EIOPA: Πώς θα μετριάσει ο ασφαλιστικός κλάδος τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

2662

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τις άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19, καθώς η εξάπλωσή του συνεχίζει να προκαλεί διαταραχές στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

«Είναι ολοένα και πιο σαφές ότι η πανδημία έχει σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», τονίζει σε δήλωσή της η Αρχή, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι «οι ασφαλιστές είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν σταδιακά δύσκολες συνθήκες στο άμεσο μέλλον, τόσο όσον αφορά στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά, όσο και στην υποστήριξη των λειτουργιών τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πελατών».

Στη δήλωση που εξέδωσε η EIOPA αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

Επιχειρησιακή συνέχεια

1. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες στους πελάτες τους. Υπό αυτή την έννοια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της λειτουργίας τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρησιακή λειτουργία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές (NSAs) θα πρέπει να είναι ευέλικτες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης για τα τέλη του 2019. Η EIOPA θα συντονίσει τις ιδιαιτερότητες της προσέγγισης.

3. Επιπλέον, βραχυπρόθεσμα, η EIOPA θα περιορίσει τα αιτήματά της για πληροφορίες και τις διαβουλεύσεις προς την ασφαλιστική βιομηχανία στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίμηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά.

4. Η EIOPA επεκτείνει την προθεσμία της Ολιστικής Αξιολόγησης Αντικτύπου για την επανεξέταση του Solvency ΙΙ το 2020, κατά δύο μήνες, έως την 1η Ιουνίου 2020. Στις επόμενες ημέρες, η EIOPA θα κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αναβολή πρόσθετων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και πληροφόρησης.

Φερεγγυότητα και κεφαλαιακή θέση

5. Στο πλαίσιο του Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σε συνεχή βάση για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων (SCR). Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με βάση τον κίνδυνο επιτρέπουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να απορροφήσουν σημαντικές ζημίες και να διαβεβαιώσουν τους αντισυμβαλλόμενους και τους δικαιούχους ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους.

6. Επιπλέον, το Solvency II περιλαμβάνει μια κλίμακα εποπτικής παρέμβασης μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) και των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (MCR), που είναι το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας κάτω από το οποίο δεν θα πρέπει να μειωθούν τα κεφάλαια μιας εταιρείας. Αυτό επιτρέπει ευελιξία σε περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την παράταση της περιόδου ανάκαμψης των επηρεαζόμενων ασφαλιστικών, για παράδειγμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 138 της οδηγίας Solvency II.

7. Oι πρόσφατες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων έχουν δείξει ότι ο κλάδος είναι καλά κεφαλαιοποιημένος και μπορεί να αντέξει σοβαρές αλλά εύλογες διαταραχές στο σύστημα.

8. Το Solvency ΙΙ περιλαμβάνει επίσης εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον ασφαλιστικό κλάδο. Η EIOPA και οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τα εν λόγω εργαλεία, εάν και όταν είναι αναγκαίο, με συντονισμένο τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ασφαλισμένοι παραμένουν προστατευμένοι και διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

9. Παρόλα αυτά, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λάβουν μέτρα για να διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους θέση, που θα εξασφαλίζει την προστασία των ασφαλισμένων, ακολουθώντας συνετές πολιτικές ως προς τα μερίσματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής μεταβλητών αμοιβών και αποδοχών.

10. Αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες και αρμοδιότητές της και με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών και του ESRB, η EIOPA θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα λάβει ή θα προτείνει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της μεταβλητότητας της αγοράς στη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας και να διασφαλίσει την προστασία των ασφαλισμένων.

Διαβάστε επίσης:

Παράταση εξόφλησης ασφαλίστρων: θα δώσει πράσινο φως η ΤτΕ;

Προηγούμενο άρθροΗ Generali κέρδισε το στοίχημα παροχής άριστων υπηρεσιών υπό κάθε συνθήκη
Επόμενο άρθροΕΕΑΕ: Παρέχουμε εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες μας στους ασφαλισμένους μας