Διεθνή

EIOPA: Έκθεση για το κόστος και τις παρελθούσες επιδόσεις των προϊόντων IBIPs και PPPs

H EΙΟPA δημοσίευσε νέα Έκθεση για το κόστος και τις παρελθούσες επιδόσεις (past performance) των επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων στην ασφάλιση- IBIPs και των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PPPs).

Η έκθεση εντοπίζει τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας της αγοράς στις αποδόσεις διαφορετικών τύπων προϊόντων και παρέχει ανάλυση των διαφόρων ειδών κόστους για το έτος 2018 καθώς και των παρελθουσών επιδόσεων για την περίοδο 2014-2018. Επίσης διαθέτει και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την έκθεση έτους 2019.

Οι κύριες διαπιστώσεις της έκθεσης

Οι κύριες διαπιστώσεις της έκθεσης για τα προϊόντα IBIPs, όπως τις συνοψίζει σε εγκύκλιο προς τα μέλη της η ΕΑΕΕ, στις 13 Απριλίου 2020, είναι οι ακόλουθες:

 • Η έκθεση βασίζεται στην ανάλυση των επιδόσεων 530 προϊόντων IBIPs τα οποία προσφέρουν πάνω από 120 ασφαλιστικές επιχειρήσεις φτάνοντας το 57% των τεχνικών αποθεμάτων του κλάδου ζωής και για πάνω από το 54% των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που αφορούν τα προϊόντα με συμμετοχή στα κέρδη, τα συνδεδεμένα με δείκτη προϊόντα καθώς και τα προϊόντα unit-linked.
 • Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα unit-linked προϊόντα μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά συγχρόνως θέτουν κινδύνους για τους καταναλωτές σε περιόδους χαμηλών αποδόσεων. Επίσης, διαπιστώνει σημαντικό εύρος στα αποτελέσματα μεταξύ των διαφορετικών ασφαλιστικών αγορών.
 • To 2018 oι επιδόσεις ήταν οι χαμηλότερες στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών, με αποτέλεσμα οι τάσεις τόσο στα προϊόντα IBIPs όσο και στα PPPs να κινούνται στα ίδια επίπεδα όπως θα δούμε και παρακάτω.

Συγκεκριμένα η EIOPA καταλήγει στα εξής:

 • Υψηλά αρνητικές μέσες καθαρές αποδόσεις παρατηρούνται τόσο στα unit-linked προϊόντα(-7%) όσο και στα υβριδικά ασφαλιστικά προγράμματα (-2%), δηλαδή προγράμματα με μίξη στοιχείων unit-linked και συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη.
 • Τα unit-linked προϊόντα έχουν «συμπεριφερθεί» χειρότερα από αυτά με συμμετοχή στα κέρδη.
 • Τα προϊόντα με συμμετοχή στα κέρδη είναι λιγότερα ακριβά από τα unit-linked προϊόντα παρότι το κενό σε επίπεδο κόστους μεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων φαίνεται να μειώνεται.
 • Κατηγορίες προγραμμάτων υψηλότερου κινδύνου τόσο για τα unit-linked όσο και για τα προϊόντα με συμμετοχή στα κέρδη, φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις καθαρές αποδόσεις. Για την περίοδο που εξετάζεται, 2014-2018, πάντως τα προϊόντα αυτά παρουσίασαν υψηλότερες καθαρές αποδόσεις συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων με υψηλότερα κόστη .
 • Τα τακτικά έξοδα (ongoing costs) που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος ενός συμβολαίου αποτελούν το σημαντικότερο συστατικό κόστους των εξεταζόμενων προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας πιο αναλυτικά το 80% του κόστους των unit-linked προϊόντων και το 70% του συνολικού κόστους των προϊόντων με συμμετοχή στα κέρδη.

Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται αναφορά στις κύριες διαπιστώσεις της έκθεσης για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα-PPPs, που είναι οι εξής:

 • To δεύτερο τμήμα της έκθεσης αναλύει τις επιδόσεις και αποδόσεις 110 προϊόντων PPPs τα οποία αντιστοιχούν σε 940.000 συμβόλαια και 48,2 δισ. ευρώ ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.
  Ως PPPs η ΕΙΟΡΑ ορίζει τα ατομικά προαιρετικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του τρίτου Πυλώνα, για τα οποία η εθνική νομοθεσία επιφυλάσσει ρητή αναγνώριση του συνταξιοδοτικού σκοπού τους. Οι δικαιούχοι τέτοιων προϊόντων επωφελούνται συνήθως ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων. Επίσης φέρουν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στην συνταξιοδοτική τους λειτουργία (π.χ. δυνατότητα λήψης σύνταξης αντί εφάπαξ, μακρόχρονη διακράτηση).
  Τα PPPs μπορούν να εκδοθούν είτε ως unit-linked (PPP-UL) είτε ως πρόγραμμα με συμμετοχή στα κέρδη (PPP-PP).
 • Η EIOPA τονίζει ότι παρά τη βελτιωμένη κάλυψη της συγκεκριμένης κατηγορίας προγραμμάτων, τα συμπεράσματα στα οποία μας οδηγεί το δεύτερο αυτό τμήμα της έκθεσης πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών.
 • Τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις PPPs-UL έχουν χαμηλότερες καθαρές αποδόσεις και υψηλότερα κόστη στις κατηγορίες υψηλότερου κινδύνου, ενώ τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με συμμετοχή στα κέρδη PPP-PP έχουν υψηλότερες αποδόσεις και κόστη στις πιο επικίνδυνες κατηγορίες.
 • Τα PPP-UL κατά μέσο όρο προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις (-0,7%) σε σχέση με τα PPP- PP κατά την περίοδο 2014-2018.
 • Το 2018, σε επίπεδο μείωσης της απόδοσης σε σχέση με τις συνιστώμενες περίοδους διακράτησης (RIY at RHP terms), τα κόστη για τα PPP- PP ήταν χαμηλότερα (1,8%) από τα κόστη για τα PPP- UL (2%).
 • Tα τακτικά έξοδα αποτελούν και για τα PPPs τη σημαντικότερη κατηγορία κόστους τόσο για τα PPP-UL όσο και για τα PPP-PP.

H ΕΙΟPA σκέφτεται να διευρύνει τη μεθοδολογία της περιοδικής αυτής έκθεσης και να συμπεριλάβει και άλλα προϊόντα υπό εξέταση, όπως είναι οι επαγγελματικές συντάξεις.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας