Διεθνή

Αναθεώρηση PRIIPs: Απλά και κατανοητά KID ζητά η Insurance Europe

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισμού PRIIP, η Insurance Europe ζητά, μεταξύ άλλων, το KID να αναφέρει σαφώς την ύπαρξη ή την έλλειψη ασφαλιστικών καλύψεων, εγγυήσεων ή άλλων μηχανισμών προστασίας κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Insurance Europe, μετά από πρόσκληση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για παροχή συμβουλών σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κανονισμού για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP), έκανε τις ακόλουθες προτάσεις:

Το KID των PRIIPs θα πρέπει να απεικονίζει ξεκάθαρα την ύπαρξη ή την έλλειψη ασφαλιστικών καλύψεων, εγγυήσεων ή άλλων μηχανισμών προστασίας του κεφαλαίου και να παρέχει επαρκή χώρο για να εξηγηθούν τα οφέλη που προσφέρουν τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Ορισμένα προϊόντα ασφάλισης θανάτου και ετήσιας προσόδου —που συμπεριλαμβάνονται λανθασμένα στον ορισμό του Επιπέδου 1— πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των PRIIP και να διατηρηθούν οι τρέχουσες εξαιρέσεις για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ουσιαστικών γνωστοποιήσεων στους καταναλωτές.

Ο αριθμός των διαγραμμάτων στο KID των PRIIPs θα πρέπει να μειωθεί. Για παράδειγμα, το KID περιλαμβάνει έναν αριθμό διαγραμμάτων σχετικά με το κόστος, τις χρεώσεις και τις ενδιάμεσες χρονικές περιόδους που δεν είναι κατάλληλα για μακροπρόθεσμα προϊόντα.

Η απαίτηση παροχής του KID σε εντύπη μορφή από προεπιλογή είναι ξεπερασμένη. Τα προσυμβατικά έγγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από προεπιλογή και σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks).

• Ένας σημαντικός αριθμός PRIIPs που πωλούνται από ασφαλιστές είναι προϊόντα πολλαπλών επιλογών (multi-option products – MOP), τα οποία παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές. Η τρέχουσα προσέγγιση για τα MOP παρέχει στους δημιουργούς των προϊόντων την απαραίτητη ευελιξία και αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Η σαφήνεια όσον αφορά τις σταθερές πληροφορίες είναι σημαντική, αλλά χρήσιμη είναι και η διατήρηση κάποιου βαθμού ευελιξίας στη διατύπωση.

Επιπλέον, η Insurance Europe τονίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του πλαισίου PRIIPs δεν πρέπει να γίνει βιαστικά. Οι εκτενείς τεχνικές δοκιμές και οι δοκιμές στους καταναλωτές σε όλες τις χώρες καθώς και ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολύ βασικά. Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας, είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί επαρκής χρόνος για την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας διάταξης.

Ως γενική παρατήρηση, η Insurance Europe επισημαίνει ότι η προθεσμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή τεχνικών συμβουλών από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι πολύ σύντομη και δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς. Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα για την ανταπόκριση στην έκκληση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για αποδεικτικά στοιχεία (οκτώ εβδομάδες αντί του πλήρους χρόνου των 12 εβδομάδων που συνήθως διατίθεται για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη) περιορίζει την ικανότητα των ερωτηθέντων να διερευνήσουν σε βάθος τα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας