Άρθρα

Swiss Re: Η ασφαλιστική ανθεκτικότητα ανακάμπτει

Η ασφαλιστική ανθεκτικότητα ανακτά έδαφος, αλλά το κενό προστασίας υπάρχει κίνδυνος να επιδεινωθεί από τον πληθωρισμό και την οικονομική επιβράδυνση, σύμφωνα με το Sigma της Swiss Re, που κυκλοφόρησε υπό τον τίτλο «Resilience Index 2022: risks to resilience on the rise again after a year of respite».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο παγκόσμιος σύνθετος δείκτης SRI Insurance Resilience Index αυξήθηκε ελαφρώς, στο 54,3%, το 2021. Για το 2022, η Swiss Re προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία, λόγω της ισχυρής αύξησης των ασφαλίστρων, η οποία τροφοδοτείται από τις “σφικτές” αγορές εργασίας και την υψηλότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά κινδύνους που έχουν να κάνουν με τη ζωή και την υγεία. Ωστόσο, οι αναλυτές της Swiss Re αναμένουν ότι η μείωση των κρατικών παροχών αλλά και της αξίας των επενδύσεων θα επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλιστική ανθεκτικότητα συνολικά.

Το παγκόσμιο κενό ασφαλιστικής προστασίας για κινδύνους υγείας, θανάτου/επιβίωσης και φυσικών καταστροφών αυξήθηκε κατά 3% σε ονομαστικούς όρους το 2021, σε $1,42 τρισ. Το κενό προστασίας στην υγεία, ειδικότερα, μειώθηκε κατά 4,3%, σε $737 δισ. παγκοσμίως. Αντίθετα, το κενό προστασίας για κινδύνους θανάτου/επιβίωσης και φυσικών καταστροφών διευρύνθηκε.

Βελτίωση της παγκόσμιας ασφαλιστικής ανθεκτικότητας το 2021, αλλά πιέσεις για το 2022/23

Η ασφαλιστική ανθεκτικότητα παγκοσμίως ανέκτησε κάποιο έδαφος το 2021, καθώς ο κλάδος ασφάλισης υγείας επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των εισοδημάτων των νοικοκυριών και την υψηλότερη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. Ο SRI Global Composite Insurance Resilience Index (I-RI), ο οποίος συγκεντρώνει τους τρεις επιμέρους δείκτες ανθεκτικότητας, βελτιώθηκε οριακά σε 54,3% το 2021, από 54,2% το 2020. Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερος από ό,τι ήταν πριν από το σοκ που προκάλεσαν ο COVID-19 και η Μεγάλη Οικονομική Κρίση (GFC). Για το 2022, οι ειδικοί της Swiss Re προβλέπουν να συσσωρεύονται κίνδυνοι, που θα θέσουν την παγκόσμια ασφαλιστική ανθεκτικότητα υπό αυξανόμενη πίεση. Ενώ η ζήτηση ασφαλιστικής προστασίας εξακολουθεί να έχει ισχυρή ανάπτυξη, αναμένουν ότι οι μειωμένες κρατικές παροχές και η μείωση της αξίας των επενδύσεων θα επηρεάσουν αρνητικά την ανθεκτικότητα των ασφαλίσεων.

Η ανθεκτικότητα των ασφαλίσεων θανάτου/επιβίωσης αναμένεται να αντιμετωπίσει πιέσεις, καθώς τα εισοδήματα των νοικοκυριών μειώνονται και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης υστερούν σε σχέση με την αύξηση που παρατηρείται στις ανάγκες για προστασία. Παράλληλα, η Swiss Re διαπιστώνει ότι η ανθεκτικότητα των ασφαλίσεων υγείας αποδυναμώνεται, καθώς οι κυβερνήσεις αποσύρουν τη στήριξη των δημόσιων συστημάτων υγείας για την πανδημία και οι ασθενείς πρέπει, επιτέλους, να προγραμματίσουν τις ιατρικές θεραπείες που έχουν αναβάλει. Ωστόσο, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ως προς τους κινδύνους θα συνεχίσει τη θετική της πορεία μακροπρόθεσμα. Η Swiss Re προβλέπει αυξημένο κίνδυνο ύφεσης τους επόμενους 12-18 μήνες, ενώ το 2023 είναι πιθανό να υπάρξει μείωση της απασχόλησης και της ασφαλιστικής ζήτησης.

Το παγκόσμιο κενό προστασίας συνολικά για κινδύνους υγείας, θανάτου/επιβίωσης και φυσικών καταστροφών αυξήθηκε οριακά σε $1,42 τρισ. το 2021, παρά την αύξηση του συνολικού δείκτη ανθεκτικότητας. Η μείωση του κενού προστασίας στην υγεία δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τη συνολική επιδείνωση, κατά $74 δισ., που παρατηρήθηκε στις ασφαλίσεις θανάτου/επιβίωσης και την κάλυψη φυσικών καταστροφών το 2021.

Στις αναδυόμενες αγορές αντιστοιχεί το 59% του συνολικού παγκόσμιου κενού: οι αναδυόμενες αγορές των περιοχών ΕΜΕΑ, Ασίας – Ειρηνικού (ΑΡΑC) και της Λατινικής Αμερικής έχουν συνολικό κενό $831 δισ. H Swiss Re αναμένει ότι το συνολικό παγκόσμιο κενό προστασίας θα διευρυνθεί το 2022 και το 2023, λόγω των μακροοικονομικών και κλιματικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού φέτος.

Ο υψηλός πληθωρισμός επιδεινώνει το κενό προστασίας, ειδικά στην Ευρώπη
Ο υψηλός πληθωρισμός τείνει να επηρεάζει αρνητικά την αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης και ιδίως της ασφάλισης θανάτου/επιβίωσης, που οι παροχές καθορίζονται κατά την έναρξη του συμβολαίου. Η άνοδος των τιμών μειώνει, επίσης, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνει το οικονομικό τους άγχος, γεγονός που εμποδίζει τις οικογένειες να αγοράσουν περισσότερη ασφάλιση ή να αξιοποιήσουν άλλα εργαλεία, για να μειώσουν το κενό προστασίας.
Οι ειδικοί της Swiss Re έκαναν μία προσομοίωση, προκειμένου να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στο κενό ασφαλιστικής προστασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πρόσφατος υψηλός πληθωρισμός επιδεινώνει σημαντικά τις ευπάθειες των νοικοκυριών, όταν άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί.
Για να το ποσοτικοποιήσουν αυτό, πρώτον, υπολόγισαν το ύψος των κενών προστασίας του 2021 με τον μέσο πληθωρισμό της περιόδου 2018-2020 (ως υποκατάστατο των προσδοκιών των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό). δεύτερον, χρησιμοποίησαν το προβλεπόμενο ποσοστό πληθωρισμού για το 2022, για να προσομοιώσουν τον αντίκτυπό του στα κενά προστασίας ανά περιοχή για το 2021. και τρίτον, υπολόγισαν τη διαφορά μεταξύ των δύο προσομοιωμένων αριθμών και εκτίμησαν τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών πριν και μετά τον πληθωρισμό.
Τα αποτελέσματα της Swiss Re δείχνουν ότι η αύξηση του πληθωρισμού θα είχε ανοδική επίπτωση $55 δισ. ή 3,8% στο κενό προστασίας του 2021. Εξαιρώντας την Κίνα, λόγω της ελάχιστης πληθωριστικής της πίεσης, το παγκόσμιο κενό ασφαλιστικής προστασίας για το 2021 θα μπορούσε να είναι κατά 5,1% υψηλότερο. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος στις περιοχές που υποφέρουν από υψηλό πληθωρισμό, όπως οι αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης (πρόβλεψη για τον CPI το 2022: 13,3%, έναντι 3,8% το 2018- 2020) αλλά και οι αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης (πρόβλεψη για τον CPI το 2022: 6,9%, έναντι 1,1%). Σε αυτές τις περιοχές το κενό προστασίας θα ήταν μεγαλύτερο κατά 8,9% και 5,7%, αντίστοιχα. Για τις αγορές στις οποίες ο δείκτης ανθεκτικότητας του πληθωρισμού ήταν σταθερός, όπως οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας εκτός Κίνας (πρόβλεψη CPI για το 2022: 5,0%, έναντι 3,5% το 2018-2020) και η Κίνα (2,3%, έναντι 2,5%), η Swiss Re παρατήρησε πολύ μικρότερες επιπτώσεις στα κενά προστασίας (+1,5% και -0,21%, αντίστοιχα).

Ανθεκτικότητα στην υγεία: η ασφάλιση είναι το κλειδί για την ενίσχυση της προστασίας

Ο δείκτης ανθεκτικότητας του κλάδου υγείας βελτιώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 92,5% το 2021, δηλαδή κοντά στο 93% του 2010. Το παγκόσμιο κενό προστασίας στην υγεία μειώθηκε κατά 4,3%, σε $737 δισ. Η έντονη ανάπτυξη της ασφάλισης υγείας, η αύξηση των κυβερνητικών προσπαθειών για την κάλυψη των δαπανών υγείας που σχετίζονται με πανδημίες και o περιορισμός των μη επειγουσών ιατρικών θεραπειών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των out-of-pocket δαπανών για την υγεία το 2021. Η βελτίωση ήταν παγκόσμια, αλλά πιο έντονη στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, τη Λατινική Αμερική και τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης.

Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσώπευαν το ~60% του παγκόσμιου κενού προστασίας στην υγεία το 2021, και μόνο οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας-Ειρηνικού αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% του συνόλου. Οι οικονομίες με χαμηλότερες βαθμολογίες ανθεκτικότητας στην υγεία ή λιγότερο ισχυρές υποδομές υγείας και υψηλά επίπεδα out-of-pocket δαπανών είναι πιο ευάλωτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η COVID-19.

Για το 2022, η Swiss Re αναμένει υποχώρηση της ανθεκτικότητας των ασφαλίσεων υγείας, λόγω της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης για υγειονομική περίθαλψη, καθώς οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δέχονται πιέσεις, αλλά και της αύξησης των θεραπειών που είχαν αναβληθεί ως μη επείγουσες. Ο υψηλότερος πληθωρισμός και το ασθενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον δημιουργούν, το 2022, περαιτέρω καθοδικούς κινδύνους, που θα επηρεάσουν την ανθεκτικότητα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ειδικοί της Swiss Re αναμένουν ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών θα είναι ασθενέστερη και χαμηλότερη η προστασία των νοικοκυριών μέσω ενός ασφαλιστηρίου υγείας, ιδίως όταν η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί εργασιακή παροχή. Ωστόσο, η πανδημία συνέτεινε στη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των κινδύνων και στη ζήτηση για ασφάλιση υγείας. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Swiss Re, η παραγωγή ασφαλίσεων υγείας στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε περισσότερο από 9% σε πραγματικούς όρους, τόσο το 2020 όσο και το 2021. Αυτό προβλέπεται να αντισταθμίσει μέρος της αναμενόμενης υποχώρησης της ανθεκτικότητας της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομικά προσιτή ασφάλιση υγείας έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της προστασίας, στη μείωση των οικονομικών κινδύνων και στη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας στην υγεία, τονίζει η Swiss Re.

Ανθεκτικότητα στις ασφαλίσεις θανάτου/επιβίωσης: Αδύναμη, παρά την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων

Η ανθεκτικότητα των ασφαλίσεων θανάτου/επιβίωσης παγκοσμίως συνέχισε να μειώνεται το 2021. Το παγκόσμιο κενό προστασίας του συγκεκριμένου κλάδου διευρύνθηκε κατά σχεδόν 10%, σε $433 δισ. παγκοσμίως το 2021, με αιχμή του δόρατος τις αναδυόμενες περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Αυτό μεταφράζεται σε έναν παγκόσμιο δείκτη ανθεκτικότητας (SRI Mortality Resilience Index) της τάξης του 45,7%, πράγμα που σημαίνει ότι τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών (αναπλήρωση μισθού και χρέη) των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας σε περίπτωση πρόωρου θανάτου αυτού που τη συντηρεί, υπολείπονται κατά 54%. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν ασφάλιση ζωής, παροχές κοινωνικής ασφάλισης στα εξαρτώμενα μέλη, αποταμιεύσεις του νοικοκυριού και άλλα.

Swiss Re: Η ασφαλιστική ανθεκτικότητα ανακάμπτει

Στην αναδυόμενη Ασία και ειδικότερα στην Κίνα, το κενό προστασίας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20% σε $79,5 δισ., καθώς οι ανάγκες για προστασία μεγεθύνθηκαν, ενώ τα ασφαλισμένα ποσά των ασφαλίσεων ζωής παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα και το χρέος των νοικοκυριών διογκώθηκε. Στη Βόρεια Αμερική, η ασφάλιση ζωής και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι επέβαλαν οι ανάγκες προστασίας.

H Swiss Re αναμένει περαιτέρω υποχώρηση της ανθεκτικότητας των ασφαλίσεων θανάτου/επιβίωσης, με αύξηση του κενού προστασίας, το 2022. Οι ασφαλίσεις ζωής συνεχίζουν να έχουν ισχυρή ανάπτυξη, υποστηριζόμενες από την αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα κινδύνου μετά την πανδημία, αλλά οι άλλες συνιστώσες της διαθέσιμης προστασίας αποδυναμώνονται. Η εμπειρία του COVID-19 ενίσχυσε τη σημασία της ασφάλισης θανάτου/επιβίωσης για πολλά νοικοκυριά και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ευελιξία να προσαρμόζουν τις παροχές τους στο περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού. Οι έρευνες της Swiss Re δείχνουν ότι η πανδημία ώθησε τους καταναλωτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς νέων ή πρόσθετων ασφαλίσεων ζωής, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 62% του παγκόσμιου κενού προστασίας στις ασφαλίσεις ζωής. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός και οι ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές επηρεάζουν αρνητικά τα εισοδήματα και τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Με τα δημόσια οικονομικά να είναι πιεσμένα σε πολλές οικονομίες, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης στα εξαρτώμενα μέλη θα υστερούν πιθανώς σε σχέση με τις ανάγκες προστασίας.

Ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές: μόνο το 25% των κινδύνων καλύπτεται ασφαλιστικά

Η μεγαλύτερη συχνότητα πλημμυρών στις αναπτυγμένες χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ και της Βόρειας Αμερικής –οι κίνδυνοι πλημμύρας είναι συνήθως λιγότερο ασφαλισμένοι– συνέβαλε στο να είναι ασθενέστερη η ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές το 2021. Ο σχετικός παγκόσμιος δείκτης ανθεκτικότητας (SRI Natural Catastrophe Resilience Index) παρέμεινε χαμηλός, σε περίπου 25% το 2021 (με βάση τη μοντελοποιημένη έκθεση στους βασικούς κινδύνους: καταιγίδες, σεισμούς και πλημμύρες). Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη αντικατοπτρίζει τον όγκο των ετήσιων μοντελοποιημένων αναμενόμενων ζημιών από κινδύνους, όπως ο άνεμος, η πλημμύρα και ο σεισμός, που καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι το 2021 μόνο το 25% περίπου της παγκόσμιας οικονομικής έκθεσης σε φυσικές καταστροφές ήταν ασφαλισμένο-προστατευμένο ή, αλλιώς, το 75% των παγκόσμιων κινδύνων παρέμενε χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Το παγκόσμιο κενό προστασίας από φυσικές καταστροφές ανήλθε σε πάνω από $250 δισ. το 2021. Η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, κυρίως επειδή η ασφαλιστική διείσδυση στις αναδυόμενες οικονομίες που είχαν υψηλή ανάπτυξη παρέμεινε χαμηλή, παράλληλα με τα υψηλότερα ποσοστά ανάληψης κινδύνων που παρατηρούνται στις προηγμένες αγορές, οι οποίες είχαν αργή ανάπτυξη.

Ανά χώρα, οι πληθυσμοί της Δανίας, της Γαλλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περισσότερο προστατευμένοι από κινδύνους φυσικών καταστροφών το 2021. Ανά περιοχή, η ανθεκτικότητα είναι υψηλότερη στις προηγμένες χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική, γεγονός που αντανακλά την ύπαρξη ισχυρών ιδιωτικών ασφαλιστικών αλλά και εθνικών τομέων προστασίας από καταστροφές, οι οποίοι βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες κατοικιών να διαχειριστούν τις οικονομικές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, και στις δύο περιοχές, ο δείκτης ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από ό,τι το 2020, κυρίως λόγω της υψηλότερης συχνότητας πλημμυρών, τόσο ως ανεξάρτητων γεγονότων, όσο και σε συνδυασμό με τροπικούς κυκλώνες, σε σχέση με άλλα επικίνδυνα γεγονότα. Ο κίνδυνος της πλημμύρας είναι συνήθως λιγότερο ασφαλισμένος, οπότε δημιουργεί μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα.

Η Λατινική Αμερική έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία, με 6,1%, που σημαίνει ότι περίπου το 94% των πιθανών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην περιοχή είναι ανασφάλιστο. Ο δείκτης ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές των αναδυόμενων χωρών Ασίας-Ειρηνικού συνεχίζει να βελτιώνεται, με επικεφαλής την Κίνα. Η Swiss Re διαπιστώνει ότι τόσο η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία από φυσικές καταστροφές όσο και οι κοινές προσπάθειες ασφαλιστών και κυβερνήσεων σε όλες τις επαρχίες της Κίνας έχουν θετικό αντίκτυπο.

Η αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στις αναπτυγμένες αγορές δημιουργεί μεγαλύτερα κενά προστασίας
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πανδημία COVID-19 έχουν προκαλέσει οικονομικές αναταράξεις, που αναμένεται ότι θα αυξήσουν την ανισότητα παγκοσμίως. Η φετινή έρευνα Sigma της Swiss Re για την εισοδηματική ανισότητα μοντελοποίησε τον αντίκτυπο της αυξανόμενης ανισότητας στα κενά ασφαλιστικής προστασίας στις προηγμένες οικονομίες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κενό προστασίας από φυσικές καταστροφές για το 2019 ήταν περίπου 2,5% μεγαλύτερο, λόγω της αύξησης της ανισότητας, από ό,τι θα ήταν αν η ανισότητα είχε παραμείνει στα επίπεδα του 1990. Τόσο ο ασφαλιστικός κλάδος όσο και ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, μεταξύ άλλων και συνεργαζόμενοι, προκειμένου να μεταφέρουν τον κίνδυνο μακριά από τα άτομα.
Οι μηχανισμοί μεταφοράς κινδύνων του δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την κρατική βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα ως ασφαλιστή έσχατης ανάγκης. Οι ιδιωτικοί πάροχοι ασφάλισης μπορούν να συνεργαστούν με τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη μεταφορά κινδύνων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και, με ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία στα προϊόντα και τη διανομή, για να επεκτείνουν την απήχηση και τις καλύψεις της ασφαλιστικής προστασίας. Όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, η οποία έχει καταστεί βασική πρόκληση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τα προγράμματα γεωργικών ασφαλίσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο.

Διαβάστε επίσης: H ασφάλιση μειώνει την εισοδηματική ανισότητα

Swiss Re: Πώς ο στασιμοπληθωρισμός επηρεάζει τους ασφαλιστές;

Ο πληθωρισμός αυξάνει το κόστος των αποζημιώσεων για τους Ασφαλιστές P&C


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας