περιοδικό Συνήγορος

Η αξίωση του ασφαλισμένου μετά την επέλευση της ασφαλιστικής υποκατάστασης

Η αξίωση του ασφαλισμένου μετά την επέλευση της ασφαλιστικής υποκατάστασης

Όπως και σε προηγούμενες αναφορές έχει επισημανθεί, στην περίπτωση ασφάλισης προσώπων κατά ατυχημάτων χωρεί αυτοδίκαιη υποκατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία κατέβαλε την αποζημίωση, στα δικαιώματα του ασφαλισμένου κατά του υπαίτιου της ζημίας τρίτου προσώπου.
Ερμηνεία της Σύμβασης Κάλυψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Ερμηνεία της Σύμβασης Κάλυψης Επαγγελματικών Κινδύνων

Ο «ημιαναγκαστικός» χαρακτήρας του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν. 2496/1997), στο πνεύμα της προστασίας του ασθενέστερου μέρους στις συμβάσεις ασφάλισης, δεν επιτρέπει απαλλαγές από την ευθύνη του ασφαλιστή, οι οποίες δεν προβλέπονται ρητά από τον ίδιο τον νόμο, ακόμη και αν οι απαλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική σύμβαση. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη στοχεύει, ως γνωστόν, στην προστασία του ελάχιστα, έως και καθόλου εξειδικευμένου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποδέκτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ομαδική Ασφάλιση Δανειοληπτών για τον Κίνδυνο Θανάτου

Ομαδική Ασφάλιση Δανειοληπτών για τον Κίνδυνο Θανάτου

Στην ασφάλιση δανειοληπτών ενδιαφέρον εμφανίζει συχνά η περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη, ασφαλισμένου από την Τράπεζα σε ομαδικό ασφαλιστήριό της για θάνατο του δανειολήπτη από ατύχημα ή και ασθένεια, ειδικά όταν για το δάνειο υφίσταται εγγυητής.
Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Από την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος στον ασφαλισμένο, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος, χωρεί υποκατάσταση του ασφαλιστή στα δικαιώματα του ασφαλισμένου κατά του τρίτου, που είναι υπόχρεος προς αποζημίωση. Η υποκατάσταση αυτή χωρεί ανεξαρτήτως του αν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, η οποία να επιδικάζει την αποζημίωση, ή αυτή καταβλήθηκε κατόπιν συμβιβασμού.
Ο ειδικός ρόλος του Ασφαλιστή

Ο ειδικός ρόλος του Ασφαλιστή

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος και η Εκπροσώπηση της Ασφαλιστικής Επιχείρησης   Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής (e-mail: [email protected])Σε συνεργασία με το πειοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ Eίναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος αποτέλεσε και κατά το παρελθόν και συνεχίζει και αποτελεί,…

Ειδικά ζητήματα στις συμβάσεις με τους Lloyd’s

Ειδικά ζητήματα στις συμβάσεις με τους Lloyd’s

Στις ασφαλίσεις συχνά γίνεται αναφορά στα ειδικά ζητήματα τα οποία αναφύονται σε σχέση με τις συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται με τα οργανωμένα συνδικάτα των ασφαλιστών που είναι μέλη της Ένωσης του Λλόυδς του Λονδίνου. Τα ειδικά χαρακτηριστικά, λόγω κύρια της…

Η τύχη των συμβάσεων σε καθεστώς εκκαθάρισης

Η τύχη των συμβάσεων σε καθεστώς εκκαθάρισης

Η τύχη των συμβάσεων (εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου) μετά τη θέση ασφαλιστικής επιχείρησης σε καθεστώς εκκαθάρισης Του Θεόδωρου Κουτσούμπα, Δικηγόρου – Διδάκτορα Νομικής (e-mail: [email protected]) Σε συνεργασία με το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ Πρακτικό και νομικό ενδιαφέρον εμφανίζει, αναμφίβολα, στον χώρο της αγοράς…

Ασφαλιστικός Πράκτορας αντιπρόσωπος Ασφαλιστικής Εταιρείας

Ασφαλιστικός Πράκτορας αντιπρόσωπος Ασφαλιστικής Εταιρείας

Ο Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής, εξηγεί πότε ο Ασφαλιστικός Πράκτορας θεωρείται αντιπρόσωπος Ασφαλιστικής Επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται Έχει συχνά αναλυθεί η ειδική σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του ασφαλιστικού πράκτορα (φυσικού ή νομικού προσώπου) και της ασφαλιστικής…

Αντιπροσώπευση ασφαλιστικών με έδρα εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Αντιπροσώπευση ασφαλιστικών με έδρα εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Στα πλαίσια της διασυνοριακής απελευθέρωσης των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες εντάσσονται και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η ασφάλιση προσφέρεται κατά βάσιν από εταιρείες με έδρα εντός Ελλάδος (ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά και εταιρείες με έδρα εντός της ΕΕ ή εντός ΕΟΧ,…

Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή και του Πράκτορα...

Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή και του Πράκτορα…

κατά το στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης Ασφάλισης   Η απαραίτητη, σε προσυμβατικό στάδιο, ουσιαστική γνώση για τη διαμόρφωση της πεποίθησης στον υποψήφιο λήπτη της ασφάλισης περί των χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας για την κάλυψη των…

Ασφάλιση Ασθενειών: Το κύρος του περιορισμού της έκτασης της κάλυψης

Ασφάλιση Ασθενειών: Το κύρος του περιορισμού της έκτασης της κάλυψης

Χρήσιμη στην ασφάλιση ασθενειών είναι η διάκριση μεταξύ των εννοιών, αφενός, της άρνησης από τον ασφαλιστή της κάλυψης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ασθένειας η οποία αποδεικνύεται ότι προϋπήρχε της σύναψης της σύμβασης και, αφετέρου, αυτής της ειδικής πρόβλεψης…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας