Εταιρείες

Έκδοση Κοινής Γνώμης των ESAs για την εισαγωγή νέων ESG χρηματοοικονομικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της σταθερής ενημέρωσης επί θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία της βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance), η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 18 Ιουνίου 2024, οι ESAs (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές), EIOPA, EBA και ESMA, δημοσίευσαν κοινή γνώμη (εδώ) σχετικά με τρόπους εισαγωγής νέων κατηγοριών ESG χρηματοοικονομικών προϊόντων (εδώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ESAs εξέδωσαν αυτή τη νέα γνώμη με δική τους πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον Κανονισμό SFDR περί των γνωστοποιήσεων αειφορίας.

Για την εξάλειψη του κινδύνου καταχρήσεων των διατάξεων του Κανονισμού SFDR, η γνώμη επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να αντληθούν από μια ενδεχόμενη εισαγωγή ενός συστήματος κατηγοριοποίησης ή και ενός δείκτη βιωσιμότητας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας απλοποιημένες γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Άλλα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επαναξιολόγηση του ορισμού των «βιώσιμων επενδύσεων», όπως προβλέπεται σήμερα με το άρθρο 2 παρ. 17 του Κανονισμού SFDR, τη δυνατότητα επέκτασης των προϊόντων που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του SFDR, και βελτιώσεις ως προς τη διαφάνεια της πληροφορίας σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα σε επίπεδο προϊόντος.

Οι ESAs προτρέπουν, τέλος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτού προβεί σε ανάπτυξη πολιτικών να έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δοκιμές σε καταναλωτές, από τις οποίες να προκύπτει ισχυρή τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα μεταβολής του υφιστάμενου πλαισίου. Αυτό θα επιτρέψει την επίτευξη περισσότερο επιτυχημένων ρυθμιστικών αποτελεσμάτων.

Σύνοψη των συστάσεων των ΕSAs προς την Επιτροπή, με κυριότερες τις εξής:

α. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής συστήματος ταξινόμησης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, το οποίο θα βασίζεται σε θεσμοθετημένες κατηγορίες προϊόντων ή και σε δείκτες βιωσιμότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν τους καταναλωτές στην περιήγησή τους σε ευρεία επιλογή βιώσιμων προϊόντων.

β. Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι απλές, με σαφή αντικειμενικά κριτήρια ή κατώτατα όρια, ώστε να προσδιορίζεται σε ποια κατηγορία εμπίπτει το προϊόν.

γ. Ένας δείκτης βιωσιμότητας θα μπορούσε να αναφέρεται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην κοινωνική βιωσιμότητα ή και στα δύο, εξηγώντας στους επενδυτές τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του προϊόντος σε μορφή, για παράδειγμα, κλίμακας.

δ. Οι επιλογές για την κατηγοριοποίηση προϊόντων ή και των δεικτών βιωσιμότητας θα πρέπει να ελέγχονται προηγουμένως σε καταναλωτές μέσω κατάλληλων δοκιμών. Με τη χρήση κατηγοριών δεν θα χρειάζονται τόσο λεπτομερείς και εκτενείς γνωστοποιήσεις.

ε. Η Επιτροπή θα μπορούσε να επανεξετάσει τη συνύπαρξη των δύο παράλληλων εννοιών της «βιώσιμης επένδυσης», δηλαδή αφενός αυτής που ορίζεται ήδη στον Κανονισμό SFDR και αφετέρου αυτής που απορρέει στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης μιας επένδυσης με τον Κανονισμό Taxonomy. Η Ταξινομία της ΕΕ αποτελεί ένα επιστημονικό σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μετράται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ το πλαίσιο του SFDR βασίζεται περισσότερο σε αρχές, λιγότερο δεσμευτικές και τυπικές σε σχέση με τον Κανονισμό Taxonomy της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της Ταξινομίας και να την επεκτείνει στην κοινωνική βιωσιμότητα.

στ. Οι ESAs συνιστούν στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των επενδυτών και επιπλέον λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη των διαφορετικών καναλιών διανομής, μέσω των οποίων διανέμονται τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

ζ. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει προσεκτικά, εάν θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού SFDR, προκειμένου να διασφαλίσει εναρμονισμένες γνωστοποιήσεις τόσο για τα προϊόντα που επί του παρόντος εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του SFDR όσο και για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να εισαχθούν εκ των υστέρων στις απαιτήσεις του SFDR.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας