Μελέτες

Τι δείχνουν οι αριθμοδείκτες για τις ασφαλιστικές το 2015

H EAEE δημοσίευσε, για μία ακόμη χρονιά, τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, η οποία ενσωματώνοντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, παρακολουθεί την οικονομική πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών χρησιμοποιώντας τους κυριότερους, θεωρητικά θεμελιωμένους, αριθμοδείκτες.

Πηγή των στοιχείων της έρευνας είναι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

 Οι αριθμοδείκτες υπολογίστηκαν για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και για τις ομάδες αυτών με βάση τη δραστηριότητα (Ζημιών, Ζωής, Μικτές), αλλά και με βάση τη μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός).

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά θεωρητικό θεματικό πεδίο που εξετάστηκε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα τους απεικονίζονται οι αντίστοιχες τιμές από την πλέον πρόσφατη μέχρι και την οικονομική χρήση του 2012.

Ολόκληρη η μελέτη εδώ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας