Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 29 Μαρτίου, έως και την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, 16:00 – 19:20

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insurance, ενώ έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εγχώριας και διεθνούς, καθώς και περιεκτική, συστηματική, εξειδικευμένη και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό, επί του συνόλου των πεδίων ασφάλισής τους. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ της ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων των κατάλληλων, προς αυτή την κατεύθυνση, ασφαλιστικών προϊόντων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Επενδύσεις και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Τάσεις και Προοπτικές

• Η παγκόσμια εικόνα: τάσεις και προοπτικές
• Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα: μεγέθη, η διαχρονική εξέλιξη, οι εθνικοί στόχοι
• Η ελληνική εμπειρία από την ασφάλιση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: παράγοντες κινδύνου, δομή καλύψεων και συμβολαίων, η εμπειρία ζημιών, προοπτικές

β. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασφάλισή τους

• Το νομικό περίγραμμα και η νέα νομοθεσία
• Απορρέουσες υποχρεώσεις
• Ασφαλιστικές δυνατότητες προκύπτουσες από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις του

γ. Τεχνική ανάλυση συνιστωσών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Τεχνική ανάλυση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
• Τεχνική ανάλυση Αιολικών Πάρκων
• Τεχνική ανάλυση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου
• Τεχνική ανάλυση Γεωθερμικών Μονάδων
• Τεχνική ανάλυση Υδροηλεκτρικών Σταθμών

δ. Ασφαλιστική Τεχνική και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Ασφάλισης

• Ορισμός και περιγραφή ασφαλιστικών κινδύνων
• Αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων
• Καλυπτόμενοι και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι, εξαιρέσεις
• Δομή και ανάλυση όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων
• Ζημίες και αποζημιωτική πολιτική
• Τυπικά και μη τυπικά πρωτόκολλα ασφαλιστικών διαδικασιών

ε. Τεχνική Αντασφάλισης Κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Τρόποι και τύποι Αντασφάλισης κινδύνων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
• Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
• Τιμολόγηση Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
• Risk Management

στ. Ειδικά θέματα Τεχνικής Ανάλυσης και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Πιθανότερες αιτίες ζημιών
• Σπουδαία παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους
• Υπολογισμός απώλειας κερδών
• Στοιχεία ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
• Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού

ζ. Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Επισκόπηση βασικών πρωτοκόλλων διαδικασιών
• Κριτήρια εκτίμησης και επιλογής κινδύνων

η. Επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών

• Νομικά επιχειρήματα
• Κίνητρα αγοράς και οφέλη εκ της ασφάλισης

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, κυρίως των Κλάδων Πυρός και Αστικής Ευθύνης, και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

γ. Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης, αξιολόγησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers).

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.

ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, εποπτεύουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και κατασκευαστές και τεχνικούς συντήρησής τους, που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τις εν λόγω Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έναντι κινδύνων.

η. Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης, με άξονα τις Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

θ. Νομικούς Συμβούλους, Risk Managers, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ι. Όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σχετικών ασφαλιστικών και επιχειρησιακών δράσεων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη αποτελούν υψηλού ενδιαφέροντος «κέντρο» ασφαλιστικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής: • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμπεριλαμβανομένου, εντός αυτού, του σύγχρονου και εξαιρετικά απαιτητικού θεσμικού πλαισίου, ευρωπαϊκού και ελληνικού. • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα και εξαιρετικά ανερχόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα, στο σύνολό τους. • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική αξιολόγησης του κινδύνου και την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής. • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατ’ αντιστοιχία της σημαντικότητάς τους στην αγορά ενέργειας και στην οικονομία της Χώρας μας. • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού. • Να διευκολύνει την εμβάθυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού στις τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς η εξοικείωση του με αυτές μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επαύξηση των εργασιών ασφάλισής τους.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Civil-Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor RICS, με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις Α.Π.Ε., ελληνικές και διεθνείς. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ υπήρξε Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

O κ. Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και Ειδικός Πραγματογνώμων, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων. Η αρθρογραφία του κου Πανούση φιλοξενείται τακτικά σε έγκριτες ιστοσελίδες και επιστημονικά περιοδικά περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Ο κος Πανούσης είναι Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών σε υψηλής εξειδίκευσης θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

O κ. Πέτρος Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Αντασφαλίσεων της Εταιρείας CARPENTER TURNER, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Μαζαράκης διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη διεθνή εμπειρία επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ειδικών Κινδύνων, καθώς και διεθνείς εργασιακές παραστάσεις, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. Διετέλεσε Μέλος των Επιτροπών Περιουσίας και Μηχανικών και Τεχνικών Κινδύνων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι Ασφαλίσεις και Αντασφαλίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνιστούν κεντρικό ενδιαφέρον των εργασιακών καθηκόντων του, διαχρονικά.

O κ. Δημοσθένης Μπάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, Engineering and Energy Lines, της Εταιρείας HOWDEN MATRIX. Ο κος Μπάκας διαθέτει πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία επί θεμάτων Μηχανικής και Ενέργειας, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών Στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και Underwriter της Ασφαλιστικής Εταιρείας GENERALI, επί των προαναφερομένων τομέων ενδιαφέροντος. Διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και μετεκπαίδευση στους τομείς Energy and Engineering Insurance, στο πλαίσιο του Αντασφαλιστικού Ομίλου SWISS Re.

O κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας