Εταιρείες

Το 100% των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης εγγίζει η Allianz

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1η Αυγούστου, όπως προβλεπόταν, η προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ΠΔΠ) της Allianz για τις υπόλοιπες μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης και πλέον ο γερμανικός όμιλος εγγίζει το 100% της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Στο πλαίσιο της γνωστοποίησης συναλλαγών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Πίστη εξέδιδε συνεχείς ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν ως απόρροια της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Allianz S.E., η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και έληξε τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ανακοίνωση 15:38 02 Αυγ 2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALLIANZ SE» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 7,80 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Νωρίτερα το πρωί της 2ας Αυγούστου 2022 ανακοινώθηκε ότι η Allianz απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 10.342 κοινές ονομαστικές μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και την 29η Ιουλίου 2022, η Allianz κατείχε πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 88,60% της Ευρωπαϊκής Πίστης. Στην ανακοίνωση σημειωνόταν ότι «στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας».

Το πρωί της 1ης Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωνε ότι την 29η Ιουλίου 2022, η Allianz μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών απέκτησε 5.851 κοινές ονομαστικές μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και την 28η Ιουλίου 2022, η Allianz κατείχε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 88,56% της Ευρωπαϊκής Πίστης).

Η μεταβίβαση των μετοχών της EBRD

Σε ανακοίνωσή της το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ενημέρωνε, ότι «η Εταιρεία European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), πούλησε 4.125.552 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, άμεσης ιδιοκτησίας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της εταιρείας European Bank for Reconstruction and Development επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε από 15,545% σε 0,000%».

Συναλλαγές υπόχρεων προσώπων, απόρροια της Δ.Π. της Allianz

Με νεότερη ανακοίνωση το απόγευμα της 1ης Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ενημέρωνε για τις κατωτέρω συναλλαγές υπόχρεων προσώπων, απόρροια της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Allianz S.E.:

Ο κύριος Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 3.204.364 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Χρήστος Γεωργακόπουλος δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Η κυρία Αντωνία Γεωργακοπούλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 1.882.344 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η κυρία Αντωνία Γεωργακοπούλου δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Η κυρία Ελένη Γεωργακοπούλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022  σε πώληση 1.149.832 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η κυρία Ελένη Γεωργακοπούλου δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Η κυρία Χρυσάνθη Γεωργακοπούλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Χρήστο Γεωργακόπουλο, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022  σε πώληση 939.718 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η κυρία Χρυσάνθη Γεωργακοπούλου δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Νίκος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 453.350 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Νίκος Χαλκιόπουλος δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Στέφανος Βερζοβίτης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 131.636 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Στέφανος Βερζοβίτης δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Η κυρία Αγγέλα Ευθύμογλου, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κύριο Στέφανο Βερζοβίτη, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 132.000 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η κυρία Αγγέλα Ευθύμογλου δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 σε πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Γεώργιος Διαμαντόπουλος δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Χαράλαμπος Βαξεβάνης, Διευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρίας, προέβη την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 σε πώληση 2.982 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Χαράλαμπος Βαξεβάνης δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο κύριος Μηνάς Τζωρτζάκης, πρόσωπο συνδεδεμένο κατά την έννοια του Νόμου 3340/2005 με την υπεύθυνη αναλογίστρια της Εταιρίας, κυρία Αντωνία Μονογυιού, προέβη την Δευτέρα 1 Αυγούστου σε πώληση 5.000 Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, έναντι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση ο κύριος Μηνάς Τζωρτζάκης δεν κατέχει πλέον μετοχές της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκή Πίστη: Τι προβλέπει η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Allianz SE;

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημόσια πρόταση από την Allianz για το σύνολο των μετοχών της

Η Allianz απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η ανακοίνωση της Allianz για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης

Εγκρίθηκε από την ΤτΕ η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz SE

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz SE


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας