Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιυνίου 2022, 16.00-19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αντιμετωπίζει ολιστικά το πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Ζωής, τις Ασφαλίσεις Υγείας, τις Ασφαλίσεις Ευθύνης, καθώς και τις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και Περιουσίας.

Στο πλαίσιό του αναπτύσσονται διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα: 

1.  Η Έννοια της Ασφάλισης και Οργάνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς 

 • Ο θεσμός της Ασφάλισης και Ασφαλιστικές Έννοιες
 • Βασικές διακρίσεις Ασφαλίσεων
 • Ασφαλιστικοί Φορείς και Κρατική Εποπτεία
 • Οι 3 πυλώνες της Οδηγίας Solvency II
 • Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά με στατιστικά στοιχεία

2.  Ασφαλιστική Σύμβαση 

 • Έννοια και περιεχόμενο Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Συμβαλλόμενα Μέρη
 • Ο Λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της ασφάλισης
 • Αίτηση ασφάλισης, δικαίωμα εναντίωσης και προβλέψεις άσκησής του
 • Διάρκεια και τύποι Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Ασφαλιστικό συμφέρον και διακρίσεις του
 • Γενικοί και ειδικοί όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Ασφαλιστικά βάρη των συμβαλλομένων μερών και επιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικών βαρών
 • Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης

3.  Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι 

 • Έννοια του κινδύνου
 • Διακρίσεις κινδύνων και ασφαλίσιμοι κίνδυνοι
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου
 • Αποφυγή, Πρόληψη και Κράτηση του κινδύνου
 • Μεταβίβαση κινδύνων, Συνασφάλιση και Αντασφάλιση 
 • Ανάληψη Κινδύνου, Ασφαλιστική Τεχνική και Αρχές Underwriting                                                                    
 • Επέλευση ζημιογόνου γεγονότος και Διαδικασία Αποζημίωσης

4.  Βασικές αρχές της Ασφάλισης Ζημιών

 • Ασφαλιστική αξία, Ασφαλιστικό ποσό
 • Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση, Συνασφάλιση
 • Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο
 • Απαλλαγές και τύποι απαλλαγών
 • Η έννοια της Αποζημιωτικής αρχής

5. Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης

   Ασφαλίσεις Ζημιών

 •  Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
 •  Αστική ευθύνη
 •  Χερσαία οχήματα
 •  Πιστώσεις και Εγγυήσεις
 •  Νομική προστασία
 •  Κλάδος Βοηθείας

    Ασφαλίσεις Προσώπων

 • Κλάδος Ζωής
  (Βασικά Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής)
 • Ασφαλίσεις επιβίωσης
 • Προσαρτήματα, συμπληρωματικές καλύψεις
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις

6.   Αντασφάλιση (έννοια και σκοπός)

Η προσέγγιση των προαναφερόμενων θεμάτων εμπλουτίζεται με παραδείγματα και case studies, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να αποκτήσει «ζωντανή» αίσθηση των τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας, επιπλέον της θεωρητικής προσέγγισής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο συνολικό φάσμα εφαρμογών της Ασφάλισης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β. Νέα και ανερχόμενα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική ασφαλιστική τεχνογνωσία και κατάλληλες βάσεις ασφαλιστικής τεχνικής, προς όφελος της σταδιοδρομίας τους στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά και της συνεισφοράς τους στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας τους.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, νέους και εμπειρότερους, που επιθυμούν να αποκτήσουν συστηματική ασφαλιστική τεχνογνωσία και να διευρύνουν τις διαθέσιμες βάσεις ασφαλιστικής τεχνικής, προς τον σκοπό περαιτέρω ενίσχυσης των προοπτικών εξέλιξής τους και ανάπτυξης των εργασιών τους.

δ. Στελέχη Τραπεζών που ασχολούνται με ασφαλιστικά προϊόντα και θέματα Bancassurance.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων επί του συνόλου των τομέων ενδιαφέροντος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας, Ευθύνης, Αυτοκινήτου και Περιουσίας.
 • Η διαμόρφωση ισχυρών βάσεων ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και τεχνικής.
 • Η εισαγωγή του εκπαιδευτικού κοινού σε ειδικά θέματα ασφάλισης, όπως, επί παραδείγματι, θεσμικά και νομικά θέματα ασφάλισης, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, ασφαλιστική τεχνική και αντασφαλίσεις.
 • Η επαρκής κατάρτιση κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο του εκπαιδευτικού κοινού επί του συνόλου των ασφαλιστικών θεμάτων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε με πληρότητα να μπορεί να αναλάβει υψηλότερα εργασιακά καθήκοντα, αυξημένων απαιτήσεων, γνώσεων και εμπειριών.

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Εμπειρότατο Στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας, με σπουδές Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μ.B.A. του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. Η κα Τσικογιαννοπούλου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Κολλεγίου I.C.B.S. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και είναι τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επί θεσμικών θεμάτων και ενοτήτων ασφαλιστικής τεχνικής, κλαδικών ασφαλίσεων, επικοινωνίας και πωλήσεων του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος. 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας