Προϊόντα

Ευρώπη Ασφαλιστική: Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης

Ένα νέο σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης (Pollution Liability) δημιούργησε η Ευρώπη Ασφαλιστική, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά διαχρονικά με προνόμιο το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της και στην ασφάλιση εξειδικευμένων κινδύνων, όπως τονίζεται και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία.

Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλισμένης επιχείρησης το νέο σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης (Pollution Liability) της Ευρώπη Ασφαλιστική παρέχει ολοκληρωμένη προστασία καλύπτοντας:

Α. Την Συλλογή και Μεταφορά, την Προσωρινή Αποθήκευση & Επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η εν λόγω κάλυψη αφορά την εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους καθαρισμού ή/και της απομάκρυνσης αυτών των μολυσματικών ουσιών με σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση εξαιρουμένης της σταδιακής μόλυνσης, από την Συλλογή (φόρτωση & εκφόρτωση) και Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση και Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του.

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με:
α. τον Νόμο 4819/2021 – Άρθρο 52, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. το ΠΔ 148/2009
γ. την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/107482/1848/2022 (ΦΕΚ Β’ 5584/01-11-2022).

B. Τη Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον νόμο 4819/2001 άρθρο 52 παρ. 3β και το άρθρο 6 του κανονισμού 1013/2006 και αφορά:
α. τα έξοδα μεταφοράς
β. τα έξοδα αξιοποίησης ή διάθεσης
γ. το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες
δ. τα έξοδα που προκύπτουν όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων κάθε είδους, σε Διυλιστήρια & αποθηκευτικές μονάδες πετρελαϊκών ειδών, σε μονάδες και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου & υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και στις βιομηχανίες πλαστικών, χημικών, φαρμάκων, μετάλλων, υλικών κατασκευαστικού τομέα κ.λπ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης τονίζει: «Τα αποτελέσματα της Ευρώπη Ασφαλιστική είναι εντυπωσιακά και οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας πολύ μεγάλες. H εταιρεία μας διαθέτει υψηλή φερεγγυότητα και υπερεπάρκεια κεφαλαίων κάτι που επιβεβαιώνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπέβαλε στην ΤτΕ, βάσει των κανόνων της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR Ratio) με 30/3/2023 φτάνει στο ποσοστό 213,82%, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Για τα επόμενα έτη υπάρχει σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης στις ασφαλίσεις των εξειδικευμένων κινδύνων καθώς και στον Κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης. Η προώθηση του νέου ανταγωνιστικού προγράμματος ασφάλισης Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης με τη βοήθεια του έμπειρου νέου Συμβούλου Διοίκησης της εταιρείας μας, κ. Ιωάννη Παπαδουλάκη, σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπη Ασφαλιστική στους Κλάδους Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας