Διεθνή

Retail Investment Strategy: η πρόταση της Insurance Europe

Η Στρατηγική για τους Ιδιώτες Επενδυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους κανόνες, να δοκιμαστεί ενδελεχώς και να έχει αποδεδειγμένα οφέλη για τους καταναλωτές. Αυτό υποστηρίζει η Insurance Europe, απαντώντας σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή στοιχείων σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τους Ιδιώτες Επενδυτές (Retail Investment Strategy – RIS).

Για την επιτυχία της Στρατηγικής για τους Ιδιώτες Επενδυτές η Insurance Europe προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:

  • Πλήρη ενσωμάτωση της ισχύουσας νομοθεσίας: Η Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλίσεων (IDD) είναι, για παράδειγμα, ισχυρή και παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις αμοιβές, τις συμβουλές και την επάρκεια των συμβούλων. Επιπλέον, η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης καθιστά δυνατή την επιβολή πρόσθετων μέτρων, όπου απαιτείται, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες των εθνικών αγορών.
  • Αλλαγές μόνο για να αντιμετωπιστεί μία σαφώς διαπιστωμένη ανάγκη: Οποιεσδήποτε αλλαγές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα έχουν ως αποτέλεσμα κόστος που τελικά θα επιβαρύνει τους καταναλωτές. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις πρέπει να δοκιμαστούν και να αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμες για τους καταναλωτές, ώστε να δικαιολογείται αυτό το κόστος.
  • Εστίαση στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι απαιτούν απλούστερες και πιο ελκυστικές ενημερώσεις. Για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι ενημερώσεις πρέπει να επισημαίνουν ρητά εάν το προϊόν προσφέρει ή όχι ασφαλιστικές παροχές.
  • Κατανόηση των διαφορών μεταξύ διαφορετικών αγορών και προϊόντων: Ως βασικοί πάροχοι των PRIIPs, οι ασφαλιστές είναι το κλειδί και για τις Επενδύσεις Ιδιωτών. Για παράδειγμα, τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση είναι μακροπρόθεσμα και μπορούν να συνδυάζουν επενδύσεις με ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό αυξάνει την προστασία των καταναλωτών και πρέπει, ως εκ τούτου, να αναγνωριστεί στους κανόνες διανομής και γνωστοποίησης/ενημέρωσης.
  • Έλεγχος του αντίκτυπου των αλλαγών πριν από την εφαρμογή: Η Επιτροπή πρέπει να διεξάγει εκτεταμένες δοκιμές στους καταναλωτές πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές δεν θα είχαν κανένα όφελος από τις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα αξιολόγηση/εκτίμηση καταλληλότητας.

Η Insurance Europe υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή στοιχείων δεν εξετάζει τα πολλά προβλήματα που εντοπίστηκαν ούτε τις συγκεκριμένες προτάσεις που είναι υπό συζήτηση. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον αντίκτυπο πολιτικών πρωτοβουλιών που οι ίδιες είναι ασαφείς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης.

Διαβάστε επίσης: Η Insurance Europe για την προστασία των μικροεπενδυτών


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας