Οικονομικά Μεγέθη

Υγιής δύναμη η Generali στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2017 η Generali Hellas Α.A.Ε κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της, που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Το 2017 η Generali Hellas ξεπέρασε όλους τους στόχους που είχε θέσει, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα σε πολύ υψηλά και εύλογα επίπεδα τους δείκτες φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 131,9% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 327,3%.

Η Generali Hellas χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και δεν έκανε χρήση ειδικών παραμέτρων και λοιπών ευεργετικών μεταβατικών διατάξεων, πλην της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment).

Η επίδραση της επιλογής αυτής ήταν ελάχιστη, καθώς χωρίς τη χρήση της ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 130,7% και, αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) παρέμεινε στο 327,3%.

Επίσης υψηλή είναι η ποιότητα των κεφαλαίων της Generali Hellas καθώς ταξινομούνται όλα στην ανώτερη ποιοτική κατηγορία, την «Κατηγορία 1 – Κατηγορία άνευ περιορισμών».

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η παραγωγική πορεία της εταιρείας το 2017. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα €200,2 εκατ., εκ των οποίων €85,9 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής και €114,3 εκατ. τις ασφαλίσεις ζημιών.

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων 8,9%, σε σύγκριση με το 2016, προήλθε κυρίως από τον κλάδο Ζωής η παραγωγή του οποίου αυξήθηκε κατά 20,6%, ενώ στην κλάδο Ζημιών η αύξηση ήταν της τάξης του 1,6% σε σχέση με το 2016.

Είναι αξιοσημείωτο πως για αρκετά συναπτά έτη η Εταιρεία καταφέρνει να ξεπερνά την αντίστοιχη απόδοση του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και να μεγαλώνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της το οποίο διαμορφώθηκε το 2017 σε 5,2%.

Αναλύοντας τη δομή του χαρτοφυλακίου, ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων κατέχει το 57% της παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή, ο κλάδος Ζωής και αυτή τη χρονιά, παρουσίασε σημαντική δυναμική ανάπτυξης, φτάνοντας στο 43%.

Σημαντική βελτίωση σε σχέση με την περσινή χρονιά σημείωσαν οι περισσότεροι δείκτες, αποδεικνύοντας την εξαιρετική επίδοση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στο ιδιαίτερα θετικό €6,2 εκατ., αυξημένα κατά 21,6% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11,4% φτάνοντας τα €71,2 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε €403 εκατ. αυξημένα κατά 12,0%. Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθαν σε €7,9 εκατ. έναντι €6,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, ο Καθαρός Συνολικός Δείκτης Ζημιών (Net Combined Ratio) παρέμεινε στο εξαιρετικό επίπεδο του 92,7% αυξημένος κατά 4,5 μονάδες. Ακόμη ο δείκτης της καθαρής αξίας της νέας παραγωγής (Net Business Value) έκλεισε εξαιρετικά στα €3,6 εκατ. αυξημένος κατά 28,5%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas κ. Πάνος Δημητρίου, σχολιάζοντας τους παραγωγικούς δείκτες της εταιρείας δήλωσε: «Η συνεχής προσήλωση στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, τα καινοτόμα προγράμματα, οι πρωτοποριακές τεχνολογικές εφαρμογές και η στενή συνεργασία με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποτελούν τη βάση της υγιούς ανάπτυξης της Generali η οποία αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι η σταθερή ανάπτυξη, τηρώντας τους δείκτες βιωσιμότητας σε υψηλά επίπεδα, ώστε να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά την πορεία μας στο μέλλον».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας