Εταιρείες

Αffidea: Ο Όμιλος με τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Affidea έχουν διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στον χώρο τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Αffidea έχει τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

Η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται και βεβαιούται επίσημα μόνο με τη διαπίστευση. Αυτό προκύπτει μετά από την επιτυχή αξιολόγηση των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων του Ομίλου για την πιστή συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του ειδικού για τα Ιατρικά Εργαστήρια Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από τον Εθνικό Φορέα, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας της Αναλυτικής φάσης με τη χρήση διαλυμάτων ελέγχου (controls) σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης των παραμέτρων, όπως αυτά διατίθενται στο εμπόριο από τις παρασκευάστριες εταιρείες τους.

Με τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας ελέγχεται η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια όλων των αναλυτικών μεθόδων που πραγματοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται τα σφάλματα τη στιγμή που προκύπτουν, με συνέπεια τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σχεδιάζονται, τηρούνται και αξιολογούνται διαγράμματα ελέγχου Ποιότητας Levey-Jennings, εφαρμόζοντας τις μεθόδους των πολλαπλών κριτηρίων, ευρέως γνωστή ως μέθοδος Westgard.

Επιπρόσθετα, τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια της Affidea συμμετέχουν σε Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας (Proficiency Testing), γνωστά ως Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας. Τα σχήματα αυτά διοργανώνονται από την Εταιρεία BIORAD & την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Πρόκειται για Διαπιστευμένα Σχήματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO/IEC 17043:2010.

Βασική αρχή και δέσμευση των Εργαστηρίων της Affidea, όπως επισημαίνεται σχετικά, είναι να παρέχουν στους εξεταζόμενους και στους θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να ικανοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, για τις οποίες η Affidea έχει δεσμευτεί.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας