Εταιρείες

Αναγκαία μία Βιώσιμη Χρηματοοικονομική Στρατηγική μετά τον COVID-19

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 8 Απριλίου, έθεσε σε διαβούλευση, την Ανανεωμένη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Για τη διαβούλευση, η οποία ενδιαφέρει και την ασφαλιστική αγορά, ενημέρωσε η ΕΑΕΕ τα μέλη της, με εγκύκλιο που απέστειλε στις 13 Απριλίου.

Όπως επισημαίνεται, η διαβούλευση αυτή αποτελεί συνέχεια της Ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον στόχο η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050 και την πρόταση Κανονισμού για το Κλίμα με την οποία ουσιαστικά κατοχυρώνει την πολιτική της δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Ειδικά, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 καθίσταται αναγκαία η ενδυνάμωση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της κοινωνίας αλλά και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από παρόμοιες υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να συμβούν καθώς οι κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλιμακώνονται.

Το επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει στην κινητοποίηση τουλάχιστο 1 τρισ. ευρω τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται

στους ρυθμούς που απαιτούνται για την υποστήριξη των εταιρειών στην μετάβασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανανεωμένη βιώσιμη χρηματοοικονομική στρατηγικής της, η οποία βασίζεται στο Σχέδιο Δράσης του 2018 για τη Χρηματοδότηση της Αειφόρου Ανάπτυξης και χωρίζεται σε δύο τμήματα:

  • Τμήμα Ι (ερωτήσεις 1-5): απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα  μέρη συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών.
  • Τμήμα ΙΙ (ερωτήσεις 6-102): απευθύνεται στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές:
    • Ενίσχυση των θεμελίων της βιώσιμης επένδυσης, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές και εργαλεία ώστε οι εταιρείες να επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και όχι στην βραχυπρόθεσιμη όπως συμβαίνει μέχρι τώρα (π.χ διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση, λογιστικά πρότυπα, πολιτική αμοιβών, κ.ά).
    • Αύξηση των ευκαιριών για το θετικό αντίκτυπο της βιωσιμότητας στους πολίτες, στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εταιρίες με απώτερο στόχο την πράσινη χρηματοδότηση (π.χ. κινητοποίηση των ιδιωτών επενδυτών, βιώσιμα εργαλεία χρηματοδότησης για τις δημόσιες αρχές, κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις, κ.ά).
    • Η αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων που θα συμβάλουν στην πράσινη χρηματοδότηση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης αυτής γύρω στα τέλη του τρέχοντος έτους αναμένεται η υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας