Νομοθεσία

Διευκρινίσεις σχετικά με την Οδική Βοήθεια Οχημάτων

Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση ορισμένων εκ των ρυθμίσεων του νέου νόμου για την Οδική Βοήθεια [άρθρο 216 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.1.2018)], παρέχει με εγκύκλιό του στις 19/6/2018, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Την εν λόγω εγκύκλιο κοινοποίησε στα μέλη της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών σημειώνοντας σχετικά με τις διευκρινίσεις που παρέχονται τα εξής:

  1. Καθιερώνεται η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας για διαρκή, 24ωρη ετοιμότητα και για ανταπόκριση στις κλήσεις με κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας ώρας από την κλήση. Ωστόσο, η «διαρκής ετοιμότητα» δεν σημαίνει απαραιτήτως φυσική παρουσία του συνόλου του τεχνικού προσωπικού στο σταθμό παραμονής επί 24 ώρες. Η επιχείρηση κατανέμει το προσωπικό και οργανώνει την εργασία, ώστε να εξασφαλίζει όλο το 24ωρο τη δυνατότητα άμεσης και ποιοτικής ανταπόκρισης σε περιστατικά. [άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. (α) και (β)]

2. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων. Για την καταγραφή των κλήσεων τηρούνται οι όροι της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. [άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. (γ)].

3. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, πλην των ασφαλιστικών, έχουν την υποχρέωση να συνάπτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης που να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας από τις ίδιες και τους συνεργάτες τους, εάν διαθέτουν.

Το Υπουργείο δεν παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης, για την οποία ωστόσο ο ίδιος ο νόμος [άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. (δ)] προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ορίζεται ίσο με το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986.

  1. Ως προς τα προσόντα των μηχανοτεχνιτών – ηλεκτροτεχνιτών οδηγών [άρθρο 2 παρ. 5] διευκρινίζεται ότι μηχανοτεχνίτες – ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί που έκαναν χρήση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 11 στοιχ. (γ) του ν.3651/2008, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, και εξακολουθούν να εργάζονται κατά τη δημοσίευση του ν.4512/2018, θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα προσόντα.

Σημειώνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 11 στοιχ. (γ) του ν.3651/2008 αναγνωριζόταν ως προϋπηρεσία η εργασία σε εταιρίες του κλάδου οδικής βοήθειας. Επομένως, με την ως άνω επισήμανση, το Υπουργείο αποσαφηνίζει ότι με το νέο ν. 4512/2018 δεν ανατρέπεται το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευσή του εργασιακό καθεστώς των ήδη εργαζομένων σε εταιρίες οδικής βοήθειας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγού μετά από προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε εταιρία οδικής βοήθειας και όχι σε συνεργείο αυτοκινήτων.

  1. Επιχείρηση οδικής βοήθειας, η οποία έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνον τους συνδρομητές της με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εφόσον η επιχείρηση αυτή αποκτήσει επιπλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει και ΦΔΧ (φορτηγά δημόσιας χρήσης) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα ΦΔΧ της. [άρθρο 2 παρ. 8]

6. Η διάκριση των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε αυτόνομες και μικτές καταργείται. Πλέον υφίσταται ένας ενιαίος τύπος επιχείρησης οδικής βοήθειας που ρυθμίζεται από το άρθρο 3 του νέου ν. 4512/2018.

Επιπλέον δεν υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε συγκεκριμένους νομούς ή με ίδια μέσα. Η κάθε επιχείρηση οδικής βοήθειας επιλέγει ελεύθερα τους νομούς δραστηριοποίησής της, καθώς και εάν θα παρέχει τις υπηρεσίες της με ίδια μέσα ή με συνεργάτες. [άρθρο 3 παρ. 1 και 2].

Αναφορικά με την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου ν. 4512/2018 των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην οδική βοήθεια, το Υπουργείο επισημαίνει ότι σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 216 του νόμου αυτού, η προθεσμία προσαρμογής είναι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι έως τις 17.7.2018.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, επειδή η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει ως δικαιολογητικό με την αναγγελία της τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας των συνεργατών της [άρθρο 3 παρ. 4 περ. (α) στοιχ. (ζζ)], η οποία εκδίδεται με την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της δικής τους αναγγελίας, η προθεσμία αναγγελίας στην περίπτωση επιχειρήσεων που διαθέτουν συνεργάτες είναι η 17.10.2018.

Τέλος για την απόδειξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας στις νέες διατάξεις, το Υπουργείο καλεί τις εποπτευόμενές του επιχειρήσεις να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας τους σχετική αναγγελία (προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά) και να λάβουν βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Εις ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και την πιστοποίηση της προσαρμογής τους στις νέες διατάξεις, αναμένεται να ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία (υποβολή σχετικής αναγγελίας στην ΤτΕ).

Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναμένεται να δοθούν από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας