Μελέτες

Στατιστική Επετηρίδα 2016: Σχεδόν αμετάβλητοι οι δείκτες ζημιών αυτοκινήτων

Tη στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτων, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2016 και σε νέα μορφή, εξέδωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ουσιαστικές προσθήκες στη φετινή Στατιστική Επετηρίδα είναι η πρόσθεση του γεωγραφικού προσδιορισμού των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση τη διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και η βελτιωμένη παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων. Όπως επισημαίνουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων και η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κ.κ. Δ. Ζορμπάς και Α. Αντωνάκη, «κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ, ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές».

Στην Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2016.

Ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων συμμετέχει κατά 49,9% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 25,4% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2016) και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2016 ήταν €986 εκατ., μειωμένη κατά 8,7% σε σχέση με το 2015. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή €2,0 δισ., αυξημένη κατά 2,7% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων του έτους 2016, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Οικονομικό έτος 2016 2015
Συχνότητα ζημιών 9,56% 9,56%
Συχνότητα ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 6,66% 6,50%
Μέσο κόστος ζημιών (€) 1.400 1.420
Μέσο κόστος ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων (€) 1.695 1.771
Δείκτης ζημιών (Loss ratio) 43,0% 41,0%
Δείκτης ζημιών Α.Ε.Οχ. 43,1% 43,6%
Δείκτης ζημιών Α.Ε.Οχ. (έτος ατυχήματος)

συμπεριλαμβανομένων αναλογιστικών / στατιστικών αποθεμάτων

66,1%

 

62,4%

 

Η δομή της Στατιστικής Επετηρίδας 2016 περιέχει τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 2016 (με παράλληλη αναφορά στα δύο προηγούμενα έτη), οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 2016 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος.

Η παρούσα επετηρίδα περιέχει αθροιστικά δεδομένα από 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 91%, οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων κατά την διάρκεια του 2016, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο παράρτημα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας