Υψηλά ποσοστά εξαγοράς συμβολαίων Ζωής στο 9μηνο

Σε €1.123.494.447 ανήλθε η συνολική παραγωγή Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής στο 9μηνο του 2016, που επιμερίζεται ως εξής: Ζωής: €542.449.866 (48,3%), Υγείας – Συμπληρωματικές: €393.671.363 (35,0%), Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις: €187.373.218 (16,7%).

Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν παραγωγή ύψους €363.153.356, το ίδιο διάστημα, που επιμερίζεται αντίστοιχα ως εξής: Δανειοληπτών: €87.347.547 (24,1%), Εργαζομένων: €136.226.052 (37,5%) και Συνταξιοδοτικά προγράμματα: €139.579.757 (38,4%).

Στα παραπάνω μεγέθη, που προκύπτουν από την έρευνα που εκπονεί η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας της Ε.Α.Ε.Ε., περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,88% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής.

 

Κατανομή παραγωγής

Στις ατομικές ασφαλίσεις, η κατανομή της παραγωγής έχει ως εξής:

  • Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας: 51,5%
  • Bancassurance: 36,0%
  • Λοιπά κανάλια: 12,5%

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η παραγωγή κατανέμεται ως ακολούθως:

  • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας: 13,8%
  • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας: 23,2%
  • Άμεσες Πωλήσεις (Corporate Sales, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι): 29,6%
  • Bancassurance: 26,0%
  • Λοιπά κανάλια: 7,4%

 

Αποζημιώσεις

Στις ατομικές ασφαλίσεις δόθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους €986.377.726. Πιο συγκεκριμένα, από το παραπάνω ποσό τα346.009.412 (35,1%) αφορούν Ασφαλίσεις Ζωής, τα €263.506.821 (26,7%) ασφαλίσεις Υγείας – Συμπληρωματικές, τα €373.586.232 (37,9%) Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και, τέλος, τα3.275.261 (0,3%) Συντάξεις.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό αποζημιώσεων ανήλθε σε €286.913.542, εκ των οποίων τα 59.749.079 (20,8%) αφορούσαν ασφαλίσεις Δανειοληπτών, τα €119.482.024 (41,7%) ασφαλίσεις Εργαζομένων, τα €91.862.198 (32,0%) Συνταξιοδοτικά προγράμματα και €15.820.241 (5,5%) Συντάξεις.

 

Οι λόγοι καταβολής αποζημίωσης

Ατομικές ασφαλίσεις

Στις αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων Ζωής, ποσοστό 45,3% καταβλήθηκαν λόγω επέλευσης

ασφ. κινδύνου, 39,6% λόγω εξαγοράς και 15,1% αφορούσαν πληρωμές λόγω λήξης συμβολαίων.

Στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (ατομικές ασφαλίσεις), ποσοστό 0,9% των αποζημιώσεων καταβλήθηκαν λόγω επέλευσης ασφ. κινδύνου, 74,5% λόγω εξαγοράς και24,6% ήταν πληρωμές λόγω λήξης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το σύνολο των αποζημιώσεων ατομικών ασφαλίσεων ζωής κατεβλήθη ως εξής: 28,3% λόγω επέλευσης ασφ. κινδύνου, 52,7% λόγω εξαγοράς και 18,7% λόγω λήξης.

 

Ομαδικές ασφαλίσεις

Στο σύνολο των αποζημιώσεων ασφαλίσεων Δανειοληπτών, ποσοστό 49,5% ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφ.κινδύνου, 21,3% ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και 29,1% ήταν πληρωμές λόγω λήξης.

Οι αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων εργαζομένων καταβλήθηκαν, στο σύνολό τους, λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.

Οι αποζημιώσεις ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων δόθηκαν σε ποσοστό 1,6% λόγω επέλευσης ασφ. κινδύνου, 22,6% λόγω εξαγοράς και 75,8% ήταν πληρωμές λόγω λήξης.

Συνολικά, στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ήταν: 52,5% λόγω επέλευσης ασφ. κινδύνου, 11,7% λόγω εξαγοράς και 30,3% λόγω λήξης.

ΕΑΕΕ: Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α΄ εννεαμήνου 2016

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας