Διεθνή

EIOPA: Πιλοτικός πίνακας ελέγχου για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας από φυσικές καταστροφές

Στις 4 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου πιλοτικού πίνακα ελέγχου, που θα απεικονίζει το κενό ασφάλισης για φυσικές καταστροφές.

Ο στόχος είναι να αποτυπωθούν οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν το κενό ασφάλισης σε ό,τι σχετίζεται με το κλίμα, προκειμένου να εντοπιστούν τα μέτρα που θα βοηθήσουν στη μείωση των απωλειών της κοινωνίας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Στο παρελθόν, μόνο το 35% των συνολικών απωλειών που προκλήθηκαν, σε ολόκληρη την Ευρώπη, από ακραίες καιρικές συνθήκες και συμβάντα που σχετίζονται με το κλίμα ήταν ασφαλισμένα. Οι απώλειες σε ακίνητα και επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε απάντηση στον αυξανόμενο κίνδυνο που σχετίζεται με το κλίμα, το κόστος της ασφάλισης θα αυξηθεί επίσης. Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλίσεις που είτε δεν θα είναι διαθέσιμες είτε δεν θα είναι οικονομικά προσιτές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με συνέπεια περαιτέρω διεύρυνση του ασφαλιστικού κενού.

Ο πιλοτικός πίνακας ελέγχου συγκεντρώνει δεδομένα για οικονομικές και ασφαλισμένες απώλειες, για τον βαθμό ευπάθειας και έκθεσης καθώς και για το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι των φυσικών καταστροφών. Ταυτόχρονα, ο πιλοτικός πίνακας ελέγχου θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το κενό προστασίας, θα προωθήσει την επιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση του κενού προστασίας και στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των περιοχών που κινδυνεύουν περισσότερο, των παραγόντων κινδύνου όσον αφορά το κενό προστασίας, και θα επιτρέψουν να καθοριστούν ενεργά μέτρα πρόληψης.

Η EIOPA καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στον πιλοτικό πίνακα ελέγχου, έως τις 31 Μαρτίου 2021, συμμετέχοντας στην σχετική έρευνα. Ερωτήσεις σχετικά με τον πίνακα ελέγχου μπορούν επίσης να σταλούν στη διεύθυνση: [email protected].

Η αειφόρος ατζέντα της EIOPA

Ο πιλοτικός πίνακας ελέγχου αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος αειφορίας της EIOPA για την ενσωμάτωση της εκτίμησης κινδύνων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Η EIOPA έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς και επαγγελματικούς συνταξιοδοτικούς τομείς κατά τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα και την υιοθέτηση της «Πράσινης Συμφωνίας» που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο της EIOPA για τη βιώσιμη χρηματοδότηση βασίζεται σε τρεις στόχους:

  • οι ασφαλιστές πρέπει να διαχειρίζονται και να μετριάζουν τους κινδύνους ESG,
  • οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιοδοτικών συστημάτων για βιώσιμες επενδύσεις και
  • ασφαλιστές και συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να υιοθετήσουν μια βιώσιμη προσέγγιση στις επενδύσεις τους βάσει αρχών διαχείρισης.

Αυτό αντικατοπτρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή. Ένα βασικό στοιχείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για τη διοχέτευση χρηματοδότησης σε οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπουν και συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και στόχους που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων και, συνεπώς, η δημόσια αποκάλυψη σχετικών μετρήσεων από φορείς αναφοράς, καθώς και η περαιτέρω διαφάνεια ως προς τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Γι’ αυτό και η EIOPA, στις 16 Δεκεμβρίου 2020, διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαβούλευσής της σχετικά με την ανάλυση σεναρίων στην ORSA, τις δραστηριότητες γνωστοποίησης και μη-χρηματοοικονομικών αναφορών, τις επιπτώσεις στο underwriting, το κενό προστασίας για φυσικές καταστροφές και την ανάλυση ευαισθησίας για τον κίνδυνο μετάβασης.

Έγγραφο συζήτησης για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στη standard formula του Solvency II

Στο ίδιο πρόγραμμα αειφορίας εντάσσεται και το έγγραφο συζήτησης που δημοσίευσε η EIOPA, στις 2 Δεκεμβρίου, σχετικά με μια μεθοδολογία για την πιθανή συμπερίληψη της κλιματικής αλλαγής στη standard formula του Solvency II κατά τον υπολογισμό του κινδύνου ανάληψης φυσικών καταστροφών.

Αυτό το έγγραφο συζήτησης αποτελεί συνέχεια της γνώμης της EIOPA για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του Solvency II, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί εάν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του Solvency II, βάσει του υποσυστήματος κινδύνου από φυσικές καταστροφές.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι βελτιωμένες κλιματολογικές προβλέψεις παρέχουν στοιχεία ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως τα κύματα θερμότητας, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ξηρασίες, οι υψηλές ταχύτητες ανέμου και οι καταιγίδες θα αυξηθούν σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική ανθεκτικότητα των (αντ)ασφαλιστών που καλύπτουν φυσικές καταστροφές, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για τον κίνδυνο αναδοχής φυσικών καταστροφών πρέπει να παραμείνουν κατάλληλες και υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με αυτό, η EIOPA προτείνει διαφορετικά μεθοδολογικά βήματα και αλλαγές στη διαδικασία για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στον υπολογισμό του κινδύνου φυσικής καταστροφής και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχόλια έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Η EIOPA θα εξετάσει τα σχόλια που έλαβε και αναμένει να δημοσιεύσει την τελική έκθεση το καλοκαίρι του 2021, μαζί με μια δήλωση ανατροφοδότησης σχετικά με τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών στη διαβούλευση.

Διαβάστε επίσης: H GFIA εξετάζει τον ρόλο των ασφαλιστών ως βιώσιμων επενδυτών

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας