Οικονομικά Μεγέθη

Στα €1,2 δισ. τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Τalanx το 2022

Ρεκόρ ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων για τον Όμιλο Talanx το 2022, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 17,4% και ανήλθαν στα €53,4 δισ., ή κατά 13,2% μετά τις σχετικές συναλλαγματικές προσαρμογές. Οι αποζημιώσεις για τις μεγάλες ζημιές ανήλθαν συνολικά στα €2,18 δισ., κυρίως εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και των αποθεμάτων που δεσμεύτηκαν για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παρά τις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,9% στα €1.172 εκατ. Στο 12,9% (από 9,6%) η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον στόχο του 8,4%. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου, πρότειναν σημαντική αύξηση του μερίσματος κατά 0,40 σεντς στη Γενική Συνέλευση, ήτοι δηλαδή στα 2,00 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2023 αναμένονται στο €1,4 δισ.1

Στα €1,2 δισ. τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Τalanx το 2022

«Σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναπτύξαμε τις δραστηριότητες μας με κερδοφορία και αυξήσαμε ακόμη περισσότερο τα πολύ ισχυρά κέρδη μας, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά μας. Τα καθαρά έσοδα τόσο στον κλάδο πρωτασφάλισης όσο και στις αντασφαλιστικές μας δραστηριότητες βελτιώθηκαν, κυρίως λόγω των διεθνών μας δραστηριοτήτων. Τα ασφάλιστρα από τις εργασίες εκτός Γερμανίας, αντιπροσωπεύουν πλέον το 83% του συνόλου των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, αυξημένα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η στρατηγική μας, η οποία βασίζεται στα αποκεντρωμένα παραρτήματα και την κουλτούρα εμπιστοσύνης, καθώς και η εκτεταμένη διαφοροποίησή μας σε πολλές χώρες, κλάδους και κινδύνους, αποδίδει σωστά αποτελέσματα για άλλη μια φορά. Αυτό αποδεικνύεται εξίσου και από το γεγονός ότι ξεπεράσαμε όλους τους φιλόδοξους οικονομικούς μας στόχους έως το 2022. Κατά συνέπεια, είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές μας παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς και επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε τους απαιτητικούς μας στόχους έως το 2025 με μεγάλη σιγουριά». δήλωσε ο κ. Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Talanx AG.

Οι δραστηριότητες του κλάδου πρωτασφάλισης του Ομίλου Talanx (που περιλαμβάνουν τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, τον Τομέα Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας (Retail Germany), και τον Τομέα Ατομικών Ασφαλίσεων Παγκοσμίως (Retail International) συνέβαλαν σημαντικά σε αυτήν την ισχυρή επιχειρηματική απόδοση, ανεβάζοντας το μερίδιο του κλάδου στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στα €541 εκατ. (από 493). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) για ολόκληρο τον Όμιλο ήταν 98,9% (από 97,7%) για το οικονομικό έτος 2022. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στα αποθεματικά που δεσμεύθηκαν για την Ουκρανία και στις υψηλές ζημίες που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές. Ο προϋπολογισμός μεγάλων ζημιών για το οικονομικό έτος 2022 ήταν €1,8 δισ., αρκετά χαμηλότερος από τα πραγματικά έξοδα για μεγάλες ζημιές, τα οποία ανήλθαν τελικά στα €2,2 δισ. Ο Όμιλος Talanx έχει δεσμεύσει συνολικά αποθεματικό ύψους 367 εκατομμυρίων ευρώ για πιθανές αξιώσεις πελατών που προκύπτουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι συνολικά μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές κυμάνθηκαν στα €1,5 δισ. το οικονομικό έτος 2022, οι μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στην ιστορία του ταχέως αναπτυσσόμενου Ομίλου, ενώ €386 εκατ. εξ’ αυτών αφορούσαν ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα «Ian».

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα €3,7 δισ. (από 4,7), κυρίως λόγω των χαμηλότερων καθαρών κερδών από πωλήσεις. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 37,4%, στα €3,4 δισ. (από 2,5), ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,9% στα €1.172 εκατ. (από 1.011).

Τέταρτο τρίμηνο: σαφής αύξηση στα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου Talanx αυξήθηκαν κατά 13,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το τέταρτο τρίμηνο, και ανήλθαν στα €11,8 δισ. (από 10,4%). Το τεχνικό αποτέλεσμα παρουσίασε αύξηση ύψους 70,0% στα –€177 εκατ. (από –590), ενώ τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις κυμάνθηκαν στα €1.102 εκατ. (από 1.241). Η ξαφνική αύξηση των λειτουργικών κερδών στα €1.406 εκατ. (από 615), οφείλεται κυρίως στα μέτρα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στον κλάδο Αντασφαλίσεων, τα οποία εφαρμόστηκαν κυρίως το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 34,4% στα €387 εκατ. (από 288).

Αλλαγή στρατηγικής για την περίοδο έως το 2025, από τα τέλη του 2022

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το στρατηγικό πλάνο του για την περίοδο έως το 2022. Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν το 2018 επιτεύχθηκαν παρά τα ισχυρά εμπόδια: Για παράδειγμα, η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 2019–2022 ήταν 9,6%, πολύ πάνω από τον ελάχιστο στόχο των 800 μονάδων βάσης πάνω από τα επιτόκια άνευ κινδύνου. Ομοίως, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του EPS (κέρδους ανά μετοχή) του Ομίλου, ύψους 13,6%, υπερέβη τον ελάχιστο στόχο του 5%. Το ίδιο ισχύει και για το μέσο όρο των πληρωμών, ο οποίος στο 45,2% πέτυχε τον στόχο του 35–45%. Ο Όμιλος έχει πλέον θέσει νέους, φιλόδοξους στόχους έως το 2025: Προβλέπεται αύξηση 25% στα καθαρά έσοδα σε σύγκριση με το 2022, απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε όλο τον Όμιλο άνω του 10% και αύξηση μερίσματος στα 2,50 ευρώ έως το 2025.

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων

H μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για τον μικτό λειτουργικό δείκτη κοντεύει ήδη να επιτευχθεί

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αύξησε τα κέρδη του από ασφάλιστρα κατά 17,9% το οικονομικό έτος 2022, στα €8,9 δισ. (από 7,6). Η αύξηση, μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές ανήλθε στο 12,9%. Βασικοί τομείς ανάπτυξης ήταν η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας και η ασφάλιση Ειδικών Κινδύνων. Η ανάπτυξη οδηγήθηκε τόσο από νέες εργασίες όσο και από τις προσαρμογές των επιτοκίων και εν μέρει ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού. Η HDI Global Specialty συνέχισε την επιτυχημένη ανάπτυξή της, αυξάνοντας τα έσοδα από ασφάλιστρα κατά €660 εκατ., σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021, αγγίζοντας συνολικά τα €3,1 δισ. Οι εμπορικοί κίνδυνοι παρουσίασαν αύξηση κατά €693 εκατ. Παρά την αύξηση των συνολικών μεγάλων ζημιών και των επιπτώσεων του πληθωρισμού, η μείωση στη συχνότητα των ζημιών είχε ως συνέπεια και την μείωση του μικτού λειτουργικού δείκτη για τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στο 95,7% (από 98,7), σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το τμήμα έχει σχεδόν επιτύχει την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη του 95%, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Αυτό αντανακλά τις θετικές επιδράσεις των μέτρων που ελήφθησαν για την βελτίωση της κερδοφορίας από το 2019. Οι υψηλές απαιτήσεις αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών όπως ο τυφώνας «Ian», ο τυφώνας «Fiona» και οι πλημμύρες στην Αυστραλία επηρέασαν τις εργασίες κατά €270 εκατ. Επιπλέον, τα αποθέματα για ζημιές που σχετίζονται με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ανήλθαν συνολικά στα €36 εκατ. Το χαμηλό επίπεδο ζημιών, κάτω από τα €17 εκατ., που προκλήθηκαν από τη Χειμερινή Καταιγίδα «Elliot», το τέταρτο τρίμηνο, αντανακλά την αυστηρή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του κλάδου Περιουσίας. Τα λειτουργικά κέρδη για τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε €252 εκατ. (από 196) το 2022. Ο τομέας συνεισέφερε συνολικά €177 εκατ. (από 143) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 18,2%, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021, στα €2,0 δισ. (από 1,7). Η αύξηση μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές, ανήλθε στο 13,5%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε στο 93,1% (από 98,9), ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €93 εκατ. (από 46). Ως αποτέλεσμα, η συνεισφορά του τομέα, στο τέταρτο τρίμηνο, στα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε στα €64 εκατ. (από 42).

Προβλέψεις για το 2023: φιλόδοξοι στόχοι παρά τις αβεβαιότητες

Το οικονομικό έτος 2023, ο Όμιλος Talanx θα παρουσιάσει τα οικονομικά του αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα λογιστικά πρότυπα ΔΠΧΑ 17/ΔΠΧΑ 9 για πρώτη φορά. Τα «ασφαλιστικά έσοδα» θα αντικαταστήσουν τον προηγούμενο δείκτη KPI, «μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα». Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και οι αντασφαλίστηκες προμήθειες δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στα «ασφαλιστικά έσοδα», ενώ αντιθέτως, τα “ασφαλιστικά έσοδα” θα αποτελούνται αποκλειστικά από τις πληρωμές για ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε αυτή τη βάση, ο Όμιλος αναμένει ασφαλιστικά έσοδα περίπου €42 δισ. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου προβλέπεται να είναι περίπου €1,4 δισ.1, παρουσιάζοντας μια υψηλή αύξηση από έτος σε έτος. Η πρόβλεψη για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου είναι τουλάχιστον 10%, σύμφωνα με την στρατηγική του.

Ως συνήθως, οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2023 υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανατροπές στις συναλλαγματικές και κεφαλαιακές αγορές και ότι οι μεγάλες ζημιές παραμένουν σύμφωνες με τις προβλέψεις. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο υψηλότερος πληθωρισμός και οι επακόλουθες αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών αποτελούν σημαντικές πηγές αβεβαιότητας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Στα €1,2 δισ. τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Τalanx το 2022
Στα €1,2 δισ. τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Τalanx το 2022

1. Αυτό προϋποθέτει ότι οι μεγάλες ζημιές δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό μεγάλων ζημιών, ότι δεν υπάρχουν ανατροπές στις κεφαλαιαγορές και ότι δεν προκύπτουν σημαντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου ενδέχεται να υπόκεινται σε ιδιαίτερες διακυμάνσεις λόγω της χρήσης του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 για τη μέτρηση των επενδύσεων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας