Μελέτες

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Α’ τριμήνου 2018

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με τα Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων[1], η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 16.953 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018, έναντι 16.894 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αυξημένες καταθέσεις, μειωμένοι χρεωστικοί τίτλοι και αμοιβαία, σταθερές οι μετοχές

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.238 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 83 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,3% το α’ τρίμηνο του 2018, έναντι 6,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε οριακά σε 10.142 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018 έναντι 10.145 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 59,8%, έναντι 60,1% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός τη μείωση των τιμών των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τις καθαρές πωλήσεις τίτλων εξωτερικού που αντισταθμίστηκαν όμως από καθαρές αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.790 εκατ. ευρώ έναντι 2.851 εκατ. ευρώ  το  προηγούμενο  τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,5% έναντι 16,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται αφενός στη μείωση των τιμών τους και αφετέρου στις καθαρές πωλήσεις μεριδίων εξωτερικού (37 εκατ. ευρώ).

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του προηγουμένου τριμήνου και διαμορφώθηκε στα 522 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές/αντασφαλιζόμενους ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ έναντι 408 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα δάνεια μειώθηκαν κατά 5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 42 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.078 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 39 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.906 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 138 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.354 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τεχνικών προβλέψεων ζωής εκτός συντάξεων. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 68,4% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2017

Δ’ τρίμηνο

2018

Α’ τρίμηνο

Καταθέσεις 1.161 1.238
          Εσωτερικό 804 798
          Εξωτερικό 357 440
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.145 10.142
          Εσωτερικό 3.855 3.974
          Εξωτερικό 6.290 6.168
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.851 2.790
          Εσωτερικό                                           900 903
          Εξωτερικό 1.951 1.887
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 521 522
          Εσωτερικό 406 405
          Εξωτερικό 115 116
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 631 617
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 3 6
Δάνεια 138 133
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 408 427
Λοιπά στοιχεία 1.036 1.078
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 16.894 16.953
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.945 2.906
Ασφαλιστικές προβλέψεις 12.216 12.354
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 9.126 9.251
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 805 805
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.090 3.103
Δάνεια 91 92
Λοιπά στοιχεία 1.640 1.600

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[2] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2017

Δ’ τρίμηνο

2018

Α’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 209 69
          Εσωτερικό -14 189
          Εξωτερικό 223 -119
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 56 -24
          Εσωτερικό 35 13
          Εξωτερικό 21 -37
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 5 4
          Εσωτερικό 6 1
          Εξωτερικό -1 3

 

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Α' τριμήνου 2018

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Α' τριμήνου 2018

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία β’ τριμήνου 2018 θα δημοσιευτεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας