχική υγεία να θεωρείται κάτι περισσότερο από μια δευτερεύουσα υπόθεση κατά την εξέταση μιας απαίτησης για σωματική υγεία, δεδομένης της ισχυρής συμβιωτικής σχέσης τους.
  • Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος: Η ενσωμάτωση όλων των παραπάνω πτυχών σε ένα συνεκτικό και ολιστικό οικοσύστημα που τροφοδοτείται από δεδομένα μπορεί να αναμορφώσει ιδιαιτέρως τα ομαδικά προγράμματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, οι ασφαλιστές μπορεί να παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών σε έναν μεγάλο εταιρικό πελάτη, όπως επιτόπια ή απομακρυσμένη υποστήριξη της επαγγελματικής υγείας, προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων, ασφάλιση εισοδήματος ή ανικανότητας και προγράμματα υγείας.

Με την ενοποίηση των δεδομένων για τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου, τα προγράμματα αυτά μπορούν να διαθέτουν αποτελεσματική ταξινόμηση, για να προσφέρουν τα κατάλληλα επίπεδα κλινικής, συμπεριφορικής, κοινωνικής ή οικονομικής υποστήριξης. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των απαιτήσεων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, το μέσο κόστος των απαιτήσεων και, το σημαντικότερο, να βελτιώσει την κατάσταση των χρηστών.

1 World Health Organization, United for Global Mental Health and the World Federation for Mental Health. 2020. World Mental Health Day: An opportunity to kick-start a massive scale-up in investment in mental health.
2 Swiss Re. 2021. Head First: Supporting consumers’ mental wellbeing through insurance.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροInsurance Europe: Πώς να αυξήσετε τις συνταξιοδοτικές σας αποταμιεύσεις
Επόμενο άρθροΑ. Σαρρηγεωργίου: Stress tests και Solvency II διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της ασφαλιστικής αγοράς