Διεθνή

Τι προτείνει η Insurance Europe για τις ιδιωτικές επενδύσεις;

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πτυχές της προστασίας των ιδιωτών επενδυτών. Αυτή η πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων θα τροφοδοτήσει τις συμβουλές που θα παράσχει η ESMA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Retail Investment Strategy – RIS).

Αν και η ασφάλιση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος προστασίας των επενδυτών της Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, είναι σημαντικό για τον κλάδο να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη RIS, ώστε να διασφαλίσει ότι έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ιδιώτες επενδυτές.

Τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλειες (IBIPs) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% της τρέχουσας αγοράς των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs) (η οποία αντιπροσώπευε περίπου πέντε τρισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση το 2019). Επομένως, σύμφωνα με την Insurance Europe, είναι ζωτικής σημασίας το μελλοντικό πλαίσιο να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των IBIPs και να επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, η RIS θα πρέπει να εξετάσει πώς να εξηγήσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών προϊόντων, αντί να προσπαθεί να υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση για όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του PRIIPs (KID) θα πρέπει να εμφανίζει ευδιάκριτα την ύπαρξη ή την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, εγγυήσεων ή άλλων μηχανισμών προστασίας του κεφαλαίου και να παρέχει επαρκή χώρο για να εξηγηθούν τα οφέλη που προσφέρουν τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι ψηφιακά φιλικό για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να είναι ψηφιακοί από προεπιλογή, με τις πληροφορίες να παρέχονται έντυπα όταν ζητηθεί από τον καταναλωτή. Είναι, επίσης, σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, όπως οι BigTech, υπόκεινται στο ίδιο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να διατηρηθεί ένα σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, η Insurance Europe τονίζει ότι χρειάζεται να αναληφθούν δράσεις για την αύξηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορούν οι πολίτες να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Εδώ η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο: για παράδειγμα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής εκπαίδευσης.

Τέλος, οποιαδήποτε αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά. Οι εκτενείς τεχνικές δοκιμές και οι δοκιμές στους καταναλωτές και το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ουσιαστικής σημασίας. Για να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές, είναι επίσης σημαντικό να δοθεί επαρκής χρόνος για την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας διάταξης.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας