Σε €12,6 δισ. ανήλθαν οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών το 2016, έναντι 10,76 δισ. το 2015. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην οποία καταγράφονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 57 ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016, με καθεστώς εγκατάστασης. Οι 37 ήταν Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, οι 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και οι 17 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους, το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2016 τα €16,5 δισ., εκ των οποίων τα €12,6 δισ. (76,5%) αποτελούν τις επενδύσεις τους.

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο €1,2 δισ. και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν €3,2 δισ.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2016 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα €11,4 δισ. και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Ασφαλιστικές Προβλέψεις %
Ασφαλίσεις Ζωής 6.470.452.841 56,8%
Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 1.328.178.732 11,7%
Σύνολο ασφαλίσεων Ζωής 7.798.631.573 68,5%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών                 3.582.944.154 31,5%
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 11.381.575.727 100%